Letters 
Welcome to MONTENET the window with a view of MONTENEGRO
 Previous Letters:
 
2004 2003 2002 2001
2000
1999 1998
index of montenet
 
Profile of Montenegro
People of Montenegro
Geography of Mpntenegro
Short History of Montenegro
Montenegrin Culture
Language in Montenegro
Religions in Montenegro
Montenegrin Arts
Montenet Press Cut
Politics in Montenegro
Montenegrin Law
Montenegrin Economy
Travel to Montenegro
Sports in Montenegro
Links to ex Yugoslav Republics
East Europe and Russia
Links to Montenegrin Sites
Site Map of Montenet
Letters&Comments&Suggestions
Miscellaneous
 
Dr Jovan Radonjic

Prijedlog novog statuta SCAE sa zakljuccima predsjednistva sa 11 redovne sjednice
 
 

STATUT 
SAVEZA CRNOGORSKIH ASOCIJACIJA EVROPE

BEC
MAJ 2006 Polazeci od zakljucaka skupstine SAVEZA CRNOGORSKIH ASOCIJACIJA EVROPE donesenih u Baru 20 21 maja 2005 godine, a narocito:
    da Crna Gora  politikom ostvaranja i povezivanja sa Evropom stvara uslove za punu saradnju sa svojom dijasporom u svim domenima: ekonomskom, politickom, kulturnom, sportskom i informativnom,
    da Crna Gora sacuva i unaprijedi istorijsko dostignuce dobrih i harmonickih odnosa suzivota razlicitih naroda i vjera, da obezbijedi punu individualnu i kolektivnu slobodu i ravnopravnost svojih gradjana i na taj nacin odgovori na sve neprihvatljive pokusaje plemenskih, vjerskih nacionalnih i regionalnih podjela i cijepanja teritorija i tkiva drzave Crne Gore.
    da Crna Gora treba da  sprovede referendum u postojecoj drzavnoj zajednici, Srbija i Crna Gora, tako da isti bude po Ustavu i Ustavnom poveljom sa demokratskim standardima koji vaze u suvremenom svijetu, da bi stekla svoj drzavno pravni status i kao takva odlucivala o svim svojim  politickim zbivanjima u Evropi i svijetu.
    da Crna Gora treba da bude slobodna, suverena, demokratska, multinacionalna i medjunarodno priznata drzava, clanica Ujedinjenih nacija.
    Iseljenici Crnogorci i iseljenici iz Crne Gore i predstavnici crnogorskih nevladinih organizacija, zajednica i drustva i predstavnici nevladinih organizacija, zajednica i drustva iseljenika iz Crne Gore iz raznih zemalja Evrope, polazeci od toga da im je Crna Gora zajednicko izvoriste i korijeniste, okupljeni na izbornoj Skupstini Evropske asocijacije odrzanoj u Becu od 00 00  maja , 2006 godine, usvajaju:
 

S T A T U T 
SAVEZA CRNOGORSKE ASOCIJACIJE EVROPE


 


I     IME, SJEDISTE, STATUS I OSNOVNE ODREDBE

1. Ime
                                                Clanak 1.

Evropska zajednica iseljenih Crnogoraca i iseljenika iz Crne Gore i potomaka tih iseljenika formira se kao udruzenje pod nazivom: SAVEZ CRNOGORSKIH ASOCIJACIJA EVROPE. (u daljnjem tekstu SCAE)

     Clanak. 2.

SCAE sacinjavaju clanice drzava iz Evrope koja su registrovana unutar tih drzava kod odgovarajucih organa sa valjanim rjesenjem, a to su savezi tih drzava, drustva i udruzenja tih drzava, nevladine organizacije tih drzava, te drustva prijatelja i simpatizera Crne Gore. 
Sluzbeni jezik  SCAE je Crnogorski i jezici naroda u Crnoj Gori, jezici drzava clanica SCAE iz kojeg dolaze, te Engleski jezik.
SCAE ima svoj memorandum i pecat okruglog oblika koji sadrzi naziv i adresu. Glavni pecat SCAE je dvojezican na Crnogorskom jeziku i Engleskom jeziku.
 
