Letters 
Welcome to MONTENET the window with a view of MONTENEGRO
 Previous Letters:
 
2009 2008 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2000
1999 1998
index of montenet
 
Profile of Montenegro
People of Montenegro
Geography of Mpntenegro
Short History of Montenegro
Montenegrin Culture
Language in Montenegro
Religions in Montenegro
Montenegrin Arts
Montenet Press Cut
Politics in Montenegro
Montenegrin Law
Montenegrin Economy
Travel to Montenegro
Sports in Montenegro
Links to ex Yugoslav Republics
East Europe and Russia
Links to Montenegrin Sites
Site Map of Montenet
Letters&Comments&Suggestions
Miscellaneous
 

Centar za iseljenike

SCAE: Nacrt Statuta, obaveze, poziv i prijava


 

Polazeći od toga da im je Crna Gora zajedničko izvorište i korijenište iseljenici i njihovi potomci, gradjani Crne Gore na privremenom radu i boravku u inostranstvu, te predstavnici raznih oblika njihovog organizovanja, na osnovu Zakona o  nevladinim organizacijama ("Sl. list RCG", br. 27/99, 09/02, 30/02, "Sl. list Crne Gore", br. 11/07 od 13.12.2007) na Skupštini Saveza crnogorskih asocijacija Evrope u Podgorici, dana....... 2009. godine, usvajaju ovaj:

 

S T A T U T

 

SAVEZA CRNOGORSKIH ASOCIJACIJA EVROPE

 

 

I     IME, SJEDIŠTE, STATUS I OSNOVNE ODREDBE

                                           

Član 1.

SAVEZ CRNOGORSKIH ASOCIJACIJA EVROPE (u daljnjem tekstu SCAE) je nevladina i neprofitna organizacija koju osnivaju udruženja crnogorske dijaspore iz Evrope, radi ostvarivanja zajedničkih interesa te koordiniranog djelovanja na polju jačanja veza evropske dijaspore sa matičnom zemljom. 

 

Član. 2.

Članice SCAE su udruženja, klubovi, nevladine organizacije i druge forme organizovanja crnogorske dijaspore koje funkcionišu na teritoriji neke od evropskih država u skladu sa važećim propisima te zemlje.

 

Član 3.

Puni naziv SCAE je: Savez crnogorskih asocijacija Evrope.

Skraćeni naziv je: SCAE.

Službeni jezik  SCAE je Crnogorski.

Simbol SCAE je Lovćenska vila.

SCAE ima svoj memorandum i pečat okruglog oblika prečnika 35mm, sa tekstom po obodu : «SAVEZ CRNOGORSKIH ASOCIJACIJE EVROPE»  i simbolom SCAE u sredini.

SCAE ima svojstvo pravnog lica i upisuje se u Registar Nevladinih organizacija Crne Gore.

 

Član 4.

Sjedište SAVEZA CRNOGORSKIH ASOCIJACIJA EVROPE je u Podgorici, ul. Kralja Nikole, br. 108.

 

Član 5.

SCAE  je samostalno udruženje koje se temelji na slobodnom dogovoru njenih članica i ne traži niti prima instrukcije bilo koje vlade ili vlasti bilo koje države u Evropi.             

SCAE se kao vrhovno tijelo u Evropi može udružiti u Svjetsku asocijaciju Crnogoraca ukoliko do toga dođe i ukoliko joj odgovara taj statut.

 

Član 6.

Pravo svakog iseljenog Crnogorca i svakog potomka iseljenih Crnogoraca i svakog iseljenog pripadnika drugog naroda iz Crne Gora i potomka tih iseljenika je da pripadaju SCAE ako to žele, a u skladu s odredbama ovog statuta.

 

II         PROGRAMSKI CILJEVI, ZADACI I DJELATNOST

 

Član 7.

