CARSKI DEFTER ZA CRNU GORU I NAHIJE GRBALJ IZ

                                                  1523. GODINE

 

                                MALI RECNIK

'an yed-i = iz poseda, od poseda ( vidi recnik termina)

bastine = bastina

bastine-i hali = "prazna bastina"

bastine-i ma'mul = obradjena bastina, "prava bastina"

bint(i) = kci

bint-i o = njegova kci

bive = udovica

der yed-i = u posedu

diger = drugi

cema'at = skupina, zajednica ( vidi recnik termina)

cema'at-i filuriciyan = zajednica filurdzija

cema'at-i tuzcuyan = zajednica solara

ehl-i karye, ehal-i karye = stanovnici sela

evlad = sinovi

hali bastine = "prazna bastina"

haliya(n) = prazno, pusto

hane = kuca

hassa = hasa ( vidi recnik termina)

karye = selo

liva = sandzak

mahalle = mahala

mezbur = spomenut

mezkur = spomenut

mezre'a = mezra ( nenaseljene njive, zemljista)

musellem = muselem ( vidi tumac termina)

nam-i diger = drugo ime

nisf = polovina

tabi'i = koja pripada

tabi'i o = pripada istoj ( nahiji), pripada istom selu, pripada istom licu.

ve = i ( veznik)

veled = sin

veledan(i) = (dual od veled) dva sina

veled-i o, veledes = njegov sin

                                                                                                                                                                71

 

                U ime boga, opsteg dobrocinitelja milostivog.

                Hvala bogu koji je prosvetlio nasa srca svetlom iskrenosti i dao opskrbu svim zivim stvorovima: i siromahu i velikanu, i koji je povod uspostavljanja reda ucinio specijalnoscu pera. Boze, blagoslovi naseg poslanika Muhameda za ciji zagovor molimo radi izbavljenja i spasenja od paklene vatre. Blagoslovi njegov rod i njegove casne drugove, kojima je na njihovu jeziku prokomentarisao tanani smisao bozije objave. Neka bog sa svima njima bude zadovoljan. Na osnovu carske naredbe casnog sultana, presvetlog cara, vladara Arapa i nearapa, onoga koji salje pokrove grobu bozijeg poslanika i Ka'bi, onoga onoga koji obasipa pravdom i dobrocinstvom naroda, onoga kome je data vlast od boga, najveceg vladara sultana Sulejman-hana, sina Selimovog, bog mu se smilovao i oprostio mu ( grehe), produzio mu svevisnji bog vlast i moc i ucvrstio njegovu srecu sve dok sunce sija medju zvezdama pa do smaka sveta na sudnjem danu, Crna Gora je [ popisana] i pisanje je zavrseno pod nadzorom najponiznijeg bozijeg roba Jakub ibn Ali ibn-i Dzajima siromaha i sekretarstvom najpokornijeg dijaka Hizir ibn Jusufa, poniznog. Pohranjeno je u carsku riznicu meseca sabana casnog 929. godine.

                                                                                                                                                                73

 

                                HASHA-i PADISAH-i ALEMPENAH

f.4v Haneha-i filuriciyan-i liva-i                                  Bastinaha-i hali

Kara Dag me'a bastinaha-i ma'-                                                    572

mul

          3151                                                                        Her kim ihtiyariyle tasarruf ederse

beher hane fi 33(1)                                                       hazane-i amire icun 33 (1) akce cizye

                103983                                                                    alina.

 

Mahsul-i memleha-i Cirne, milh-i                                      Bac-i kal'a-i Kotor ve Stari Grad

muzur(2) 16239                                                                      (istarigrad) ve karye-i Karuci.