2. Sjediste
                                                Clanak 3.

Sjediste SAVEZA CRNIOGORSKIH ASOCIJACIJA EVROPE JE U:  Becu
Regionalna sjedista u drzavama Evrope, kao clanice ce  se dogovoriti sa posebnim aktom, a odlukom Koordinacionog odbora SAVEZA CRNOGORSKIH ASOCIJACIJA EVROPE, gdje ce stvarno biti sjediste.

3.   Status i osnovne odredbe

                                                Clanak 4.

SCAE  je samostalno udruzenje koje se temelji na slobodnom dogovoru clanica i ne trazi niti prima instrukcije bilo koje vlade ili vlasti bilo koje zemlje u Evropi.

     Clanak 5.

SCAE je udruzenje koje se temelji na slobodnom dogovoru nevladinih organizacija, zajednica i drustava iz Evropske Unije ili pridruzenim buducim clanicama.
SCAE se kao vrhovno tijelo u Evropi moze udruziti u Svjetsku asocijaciju Crnogoraca u koliko do toga dodje i u koliko joj odgovara taj statut.

     Clanak 6.

Pravo svakog iseljenog Crnogorca i svakog potomka iseljenih Crnogoraca i svakog iseljenog pripadnika drugog naroda iz Crne Gora i potomka tih iseljenika je da pripadaju SCAE ako to zele, a u skladu s odredbama ovog statuta kojeg prihvacaju.

II CILJEVI I ZADACI  SCAE

                                                Clanak 7.
 
SCAE ima za cilj i djelovanje:
a) Da okuplja sve iseljene Crnogorce u Evropi i svijetu bez obzira: koja su generacija Crnogoraca u pojedinim zemljama, bili stari ili mladi, bili bogati ili siromasni, bili znatni ili neznatni, bez obzira na moc, polozaj, obrazovanje, znanje ili struku, pripadali hriscanskoj, islamskoj ili nekoj drugoj vjeri ili su ateisti, bez obzira na neku stranacku pripadnost ili nepripadnost, te da na isti nacin okuplja iseljene pripadnike drugih naroda iz Crne Gore,
b) Da osigura opstanak crnogorskog naroda i jaca njegovo jedinstvo,
c) Da uskladjuje napore i djelovanje crnogorskih organizacija na polju politickih, ekonomskih, socijalnih i drugih problema koji se ticu crnogorskih naroda,
d) Da osigurava prava, status i interese Crnogoraca, i crnogorskih organizacija i stiti ih svagdje gdje se one osporavaju, krse ili ugrozavaju,
e) Da potice i pomaze konstruktivan razvoj crnogorskih organizacija u Evropi i svijetu,
f) Da predstavlja svoje clanice i djeluje u njihovo ime pri medjunarodnim organizacijama i medjunarodnim vlastima, a kad je to potrebno i kad to one zatraze i pred drzavnim vlastima u vezi pitanja koja se ticu crnogorskog naroda u cjelini,
g) Da saradjuje sa svim narodima na osnovu univerzalnih ideala mira, slobode i pravde
h) Da unapredjuje, produbljuje i prosiruje prijateljske odnose crnogorskog naroda i drugih naroda iz Crne Gore sa svim narodima u svim zemljama,
i) Da podupire osnivanje crnogorskih organizacija kao nevladinih organizacija, u svim zemljama Evrope i svijeta gdje zive Crnogorci i pripadnici drugih naroda iz Crne Gore kao i njihovih potomaka,
j) Da razvija, zajedno sa crnogorskim organizacijama, clanicama SCAE prijateljske odnose sa zemljama u kojima te organizacije postoje i osnivaju se, te da razvija zajedno s tim organizacijama dobre odnose izmedju tih drzava i drzave Crne Gore,
k) Da njeguje, popularizuje i prezentira crnogorsku kulturu, umjetnost i sveukupno stvaralastvo,
l) Da radi na ocuvanju, njegovanju, posticanju, unaprijedjenju, razvijanju i propagandi duhovnog, istorijskog, kulturnog i intelektualnog identiteta crnogorskog naroda i njegovih vrijednosti ma gdje nastale,
m) Da podstice razvoj crnogorske kulture, umjetnosti i drugih stvaralastva kroz skolstvo, izdavavstvo, institucije, tijela medije i na druge nacine,  posebno crnogorskog jezika kao temeljista, izvorista i trezora duhovnih i moralnih vrijednosti crnogorske nacije,
n) Da preporucuje i pomaze svojim clanicama da ugrade u svojim aktima, osnovama, stavovima i ciljevima da su za drzavno-pravni status Crne Gore kao samostalne, suverene, multieticke, demokratske drzave koja je sa svima u dobrim odnosima drugih zemljama Evrope i svijeta,
o) Da prikuplja i distributira dokumentaciju, literaturu i drugu gradju koja se odnosi na Crnu Goru, crnogorski narod i narode iz Crne Gore,
p) Da podstice, pokrece, organizuje i koordinira istrazivanja o Crnogorcima i Crnoj Gori u svim oblastima i podrucjima sa svojim clanicama putem institucija, naucnika, strucnjaka, medjunarodnih skupova, razmjene strucnjaka, publikacija i na druge nacine,
q) Da bude priznata kao medjunarodna samostalna nevladina organizacija pri odgovarajucim organizacijama Evropske Unije i Ujedinjenih nacija,
 