Ciljevi i zadaci SCAE su:

1.      Da okuplja sve iseljene Crnogorce u Evropi  bez obzira: koja su generacija Crnogoraca u pojedinim Državama, bili stari ili mladi, bili bogati ili siromašni, bili znatni ili neznatni, bez obzira na moć, položaj, obrazovanje, znanje ili struku, pripadali hrišćanskoj, islamskoj ili nekoj drugoj vjeri ili su ateisti, bez obzira na neku stranačku pripadnost ili nepripadnost, te da na isti način okuplja iseljene pripadnike drugih naroda iz Crne Gore,

2.      Da usklađuje napore i djelovanje svojih članica na polju političkih, ekonomskih, socijalnih i drugih problema koji se tiču crnogorske dijaspore,

3.      Da osigurava prava, status i interese Crnogoraca, i organizacija crnogorske dijaspore i štiti ih svagdje gdje se one osporavaju, krše ili ugrožavaju,

4.      Da podstiče i pomaže konstruktivan razvoj crnogorskih organizacija u Evropi i svijetu i jača njihovo jedinstvo,

5.      Da predstavlja svoje članice i djeluje u njihovo ime pri međunarodnim organizacijama i međunarodnim vlastima, a kad je to potrebno i kad to one zatraže i pred državnim vlastima u vezi pitanja koja se tiču crnogorskih dijaspore i gradjana u cjelini,

6.      Da sarađuje sa svim narodima na osnovu univerzalnih ideala mira, slobode, pravde i jednakosti,

7.      Da unapređuje, produbljuje i proširuje prijateljske odnose crnogorskog naroda i drugih naroda iz Crne Gore sa svim narodima u svim državama gde djeluju njene članice,

8.      Da podstiče osnivanje crnogorskih organizacija, u svim državama Evrope i svijeta gdje žive Crnogorci, pripadnici drugih naroda iz Crne Gore kao i njihovih potomaka,

9.      Da razvija, zajedno sa crnogorskim organizacijama, članicama SCAE, prijateljske  odnose i sveukupne veze Crne Gore sa državama u kojima te organizacije postoje i osnivaju se,

10.  Da njeguje, prezentira i promoviše crnogorsku kulturu, umjetnost i sveukupno stvaralaštvo i radi na očuvanju duhovnog, istorijskog, kulturnog, jezičkog i intelektualnog identiteta crnogorskog naroda i njegovih vrijednosti ma gdje nastale,

11.  Da podstiče, pokreće, organizuje i koordinira istraživanja o Crnogorcima i Crnoj Gori u svim oblastima i područjima sa svojim članicama putem institucija, naučnika, stručnjaka, međunarodnih skupova, razmjene stručnjaka, publikacija i na druge načine,

12.  Da bude priznata kao međunarodna samostalna nevladina organizacija pri odgovarajućim organizacijama Savjeta Evrope, Evropske Unije i Ujedinjenih nacija.

 

Član 8.

SCAE svoje programske ciljeve ostvaruje kroz sljedeće djelatnosti:

1.      razmjena informacija, iskustava i programsko povezivanje svojih članica,

2.      osmišljavanje i realizacija zajedničkih aktivnosti članica, programa, projekata, kampanja i javnih inicijativa u matičnoj zemlji i inostranstvu, kao što su na primjer:

-          edukacija, predavanja i radionice;

-          javne tribine, književne večeri i debatni klubovi;

-          likovne izložbe, radionice i koncerti;

-          sajmovi i festivali kulture, ekologije, inovacija, tehnologije, stvaralaštva, itd;

-          pozorišne i multimedijalne predstave;

-          proslave i drugi zabavni sadržaji;

-          tematska druženja i razna takmičenja;

-          sportske i rekreacijske aktivnosti;

-          organizacija putovanja i susreta i dr;

3.      uspostavljanje kontakata sa iseljeničkim organizacijama širom Evrope i jačanje njihovog jedinstva i saradnje,

4.      javno zagovaranje interesa i potreba crnogorske dijaspore

5.       partnerska saradnja sa državnim i lokalnim organima matične zemlje

6.      saradnja sa privrednim, naučnim i kulturnim sektorom matične zemlje i zemlje prijema te iniciranje njihovog medjusobnog povezivanja

7.      promocija crnogorske kultrne baštine i drugih vrijednosti u zemljama gdje djeluju članice SCAE

8.      tehnička, programska i druga podrška članicama SCAE

9.      izdavačka i informativna djelatnost

10.  vodjenje evidencije o iseljenicima i iseljeničkim organizacijama u Evropi

11.  međunarodna saradnja i razmjena

12.  druge djelatnosti u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

 

III       ČLANSTVO

 

Član 9.