[ beher muzur fi](3) 12

                194878                                                                                    5900

 

Hasil-i ma'den-i senk-i asyab                                                          Mukata'a

ve kirechane fi sene                                                        Rusum-i asyabha-i hassa

                510                                                                                          asyab bab 4

Haneha-i filuriciyan-i nahiye-i                                                  400

Grbljani

                260                                                                                          Yekun

                Hasil 20123                                                                      325794

 

                HASOVI VELICANSTVENOG(4) PADISAHA     

Kuce filurdzije live ( sandzaka) Crne                                        Prazne bastine

Gore sa pravim(5) bastinama                                              572

                3151                                                                        Od svakog koji dobrovoljno uziva, uzima se

svaka kuca po 33                                                                 33 akce dzizje ( glavarine) za carsku blagajnu(6).

                103.983

                                                                                                Badz ( carina) tvrdjave Kotor i Starigrad

Prihod od solane Crnojevica                                             ( Budva) i sela Karuci

sonih merica 16.239                                                                     5900

( od svake merice) 12

                194.878(7)                                                                             Mukata(8)

                                                                                                Dazbina od hasa mlinova

Prihod od kamenoloma                                                          mlinova 4

mlinskog kamena i krecane                                                                                400

godisnje 510

               

Kuce filurdzija nahija Grbalj                                          Ukupno 325.794(9)

                260

                prihod 20.123

------------

(1) Prevod sijakatskih brojeva

(2) Muzur iz talijanskog ( od misura). "120 mletackih litara cine jedan merac ( muzur)", - Elezovic, Turski spom. I, 257.

(3) Prema popisu na listu 67 v.

(4) Alempenah bukvalno znaci: utociste sveta.

(5) Ma'mul bi se ovde moglo shvatiti i kao obradjena bastina, ali mislimo da ce pre biti izvedeno znacenje ( valable; gultug Zenker).

(6) Pisari nisu uveli koliku sumu je prihoda imao sultan od "praznih bastina". Ona je iznosila 18.876 akci

(7) Treba da bude 194.868, kao sto je tacno na 67 v.

(8) Pausalna godisnja dazbina u novcu, placanje odsekom ( ber vechi maktu). Obicno se prevodi sa zakup, ali, po mom misljenju, to nije sasvim precizan prevod, bar za XV i XVI vek.

(9) Pisari su sabrali tacno gore upisane cifre, ali sto je gore upisano, nije sve tacno. Prihod sultana treba da iznosi 344,660 akci, odnosno 18.876 akci vise od "praznih bastina" i 10 akci manje od solana.

 

74

 

                HASHA-i ISKENDER-BEY MIR-i LIVA-i KARA DAG

f.5

Haneha-i filuriciyan me'a bastinaha-i                            Bastinaha-i hali

m'mul                                                                                                      572

                3151                                                                        Ihtiyarilyle haracina ve sancakbeyi

Beher hane me'a bastina fi 20                                           resine multezim olanlara verile.

                65020(10)                                                                               Ber vech-i tahmin

Mukata'a-i manastirha                 Mahsul-i                                                5000

                                                cayirha-i hassa                                      Mahsul-i

                1294                        1385                                                        mezari'i hassa

                                                                                                                1859

                Mashul-i                 Mashul-i                                                Mashul-i

bagat-i hassa                        dalyanha-i hassa                                                gestiha-i hassa

                1840                                        2330                                                        1350

Mukata'a-i                Hasil-i                     Hasil-i                                     Resim-i

zeminha                  yaylak                    miselik                                    asyabha

                65                45                            400                                          310

Cernica nahiyesinde gole yakin olan                              Haneha-i muteferrika ki Kara Dag

kura kafirleri iri balik avlamak icun                                        reayasindan olup ahar sinorda oturup

sancakbeyine birer mikdar akce                                  sancakbeyine ispence veriler

verilermis                                                                                               Hane 35

                2100                                                                                        ispence 875

Resim-i kislak liva-i                       Bad-i hava-i                     Yekun

Kara Dag                                               Kara Dag                         103875

                5000                                        15000     

 

                HASOVI SKENDER-BEGA MIRILIVE ( sandzak-bega) CRNE GORE  

Kuce filurdzija sa pravim bastinama                                                 Prazne bastine

                3151                                                                                        572

                                                                                                Daju se onima koji se dobrovoljno obavezu

Od svake kuce i bastine po 20                                        za harac sa njih i sandzak-begovu dazbinu.