III CLANSTVO U  SCAE

Clan 8
 
 SCAE se sastoji od slijedecih redovnih kategorija clanova:

- Od Saveza crnogorskih udruzenja iz zemalja Evrope,
- Od Crnogorskih nevladinih organizacija,
- Od Individualnih clanova,
- Od Pridruzenih clanova
- Od Podupirucih clanova i
- Od Pocasnih clanova.

Clan 9

 Ovim Statutom odredjuju se osnovne odredbe o clanstvu u SCAE, a Pravilima o 
clanstvu, koje donosi Koordanicioni odbor, poblize se odredjuje nacin uclanjivanja, prava i obaveze clanova i drugo sto treba urediti.

1. Savez crnogorskih udruzenja iz zemalja Evrope.

Clan 10

Redovni clanovi SCAE mogu biti udruzenja i asocijacije koje izraze zelju i prihvate ovaj Statut, a koji su uredno registrovana u svojim zemljama iz kojih dolaze i koje prilikom uclanjenja donesu odluku od svojih organa. Na osnovu te odluke isti podnose pismeno zahtjev o uclanjenju u SCAE

2. Crnogorske nevladine organizacije

     Clan 11

Clanovi SCAE mogu biti nevladine crnogorske organizacije izvan Crne Gore, registrovane u skladu s propisima zemlje u kojoj djeluju i kad propisi te zemlje dozvoljavaju uclanjivanje u medjunarodne organizacije, izjave da prihvacaju ciljeve SCAE i ovaj Statut, promicu demokratske ideje, djeluju u skladu sa demokratskim nacelima, stranacki i vjerski nijesu opredijeljene i da u svojim propisima i u djelovanju nemaju ciljeve suprotne ciljevima i odredbama iz ovog Statuta.

3. Individualni clanovi

Clan 12

Iz zemalja u kojima ne postoje crnogorske organizacije, clanom SCAE moze postati svaki iseljeni Crnogorac i svaki iseljenik iz Crne Gore i njihovi potomci, ako prihvacaju ovaj Statut i ciljeve navedene u njemu.

4. Pridruzeni clanovi

Clan 13

 SCAE mogu pristupiti, u svojstvu pridruzenih clanova:
Kulturne i naucne organizacije i drustva iz Crne Gore koje u skladu s propisima Crne Gore imaju registrovan status nevladinih organizacija i drustava i registrovano djelovanje na cijelom drzavnom teritoriju Crne Gore i privatno-pravne kulturne i naucne institucije iz Crne Gore, a prihvacaju ciljeve i odredbe iz ovog Statuta.