SCAE se sastoji od slijedećih kategorija članova:

-          Redovni članovi,

-          Individualni članovi,

-          Pridruženi članovi, i

-          Počasni članovi.

Član 10.

Redovnim članovima SCAE mogu postati svi registrovani klubovi, nevladine organizacije i druge forme organizovanja crnogorske dijaspore koje funkcionišu na teritoriji neke od evropskih država u skladu sa važećim propisima te zemlje.

 

Član 11.

Iz evropskih država u kojima ne postoje crnogorske organizacije, svaki iseljeni Crnogorac i svaki iseljenik iz Crne Gore i njihovi potomci mogu postati individualni članovi SCAE, ako prihvataju ovaj Statut i ciljeve navedene u njemu.

 

Član 12.

 SCAE mogu pristupiti, u svojstvu pridruženih članova:

Kulturne i naučne organizacije i društva iz Crne Gore i inostranstva ako prihvataju ciljeve i odredbe iz ovog Statuta.

 

Član 13.

Pojedinci koji su znatno doprinijeli ostvarenju ciljeva SCAE mogu biti počasni članovi SCAE.

           

Član 14.

(1) Zahtjev za sticanjem statusa redovnoga, individualnog ili pridruženoga članstva u SCAE podnosi se potpisivanjem izjave kojom se prihvataju Statut i Programski ciljevi SCAE i prilaganjem odgovarajućih dokumenata odluke o pristupanju, fotokopije Statuta i podataka o osobi ovlaštenoj za zastupanje. Zahtjev i propisana dokumentacija predaju se najmanje 30 dana prije redovne skupštine SCAE. Tekst izjave utvrđuje Koordinacioni odbor SCAE posebnom odlukom.

(2) Odluku o prijemu novih redovnih, individualnih i pridruženih članova donosi Skupština SCAE.

(3) Odluku o dodjeljivanju zvanja počasnog člana donosi Skupština SCAE na predlog svojih članova.

(4) Predsjednik SCAE je nadležan za prikupljanje dostavljenih zahtjeva, obavještavanje Koordinacionog odbora o pristiglim zahtjevima i obavještavanje podnositelja zahtjeva o odluci Skupštine.

 

Član 15.

Član SCAE ima prava i obaveze koje proizilaze iz ovog Statuta, te drugih akata i odluka organa SCAE. 

Redovni članovi SCAE imaju pravo i obavezu učestvovati u svim aktivnostima SCAE, samostalno birati ili imenovati svoje delegate u organe Saveza, preko svojih predstavnika učestvovati u upravljanju SCAE, predlagati aktivnosti, projekte i programe, u skladu sa svojim mogućnostima doprinositi ostvarivanju ciljeva i zadataka SCAE, poštovati ugled i prava drugih članova i uredno plaćati članarinu, ako se takva obaveza uvede.

Individualni, pridruženi i počasni članovi imaju pravo biti obaviješteni o radu SCAE i odlukama njegovih organa, prisustvovati i učestvovati u radu organa SCAE ali bez prava glasa, predlagati aktivnosti, programe i projekte, poštovati pravo i ugled drugih članova i doprinositi ostvarivanju ciljeva i zadataka SCAE.

 

Član 16.