                65.020(10)                                                                             Pribliznom procenom

                                                                                                                5000

Mukata manastira                                                Prihod od                           Prihod od

                1294                                        hasa livada                     hasa mezra(11)

                                                                1385                                        1859

Prihod od                                               Prihod od                           Prihod od

hasa vinograda                                     hasa ribolovista                             hasa brodova(12)

                1840                                        2330                                        1350

                                                                Prihod od                           Prihod od           Dazbina od

Mukata zemljista                                  letovalista stoke                  hrastika                  mlinova

                65                                            45                                            400                          310

Nevernici iz sela u nahiji Crnici ( Crmnici)                 Pojedine kuce koje pripadaju crnogorskoj

koji su blizu jezera davali su sandzak-begu                       raji, koja stanuje na drugoj granici, pa daje

jednu svotu novca za lov velike ribe                                              sandzak-begu ispendze.

                                2100                                                                        Kuca 35

                                                                                                                Ispendze 875

Porez na zimovanje                              Baduhava sandzaka

stoke Crne Gore                                    Crne Gore

                5000                                        15.000                                     Ukupno 103.875(13)

---------------

(10) Pogresno pomnozeno, Treba 63.020.

(11) Vidi Recnik termina!

(12) Prelazi preko reka.

(13) Kad se gornji brojevi saberu, iznos je 103.873. Osim toga, treba oduzeti jos 2000, jer je kod kuca i bastina pogresno vise uvedeno.

                                                                                                                                                                                75

 

                                KANUN-NAME

                        (f.6v-10v)

76

 

NOVA KANUN-NAMA VILAJETA CRNE GORE PREMA UZVISENOJ ZAPOVESTI

 

                Ranije kada je liva (sandzak) Crna Gora zauzeta, pa kada je popisana i defter nacinjen, bili su nametnuti usur ( desetina), harac i ispendze. Kako je spomenuta liva neprohodna i krsevita zemlja, pa raja nije u mogucnosti da daje usur, harac, ispendze i druge dazbine, na svaku kucu i bastinu nametnuto je pedeset i pet akci po vlaskom obicaju.(43) Od toga je odredjeno trideset i tri akce za carsku blagajnu na ime haraca, po dvadeset akci sandzak-begu na ime usura i ispendze,(44) a dve akce za carske sluge koje dolaze da skupljaju glavarinu. Tako je sandzak-beg spomenute live Skender-beg napisao i sastavio defter.(45) Posto je posle toga(46) raja spomenute live poslala coveka na Visoku Portu i izjavila zalbu na zulum, rekavsi o defteru koji je spomenuti Skender-beg napisao: "Na nas je bastina upisana imenima nasih pokojnika.(47) To je zulum prema nama", naredjeno je popisivanje pomenute live ovim siromasima.(48) Kada se prispelo u spomenutu livu i izvrsila istraga, uvedeno je u novi carski defter ono sto se nalazi kod raje sa njihovim imenima. A one bastine koje [ su tolike da] se mogu smatrati bastinama date su onima koji su uh trazili sa dazbinama i zavedene su na njima pod nazivom "bastina". One pak bastine koje su odeljene od bastina treci ili cetvrti deo, pa se mogu podvesti pod pojam bastine, a niko ih i ne trazi, takve su uvedene u carski defter kao "prazne bastine" ( hali bastine). Uzvisenom zapovescu [ na njih] je nametnut harac od trideset i tri akce za carsku blagajnu, a sandzak-begu nije upisano.(49) Ako kogod pomenute prazne bastine trazi sa punom dazbinom, od onoga koji uziva neka se uzme i njemu da, osim ako sadasnji posednik kaze: "Zelim da dam dazbinu koju je on dao", tada neka bude na njemu upisana.(50)