5. Podupirajuci clanovi

Clan 14

Podupirajuce clanstvo u SCAE otvoreno je svakom pojedincu organizaciji ili drustvu koji zeli podrzati ciljeve i djelatnost SCAE nevedene u ovom Statutu.

6. Pocasni clanovi

Clan 15

Pojedinci koji su znatno doprinijeli ostvarenju ciljeva SCAE mogu biti pocasni clanovi SCAE
 
     Clan 16 

Podupirajuci i pocasni clanovi SCAE imaju pravo prisustvovati i sudjelovati u radu Koordanicionog odbora ali nemaju pravo glasa.

IV ORGANI  SCAE

     Clan 17

 Skupstina

 Skupstina je najvisi organ SCAE.
 Skupstinu sacinjavaju sa pravom glasa:
a) Po tri delegata iz svih clanica drzava.  
b) Clanovi Koordinacionog odbora po jedan delegat iz svake drzave clanice SCAE i
c) Clanovi nadzornog odbora SCAE.

Clan 18

Izborna skupstina se odrzava svake cetiri godine, a redovna svake godine. 
Skupstina se saziva pismenim putem uz prijedlog dnevnog reda najmanje 30 dana ranije. Izbornu i redovnu Skupstinu saziva Koordinacioni odbor SCAE.
Izvanredna skupstina se moze sazvati pismenim zahtjevom sa obrazlozenjem od strane clanica SCAE. U koliko bi se sazvala izvanredna Skupstina ista je legitimna samo ako na njoj ucestvuje 50 + 1 od vecina clanova Skupstine SCAE.

     Clan 19

Radom Skupstine rukovodi radno predsjednistvo i predsjedavajuci, koje bira Skupstina. Skupstina moze donositi pravosnazne odluke ako joj prisustvuje vise od 50 + 1 delegat. Odluke se donose prostom vecinom prisutnih delegata. Izuzeci su definisani u clanu 28.
Svaka Skupstina razmatra djelatnost u protekloj godini, donosi plan rada za naredni period i ocjenjuje rad organa i clanova SCAE. Svaka izborna Skupstina, pored pomenutog, daje razrjesnicu organa SCAE i bira nove.

     Clan 20

Koordinacioni odbor SCAE 

Koordinacioni odbor saveza sacinjavaju:

Delegati redovnih clanica SCAE i to:
Po jedan delegat iz svake drzave clanice SCAE,
Pored delegata za Koordinacioni odbor po istom kljucu bira se jos jedan clan koji dolazi iz drzave iz koje je predsjednik SCAE i po jedan delegat iz drzave iz koje je izabran clan Nadzornog odbora.
Drzave koje su redovne clanovi SCAE dostavljaju Koordinacionom odboru najkasnije 15 dana prije pismenim putem imena zamjenskih delegata.

    Clan 21

Predsjednika SCAE i Predsjednistvo Koordinacionog odbora bira izborna Skupstina SCAE, a predsjednistvo sacinjavaju:
Predsjednik SCAE koji je ujedno i predsjednik Koordinacionog odbora. On saziva sastanke i rukovodi sastancima. U koliko isti nije u mogucnosti prisustvovanju radnom sastanku njega mijenja jedan od potpredsjednika kojeg on ovlasti.

    Clan 22

Koordinacioni odbor SCAE izvrsava smjernice i odluke Skupstine, kreira i usmjerava rad SCAE i rukovodi  cjelokupnom aktivnosti u periodu izmedju dvije skupstine. 
Odluke Koordinacionog odbora obavezuju, takodjer i one redovne clanice ciji su delegati glasali protiv doticnih odluka ili nijesu prisustvovali sjednici Koordinacionog odbora, kad je odluka izglasana natpolovicnom vecinom.

    Clan 23

Koordinacioni odbor donosi Poslovnik koji regulise nacin rada, kompentencije kao i ostala poslovno-tehnicka pitanja unutar Koordinacionog odbora.
Koordinacioni odbor donosi i druge pravilnike kao na primjer Poslovnik o visini clanarine, bira po potrebi radne grupe i komisije i njihove rukovodioce.
Koordinacioni odbor bira Sekretara SCAE i blagajnika. Rad Sekretara i blagajnika izravno je odgovoran Koordinacionom odboru, osim blagajnika koji je odgovoran Nadzornom odboru. Rad sekretara i blagajnika je odredjen posebnim pravilnikom kojeg donosi Koordinacioni odbor.