Pravo svih redovnih i pridruženih članova SCAE je ne učestvovati u programima i aktivnostima SCAE s kojima se ne slažu ili koji nijesu u skladu sa njihovim programskim opredjeljenjima ili organizacijskim, tehničkim ili finansijskim mogućnostima. O svome neslaganju i neučestvovanju u pojedinim programima ili aktivnostima redovni, pridruženi, individualni i počasni član mora obavijestiti Skupštinu, Koordinacioni odbor ili Predsjednika SCAE.

 

Član 17.

(1) Visinu godišnje članarine za redovne članove utvrđuje Skupština SCAE posebnom odlukom.
(2) Visina članarine može se odrediti i prema kategorijama u zavisnosti od finasnijskog stanja člana.

(4) Pridruženi, individualni i počasni članovi ne plaćaju članarinu.

       

Član 18.

Članstvo u SCAE prestaje:

-          istupanjem članice,

-          prestankom djelovanja,

-          zabranom rada, i

-          isključenjem.

Odluku o isključenju članice iz Saveza, na obrazloženi prijedlog Koordinacionog odbora, donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

 

IV       ORGANI  SCAE

 

Član 19.

Organi SCAE su:

-          Skupština

-          Nadzorni odbor

-          Koordinacioni odbor  

-          Predsjednik

 

4.1.  Skupština

 

Član 20.

Skupština je najviši organ SCAE

Skupština bira i razrješava sve ostale organe SCAE.

Skupštinu čine delegirani predstavnici redovnih članova SCAE.

Delegate u Skupštini bira nadležno tijelo redovnih članica SCAE na mandat od dvije godine, s pravom zamjene delegata u toku mandata.

Članice delegiraju u Skupštinu po tri delegata (predsjednik članice i dva izabrana delegata).

Predsjednici redovnih članova SCAE su po svojoj funkciji delegati u Skupštini.

U slučaju spriječenosti delegiranog predstavnika, njegovo mjesto popunjava se  ovlaštenom osobom od strane matične članice SCAE.

 

Član 21.

 

Izborna skupština se održava svake dvije godine najkasnije do isteka mandata organima Saveza, a redovna svake godine.

Skupštinu pismeno, na osnovu odluke Koordinacionog odbora, saziva Predsjednik SCAE uz prijedlog dnevnog reda najmanje 30 dana ranije.

Vanredna skupština se saziva po potrebi.

Predsjednik SCAE je dužan sazvati vanrednu Skupštinu u roku od 30 dana od primanja prijedloga, a prijedlog mogu dati:

- Koordinacioni odbor,

-Nadzorni odbor,

- najmanje tri članice SCAE.

Prijedlog za sazivanje vanredne sjednice mora biti podnešen Predsjedniku SCAE u pismenom obliku, sa prijedlogom dnevnog reda i obrazloženjem potrebe za sazivanjem vanredne Skupštine.

Ukoliko Predsjednik SCAE ne sazove zatraženu vanrednu Skupštinu u propisanom roku, sazvat će je predlagač prema propisanom postupku.

 

Član 22.

Radom Skupštine rukovodi tročlano radno predsjedništvo, koje bira Skupština na početku svoga zasijedanja iz redova svojih članova na mandat od dvije godine.

Radno predsjedništvo vodi sjednicu a maksimalno se angažuje i oko prireme i sazivanja sjednica SCAE.

Skupština može donositi pravosnažne odluke većinom glasova prisutnih delegata.

U slučaju da članovi predsjedništva Skupštine prestanu da budu član SCAE, prva naredna Skupština će na predlog Koordinacionog odbora izabrati novog člana/članove radnog predsjedništva Skupštine.

 

Član 23.

Skupština SCAE vrši sljedeće poslove

- donosi Statut, njegove izmjene i dopune i druge akte SCAE

- utvrdjuje pravce djelovanja i donosi plan i program rada

- bira i opoziva članove Nadzornog  odbora

- potvrdjuje imenovane članove Koordinacionog odbora

- bira i opoziva Predsjednika SCAE

- odlučuje o prijemu novih članica u SCAE, kao i o isključenju članica iz SCAE 

- daje smjernice za rad ostalim organima SCAE

- usvaja godišnji izvještaj o radu SCAE u protekloj godini

- usvaja završni račun i donosi finansijski plan

- vrši druge poslove u skladu sa ovim Statutom

 

4.2. Koordinacioni odbor

 

Član 24.