                Od dvadeset akci koje su odredjene sandzak-begu, deset akci je umesto ispendze, pa se uzima u vreme naplate ispendze,(51) a deset akci je umesto usura i uzima se u vreme zetve.(52) Sandzak-begu je upisano pribliznom procenom pet hiljada akci od onih koji su preuzeli na sebe da daju dazbine od spomenutih praznih bastina, koje neka dadu onima koji su svojevoljno preuzeli obavezu. Neka se silom nikom ne namecu i neka se ne trazi dazbina. Ali u svakom selu u kome je upisana prazna bastina neka se od sviju koji budu uzivali uzme harac.(51) Neka se ne trazi harac od rodjaka predjasnjeg posednika ili od ( ostale) raje od bastine koja je napustena pod izgovorom: U ovom selu ima prazna bastina".(54) Jednom reci, neka se ni od kog ne uzima zulumom harac od prazne bastine koja je ostala napustena.

                A one bastine koje su uvedene kao bastine u defter koji je napisao spomenuti Skender-beg, a nemaju ( zakonsku) podlogu, posto su kao takve tacno utvrdjene od strane raje i od znalaca ( ehl-i vukuf), buduci da nemaju ( zakonsku) podlogu, nisu u novi defter zavedene. Za njih neka se harac i ostale dazbine ne traze od raje i ne uzimaju.(55)

                U starom defteru ( defter-i atik) ovako je zapisano: "Kada je ranije Crnojevic ( Cirne oglu) otsao na more,(56) njegovi mlinovi i onih koji su s njim posli prodani su, a dazbina

-----------------------

(43) To je filurija.

(44) Sultan je od filurije u iznosu od dvadeset akci priznao sandzak-begu Skenderu Crnojevicu kao ekvivalenat za dazbine koje inace dobija sahib-i erz. Ovo ukazuje da je raja, ukoliko nije pripadala timarima ili mozda davala dazbina subasi, ranije davala usur i ispendze sandzak-begu ( vidi sv. I, 43).

(45) Taj defter je "stari defter" ( defter-i atik) za satavljace ovog deftera.

(46) "Oyle olsa" bukvalno znaci: ako je tako, posto je tako.

(47) To znaci da je Skender-beg upisao bastine na imena mrtvih ljudi.

(48) Defter emin i pisar deftera sami sebe tako nazivaju.

(49) Od onih bastina koje su zavedene kao prazne, po odredbi ove kanun-name, trebalo je placati samo onaj deo filurije koji je pripadao carskoj blagajni, to jest 33 akce. Od takvih bastina nije obavezno zapisan deo filurije za sandzak-bega, odnosno 20 akci. Uostalom, dalji tekst kanun-name kaze kako se postupalo s tim bastinama.

(50) To znaci: ako neko za praznu bastinu ponudi punu filuriju, upisuje se za onoga koji je ponudio, ali ako onaj koji drzi bastinu takodje uzme obavezu da placa punu filuriju, tada "prazna bastina" ostaje onoga koji ju je dotle drzao.

(51) Bukvalno: uzima se u vreme ispendze.

(52) Ova recenica prekida povezanost novog teksta koji su sastavljaci deftera uneli u tekst kanun-name "starog deftera" ( uporedi sv. I, 32).

(53) Ovde se ponavlja vec napred receno da drzanje "prazne bastine" obavezuje posednika da plati onaj deo filurije koji je ekvivalenat za harac, bez obzira dali je preuzeo obavezu da daje i sandzak-begov deo ili nije.

(54) Iz ovog se vidi da je "raja Crne Gore" tuzila sultanu Skender-bega za vise vrsta zuluma nego sto to raniji sturi tekst u kanun-nami kaze.