Nadzorni odbor SCAE

    Clan 24

Nadzorni odbor SCAE  se bira na izbornoj Skupstini.
Nadzorni odbor SCAE sastoji se od tri ili pet clanova. Tacan broj utvrdit ce Skupstina.
Izabrani clanovi Nadzornog odbora biraju izmedju sebe predsjednika.
Predsjednik ili njegov zamjenik Nadzornog odbora obavezno prisustvuje sjednicama Koordinacionog odbora, a Skupstini  SCAE cijeli nadzorni odbor.

    Clan 25

Zadatak Nadzornog odbora je da kontrolise materijalno-financijsko poslovanje SCAE i da podnosi izvjestaj Skupstini za period izmedju dvije Skupstine sa detaljnom specifikacijom prihoda i rashoda.

    Clan 26

Mandat Kordinacionog odbora i Nadzornog odbora traje cetiri godine, odnosno u periodu izmedju dvije izborne Skupstine SCAE.
U slucaju neophodne potrebe pojedini clanovi organa SCAE, osim predsjednika, mogu biti zamijenjeni odlukom Koordinacionog odbora ili kooptiranjem druge osobe jos za vrijeme trajanja mandata, kako bi SCAE mogao funkcionirati do izborne Skupstine.
V  SREDSTVA   SCAE

    Clan 26

SCAE stvara materijalno-financijska sredstva:
a) od clanarine i druge materijalno financijske pomoci redovnih i pomazucih clanova,
b) od priredbi i akcija koje organizira,
c) od pomoci zemlje domacina,
d) od pomoci maticne drzave Crne Gore i 
e) drugih donacija pojedinaca, poklonima legata i zaostavstinama.

Clan 27

Materijalno-finnacijska sredstva koriste se za ciljeve od opste koristi u smislu ovog Statuta.
O raaspodjeli i trosenju sredstava odlucuje Koordinacioni odbor SCAE.

VI ZAVRSNE ODREDBE 

    Clan 28

Odluku o rasformiranju SCAE moze donijeti samo Skupstina, koja je sazvana samo za tu svrhu i to najmanje dvotrecinskom vecinom prisutnih glasova delegata.
U slucaju raspustanja ili ukidanja SCAE ili u slucaju promjene dosadasnjih ciljeva i zadataka SCAE, njegova imovina bice upotrijebljena u poreski poovlastene svrhe.
Odluka o buducem koristenju imovine smije se sprovesti tek po odobrenju nadleznih organa drzave u kojoj se SCAE zakonski registrirao.
Arhiva i dokumentacija SCAE bice predana odgovarajucem institutu za naucno ispitivanje migracijskih procesa u maticnoj drzavi Crnoj Gori i drzavi u kojoj je SCAE bio registrovan.

    Clan 29

Izmjene i dopune ovog Statuta moze vrsiti samo Skupstina SCAE.
Skupstina SCAE donosi odluke o pristupanju SCAE sa drugim Savezima koji su na vecem nivou, odnosno koji su Savezi na Interkontinentalnom nivou.

    Clan 30

Ovaj Statut usvojen je na redovnoj sjednici Skupstine SCAE u Becu sa danom 00.00.2006 godine i stupa na snagu odmah.
 

Bec/ Austrija maja mjeseca 2006 godine. 

[Index] [Profile] [People] [Geography] [History] [Culture] [Art] [Language] [Religion] [Miscellaneous
[Site-map] [News] [Politics] [Law] [Economy] [Travel] [Sports] [Letters] [Links] [ExYu] [EE&Russia]
 Comments and suggestions are welcome and selected will be published
Copyrights©
webmaster@montenet.org
Montenet 1997
 All rights reserved.
Last updated  Jan 2006