Koordinacioni odbor SCAE je izvršni organ.

Koordinacioni odbor sačinjavaju po funkciji predsjednici redovnih članica SCAE, koji automatski imaju status potpredsjednika SCAE .  

Koordinacioni odbor iz svojih redova bira dva zamjenika Predsjednika SCAE koji ne mogu biti iz iste države iz koje je predsjednik SCAE.

 

Član 25.

Radom Koordinacionog odbora rukovodi Predsjednik SCAE.

Mandat predsjednika, potpredsjednika i zamjenika  u koordinacionom odboru traje dvije godine.

Potpredsjednici SCAE mogu predstavljati organizaciju na raznim skupovima u zemlji i inostranstvu po nalogu predsjednika.

 

Član 26.

Koordinacioni odbor SCAE izvršava smjernice i odluke Skupštine, kreira i usmjerava rad SCAE i rukovodi  cjelokupnom aktivnosti u periodu između dvije skupštine.

Koordinacioni odbor za svoj rad odgovara Predsjedniku SCAE i Skupštini.

 

Član 27.

Koordinacioni odbor donosi Poslovnik koji reguliše način rada, kompentencije kao i ostala poslovno-tehnička pitanja unutar Koordinacionog odbora.

Koordinacioni odbor donosi i druge pravilnike  i akte kao na primjer Poslovnik o visini članarine, bira po potrebi radne grupe i komisije i njihove rukovodioce.

Koordinacioni odbor bira Sekretara SCAE i blagajnika medju svojim članovima.

Sekretar i blagajnik SCAE su za svoj rad direktno odgovorni Koordinacionom odboru.

Rad sekretara i blagajnika je određen posebnim pravilnikom kojeg donosi Koordinacioni odbor.

 

4.3. Nadzorni odbor

Član 28.

Nadzorni odbor SCAE  se bira na izbornoj Skupštini.

Nadzorni odbor SCAE sastoji se od tri člana, sa trajanjem mandata od dvije godine uz mogućnost jednog reizbora.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti birani iz redova članova Koordinacionog odbora i Radnog predsjedništva Skupštine.

Izabrani članovi Nadzornog odbora biraju između sebe predsjednika.

Predsjednik ili njegov zamjenik obavezno prisustvuje sjednicama Koordinacionog odbora, a Skupštini  SCAE cijeli nadzorni odbor.

 

Član 29.

Zadatak Nadzornog odbora je da kontroliše materijalno-finansijsko poslovanje SCAE, primjenu Statuta i drugih normativnih akata kao i da podnosi izvještaj Skupštini za period između dvije Skupštine sa detaljnom specifikacijom prihoda i rashoda.

 

 

 

 

 

4.4. Predsjednik SCAE

 

Član 30.

Predsjednika SCAE bira i razrješava Skupština na period od dvije godine, uz mogućnost  samo još jednog reizbora.  

Predsjednik predstavlja i zastupa SCAE, organizuje i vodi poslovanje i odgovara za zakonitost rada SCAE.

Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini.

Predsjednik može svoja ovlašćenja za predstavljanje i zastupanje prenijeti na zamjenika ili drugog člana Koordinacionog odbora.

            

Član 31.

Predsjednik SCAE:

-          predstavlja i zastupa SCAE,

-          organizuje, uskladjuje, rukovodi radom i poslovanjem SCAE,

-          predlaže planove i programe rada i preduzima mjere radi njihovog sprovodjenja ,

-          sprovodi odluke Skupštine,

-          rukovodi radom Koordinacionog odbora,

-          saziva i predsjedava sjednicama Skupštine do izbora radnog predsjedništva,

-          koordinira rad organa i tijela Saveza te potpisuje ugovore u ime i za račun SCAE a u skladu sa odlukama Skupštine i Koordinacionog odbora,

-          koordinira rad članica u pripremi programa i njihovoj realizaciji,

-          u saradnji sa Koordinacionim odborom donosi odluke o izvršavanju finansijskog plana i stara se o racionalnom korišćenju sredstava,

-          podnosi izvještaj o rezulatatima poslovanja Skupštini,

-          vrši druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i opštima aktima SCAE.