(55) To se ocigledno odnosi na one bastine koje je Skender-beg upisao "imenima pokojnika".

(56) Odnosi se na bekstvo Djurdja Crnojevica iz Crne Gore.

                                                                                                                                                                                85

 

od njih data je uz timar kao prihod. A polovina prihoda koji bude od vinograda u selima upisana je kao hasa,(57) a druga polovina je ostavljena za troskove i kultivisanje pomenutih vinograda, koji neka raja kopa, reze i podmladjuje. Zatim, neka grozdje bere, cedi i vino pravi. Trosak za burad neka bude njihov.(58) Radi te sluzbe uzimaju polovinu prihoda.(59) Kao sto je popisan zakon u drugim osmanskim zemljama ( memalik-i mahruse), neka spahija(60) drzi monopol dva meseca u godini koja god zeli i neka naredi da se prodaje njegova polovina vina dobijenog kao prihod od hasa vinograda, s tim da se silom ne namece raji vino, ako se spomenuta dva meseca vino ne bi prodalo, osim ako bi raja uzimala po ceni koju bi svojevoljno i dobrovoljno zelela. A Crnojevica ribolovista, brodovi,(61) livade i njive ostali su upisani kao hasa, kao sto su livade i zemlja onih koji su otisli sa Crnojevicem upisane kao hasa."

                Posto je u starom defteru zapisano: "Za zemlje, vinograde, mlinove i ribolovista koji pripadaju manastiru po imenu Sv. Gospodja(62) na Cetinju, manastiru po imenu Sv. Nikola u Rijeci, manastiru po imenu Sv. Nikola na ostrvu Vranjini i cuvenom manastiru koji se zove Preciste Komi kod jezera Bojane,(63) prema carskoj zapovesti za svaki pojedini, uvedena je odredjena suma novca odsekom", pa je tako ponovo uvedeno.

                U starom defteru nije bila upisana dazbina za zimovanje stoke ( resm-i kislak), ali se uzima dazbina za zimovanje od ovaca koje su dolazile spolja na obale spomenutog vilajeta i tu probodile zimu. U novi  carski defter uvedena je po zakonu jedna ovca od svakog stada kao dazbina za zimovanje ( resm-i kislak). Ali, prema obicajnom pravu raje,(64) neka uzme od najboljeg stada najbolju, od srednjeg stada osrednju, a od najgoreg najgoru ovcu. Neka od sviju ne uzima najbolju. Dazbine za zimovanje stoke ( resmi kislak), hasa zemlje i manastiri(65) odredjeni su sandzak-begu kao has.(66)

                Ranije su bila imenovana pedeset i tri coveka kao muselemi(67) radi skupljanja haraca spomenute live. Sada je imenovano trideset i set ljudi kao muselemi i svaki je na svome mestu zaveden pod nazivom "muselem". Umesto svojih dazbina oni vrse sluzbu pomazuci pri skupljanju glavarine ( cizye) i dolazeci sa crnogorskom rajom na Crnojevica solane.(68)

 

                                                SUDSTVO

                Ranije, pri popisu vilajeta, jedno selo postalo je timar za onoga koji je kadija. Kada je Skender-beg zakupio, uzeo je kadijin timar.(69) Zbog toga kadija nije mogao ostati na mestu. Zemlja trazi kadiju. Shodno je da se pripoji kadiluku u Podgorici.

---------------

(57) Vidi sv. I, 40-42.

(58) To znaci rajin.

(59) Tj. drze napola.

(60) Vidi sv. I, 39-42.

(61) Tj. takse za prelaz preko reka.

(62) U turskom tekstu stoji: Sv. Gostic (!). Vidi prim. 19 kod turskog teksta.

(63) Lokaliteti su prevedeni onako kako je u turskom tekstu. "Jezero Bojana" je Skadarsko jezero.

(64) Bukvalno: prema pravdi ( pravici) raje.

(65) Tj. prihodi od manastira.

(66) Sta je sve pripadalo u sandzak-begov has u vreme Skender-bega Crnojevica, vidi f. 5.

(67) Vidi sv. I, 39.

(68) Sikiric ( POF VIII-IX, 249) predlozio ovakav prevod:

                "Umesto svojih dazbina oni pomazu pri skupljanju glavarine i sa ostalom crnogorskom rajom dolaze i sluze u Crnojevica solani."

                Da ostavimo po strani pitanje kako treba shvatiti gerundiv na up, ali ovakav prevod  bi mogao zavesti onoga koji cita. Prvo, muselemi su oslobodjeni dazbine zato sto vrse sluzbu, a to je sluzba: skupljanje dobra carskoga i dovodjenje "crnogorske raje" na rad na solane. Prema Sikiricevom prevodu ispada da muselemi dolaze na Crnojevica solane i sluze se u njima kao ostala raja. Medjutim, prema kanun-nami u defteru iz 1570. godine, crnogorska raja vrsi kuluk jednom godisnje i cisti terase i kanale Crnojevica solane, a muselemi dovode i nadziru raju ( KK, 173, 175, 177).

                O obavezi Crnogoraca da dolaze na rad u solanama vidi i: Tomic, Politicki odnos Crne Gore prema Turskoj, Glas LXVIII, 20-1.

(69) Iz ovog se vidi da je Skender-beg dosao kao sandzak-beg Crne Gore na taj nacin sto je uzeo u zakup ( iltizam) crnogorsku filuriju. Dalje se vidi i to da su timari ukinuti kada je Skender-beg dosao za sandzak-bega.

 

86

 

                                                MUSELEMI CRNE GORE

                                                36 LJUDI(70)

                Ranije, pri popisu vilajeta, bila su zavedena radi carske sluzbe pedeset i tri coveka kao muselemi i dva coveka kao spahije. Sada je trideset i sest ljudi uvedeno kao muselemi. Njihova sluzba je skupljanje dobra carskog i sluzba na solanama.

 

                KANUN-NAMA VILAJETA CRNE GORE PREMA STAROM DEFTERU

            Prema casnoj carskoj zapovesti, kanun-nama u poglavlju o globama i baduhavi(71) spomenutog vilajeta ovako je napisana kako se ( ovde) navodi:

                Ako jedan nevernik pocini blud, pa se to sudski utvrdi, ako je onaj koji nacini blud ozenjen i bogat da mu imanje(72) vredi sest stotina akci, neka se uzme osamdeset akci globe; ako je srednjeg stanja, neka se uzme pedeset, ako je siromasnog stanja, neka se uzme trideset ili dvadeset akci. Ako je onaj ko pocini blu momak i bogat da mu imanje iznosi sest stotina akci, neka se uzme pedeset akci kao globa, ako je srednjeg stanja, trideset akci, ako je siromasnog stanja, neka se uzme dvadeset ili petnaest akci. Ako zena pocini blud i bude to sudski utvrdjeno, neka se uzme globa prema onome sto je po zakonu za ozenjene ljude, a sto je spomenuto. Ako je niski moral(73) te zene ocevidan, pa je njem muz ne pusti nego primi, ako je muz bogat, neka se uzme pedeset akci, ako je srednjeg stanja, trideset akci, a ako je siromasnog stanja, neka se uzme dvadeset ili petnaest akci. Ako se zena bavi podvodjenjem,(74) neka je kadija kazni batinanjem,(75) a neka za dve batine uzme globu jednu akcu. Ako zena ili devojka rece nekom coveku: "Obljubio si me", pa covek porece, njihovim recima kadija nece pokloniti mnogo paznje, nego neka coveka zakune,(76) a zenu i devojku neka kazni batinanjem i neka uzme za dve batine po jednu akcu globe. Ako covek kaze zeni ili devojci: "Obljubio sam te", a zena ili devojka poreknu, neka ih sudija zakune,(76) a coveka neka kazni batinanjem i neka uzme za dve batine jednu akcu globe. Ako neko u neciju kucu udje u nameri bluda, prema gore izlozenim odredbama,(77) neka da globu za momka, ako je momak, a globu za ozenjenog, ako je ozenjen. Ako neko neciju zenu poljubi ili zatrazi ili opipa, kada se sudski utvrdi, kadija neka ga kazni batinanjem i neka za dve batine uzme jednu akcu globe. Ako neko zna za neciji blud, pa ne kaze, nema globe. Ako zna za kradju, pa ne kaze, neka se uzme pet akci kao globa.