 

 

V         SREDSTVA  

 

Član 32.

Sredstva za ostvarivanje ciljeva i zadataka SCAE obezbjedjuju se iz sljedećih izvora:

-          članarine i druge materijalno-finansijske pomoći svih članova SCAE,

-          od priredbi i akcija koje organizuje,

-          od pomoći zemlje domaćina,

-          od pomoći matične države Crne Gore, i

-          drugih izvora u skladu sa zakonom.

 

Član 33.

Materijalno-finansijska sredstva iz člana 32. koriste se za ciljeve od opšte koristi u smislu ovog Statuta.

O raspodjeli i trošenju sredstava odlučuje Koordinacioni odbor i Predsjendik SCAE.

 

VI      ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 34.

 

Odluku o prestanku rada SCAE može donijeti samo Skupština, koja je sazvana samo za tu svrhu i to najmanje dvotrećinskom većinom prisutnih glasova delegata.

U slučaju raspuštanja ili ukidanja SCAE ili u slučaju promjene dosadašnjih ciljeva i zadataka SCAE, njegova imovina biće upotrijebljena u poreski poovlaštene svrhe.

Odluka o budućem korištenju imovine smije se sprovesti tek po odobrenju nadležnih organa države Crne Gore.

Arhiva i dokumentacija SCAE biće predana odgovarajućem institutu za naučno ispitivanje migracijskih procesa u matičnoj državi Crnoj Gori.

 

Član 35.

Ovaj Statut usvojen je na redovnoj sjednici Skupštine SCAE u Podgorici dana __________.2009. godine i stupa na snagu odmah.

 

OBAVEZE ČLANICA SCAE KOJE JE POTREBNO PREDUZETI PRIJE IZBORNE SKUPŠTINE

 


 

 

 

1. Molimo Vas da što je prije moguće dostavite, putem elektronske pošte, vaše primjedbe i sugestije na dostavljeni Nacrt statuta, a najkasnije do 25.04. ove godine, Centru za iseljenike Crne Gore na E-mail adresu: diaspora@t-com.me , sa naznakom «primjedbe na Statut SCAE».

2. Molimo da popunite prijavu za kakndidaturu delegata u organe SCAE  te da je najkasnije do 25.04. dostavite na email: diaspora@t-com.me , sa naznakom «prijava SCAE»

3. Molimo za dostavljanje osnivačkih akata udruženja za arhiv SCAE (u elektronskoj formi ili donošenje kopija na samu Skupštinu)

4. Molimo da se izjasnite o predlogu nekoliko članica SCAE da se riječ «asocijacija» u nazivu Saveza i kroz Statut zamijeni crnogorskim izrazom «udruženje», te da se Koordinacioni odbor nazove «Predsjedništvo» .

 

SVE TRAŽENE INFORMACIJE DOSTAVLJATE NA EMAIL diaspora@t-com.me ILI FAXOM:+382 20 210 406.

SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI OD VLADISLAVA VANJE POPOVIĆA, EMAIL: astral54@spidernet.com.cy .