                Ako jedan drugom pocupaju bradu ili kosu, pa se sudski utvrdi, ako su bogati, neka se uzme dvadeset akci globe, ako su srednjeg stanja, po pedeset akci globe, a ako su siromasnog stanja, po deset akci globe. Ako bude ranjena glava i potece krv, neka se uzme dvadeet akci globe od onoga koji je bogat, petnaest akci globe od onoga koji je srednjeg stanja, a deset akci od onoga koji je siromasnog stanja. Ako se kost pojavi i bude lecen,(78) od onoga koji je bogat(79) da mu imanje iznosi sest stotina akci neka se uzme pedeset akci, ako je srednjeg stanja, neka se uzme trideset akci, ako je siromasnog stanja, neka se uzme dvadeset ili petnaest akci. Ako neko ubije coveka, pa na njemu ne bude izvrsen "kisas" ( kazna koja odgovara pocinjenom delu),(80) neka se uzme krvarina ( kan curmu) dvesto

--------------

(70) Na tom mestu je u turskom tekstu prvo napisano: pedeset i tri, pa precrtano i unesen broj 36.

(71) Sikiric ( POF VIII-IX, 249) smatrao je da treba ovde, kao sto je to ucinjeno u odredbi o svadbarini, izraz "babinda" prevesti: "u pogledu". Medjutim, ovim prevodom ovde se zeli ukazati da se radi o prenosenju citavog poglavlja o globama i baduhavi iz "starog deftera". Diferenciran prevod u jednom i drugom slucaju je namerno napravljen.

(72) Bukvalno: snaga, kapacitet.

(73) Bukvalno: nevredno stanje.

(74) Sikiric je predlozio: "svodjenjem" ( POF VIII-IX,249).

(75) Ta'zir(ar) u ovom slucaju je kazna batinanjem, i to manja, ogranicena ( do 80 batina).

(76) Sikiric POF VIII-IX, 250) predlozio je umetanje recenice u zagradi da bi bilo jasnija. To, medjutim, nije potrebno, jer je razumljivo i bez toga umetanja.

(77) tafsil(ar) = izlaganje s pojedinostima, u detaljima, ali je to druga forma ( faktitiv) od fasl = odeljak, u znacenju odredba.

(78) "Otaci" znaci lekar, a "otacili" lecen ( uporedi: Kraelitz, Kanunname Sultam Mehmed II, Mitt. zur osm. Gechichte I, 1, 21 prim. d.).

(79) Odnosi se na onog koji je naneo ranu.

(80) U ovom slucaju smrtna kazna. Kisas je kazna koja odgovara starozavetnom "oko za oko, zub za zub".

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                87

 

akci ako je bogat i imanje mu vredi sest stotina akci, sto akci ako je srednjeg stanja, pedeset ili trideset akci ako je siromasnog stanja. Ako bude udaren strelom ili nozem, pa je on stariji i padne u postelju, ako je onaj koji je udario bogat da mu imanje vredi sest stotina akci, neka se uzme sto akci globe; ako je srednjeg stanja, neka se uzme pedeset akci, ako je siromasnog stanja, neka se uzme trideset ili dvadeset i pet akci.