 

 

 

 

 

                                                                                                                     RADNA GRUPA

Vladislav Vanja Popović

                                                                                                                    Ljubo Radović

                                                                                             Medo Balić

                                                                                                  Elvira Bekteši

 

 

U skladu sa zaključcima Druge redovne sjednice Koordinacionog odbora SCAE održane u Beogradu dana 21.06.2008. godine te zaključcima sa sastanka Radne grupe za pripremu Izborne skupštine održanog dana 26.12.2008. godine, sazivam

 

 

SKUPŠTINU SAVEZA CRNOGORSKIH ASOCIJACIJA EVROPE

 

Za Skupštinu predlažem sljedeći:

 

DNEVNI RED:

 

 

  1. Usvajanje Statuta

      (utvrdjivanje kvoruma, izbor radnog predsjedništva koje rukovodi radom Skupštine, izbor Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika, usvajanje Poslovnika o radu Skupštine,  prijem novih članica,  rasprava o Statutu i njegovo usvajanje)

  1. Izbor rukovodećih tijela u skladu sa novim statutom

      (razriješenje dosadašnjih organe SCAE, izbor Predsjednika, Nadzornog odbora i Koordinacionog odbora)

  1. Donošenje Programa rada SCAE za naredne dvije godine  
  2. Razno

 

Skupština SCAE će se održati dana 30. i 31.05.2009. godine sa početkom u 10h u prostorijama Centra za iseljenike (ul. Novaka Miloševa bb (zgrada ZOP-a, III sprat), Podgorica).

Nakon radnog dijela koji će se završiti 30.05. naš domaćin – Centar za iseljenike Crne Gore pripremiće i poseban program u okviru koga će delegati SCAE dana 31.05.2009. položiti vijenac na spomenik Lovćenska vila na Cetinju[1].

 

 

 

 

 

Koordinator aktivnosti SCAE

Vladislav Vanja Popović

 

 

 

 

Prilozi:

1. Obaveze članica SCAE koje je potrebno preduzeti prije Izborne skupštine

2. Prijava za kandidaturu delegata u  organe SCAE

3. Nacrt statuta SCAE

 


 

[1] Detaljan program Centar za iseljenike proslijediće delegatima početkom maja 2009. godine

PRIJAVA

ZA KANDIDATURU DELEGATA U ORGANE SCAE


 

 

 

Naziv udruženja/organizacije:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Adresa:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Telefon/faks i e-mail:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Predsjednik (tel/fax, e-mail):

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kontakt osoba (tel/fax, e-mail):

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DELEGIRA

 

1.

------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

------------------------------------------------------------------------------------------------

kao svoje delegate u Skupštini SCAE

 

Informacije o delegatima (ime i prezime, funkcija u udruženju, kontakti, kratka biografija)

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

PRIJAVLJUJE

 

1.

------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

------------------------------------------------------------------------------------------------

kao kandidate za Predsjednika SCAE

 

Informacije o kandidatu (ime i prezime, kontakti, kratka biografija)[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTVRDJUJE

 

1.

------------------------------------------------------------------------------------------------

kao Predsjednika članice.......................................................za člana Koordinacionog odbora SCAE

 

 

OVLAŠĆUJE

 

1.

------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

------------------------------------------------------------------------------------------------

kao svoje predstvanike na Izbornoj skupštini SCAE dana 30.05.2009.

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONO VAŠE UDRUŽENJE MOŽE PRIJAVITI

 

 

1. Jednog kandidata za člana Radnog predsjedništva Skupštine SCAE

 

Informacije o kandidatu (ime i prezime, kontakti, funkcija u udruženju)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. Jednog kandidata za člana Nadzornog odbora  SCAE

 

Informacije o kandidatu (ime i prezime, kontakti, funkcija u udruženju)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

U------------------, dana            2009.godine

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

 

 

------------------------------

 

 


 

[1] Kandidat za predsjednika SCAE mora prihvatati kandidaturi te posebno dostaviti svoju biografiju i predlog programa rada SCAE u naredne dvije godine

 

 

[Index] [Profile] [People] [Geography] [History] [Culture] [Art] [Language] [Religion] [Miscellaneous
[Site-map] [News] [Politics] [Law] [Economy] [Travel] [Sports] [Letters] [Links] [ExYu] [EE&Russia]
 Comments and suggestions are welcome and selected will be published
Copyrights©
webmaster@montenet.org
Montenet 1997
 All rights reserved.
Last updated  Nov 2008