                Ako neko ukrade gusku ili patku, neka ga kadija kazni batinanjem, pa neka se uzme na cetiri batine jedna akca globe. Ako ukrade ovcu ili kosnicu, neka se uzme deset akci globe. Ako neko ukrade vola, pa mu ruku ne odseku, ako je bogat i ako mu imanje iznosi sest stotina akci, neka se uzme pedeset akci, ako je srednjega stanja, neka se uzme trideset akci, ako je siromasnoga stanja, dvadeset ili petnaest akci. Ako neko ukrade konja, neka mu ruku odseku; ako mu ne odseku, uzima se sto akci globe. Ako neko necije zito ukrade, neka mu se uzme dvadeset akci globe,(81) ako je srednjeg stanja, deset akci globe, ako bude siromasnog stanja, pet akci. Ako sin od oca ili mati od sina ili brat od svog brata ili muz od svoje zene ili zena od svog muza ukrade, neka ih sudija osudi na batinanje i neka uzme za dve batine jednu akcu. Ako neko necije oko ili zub izbije, i to namerno,(82) pa ne bude izvrsen "kisas", ako bude bogat, neka se uzme sto akci globe, ako bude srednjeg stanja, pedeset, ako je siromasan, trideset ili dvadeset akci. Ako se mali decaci potuku, nema globe.

                Ako neko nadje izgubljenog(83) vola, konja(84) ili ovcu, pa ne oglasi, ako bude bogat da mu imanje iznosi sest stotina akci, neka se uzme petnaest akci globe, ako je srednjeg stanja, deset akci, ako je siromasnog stanja, pet akci. Ako oglase, pa se ne nadje gospodar, neka predaju kadiji da kadija sacuva. Posto oglasi, ako ( zivotinja) propadne,(85) nema kazne.(86) Kako je zapovest serijata, onako neka bude. Ako neko od nekog nasiljem uzme hleb i drugo, neka ga kadija kazni batinanjem i neka se uzme za dve batine jedna akca globe.

                Ako neciji konj, vo ili kobila udje u obradjenu njivu i nacini stetu, neka se udari po pet batina za svaku glavu stoke i uzme pet akci globe. Ako krava udje, neka budu cetiri akce i cetiri batine, ako tele udje, jedna akca i jedna batina, ako ovca udje, na dve ovce jedna akca i jedna batina. Svinja ako udje, na svaku svinju dve akce neka se uzmu i neka se udare po dva stapa. Ali prvo neka se sudski opomenu. Posto ih opomenu, pa ne pslusaju i ne paze na svoju stoku koja je nacinila stetu zasejanom zitu, neka ih kazne ovom globom, izbatinaju i neka im zaprete. Osim toga, neka naknade stetu koja je nastala. Ako blizu sela ili izmedju sela bude zito, pa [tu] bude prolaz stoke, neka naprave takvim {njivama] ogradu.

                U pogledu odredbe o svadbarini ( resm-i arus), svadbarina nije zavedena kao prihod, jer nije obicaj da daju svadbarinu, buduci da su filurdzije. U tom pogledu neka ne bude drukcije.

                Neka bas niko spomenuti zakon ne prekoraci. Ako ga prekorace, neka kadija obavesti da bi oni koji prekorace bili kaznjeni. Ako kadija ne izvesti, neka se zna da ce biti uzrok velikog ukora i povod za osetnu(87) kaznu.

------------------

(81) Ovo se ocigledno odnosi na bogatog.

(82) Ovde je Sikiriceva primedba ( POF VIII-IX, 250) na mestu i gore je postupljeno onako kao je Sikiric predlozio.

(83) Bukvalno: u divljini, u tudjini.

(84) Na ovom mestu ... nece znaciti kobila nego konj ( vidi Zenker). Smisao i veza u recenici traze da se tako shvati.

(85)  Sikiric je predlozio ( POF VIII-IX, 250) da .... treba prevesti: "ako (zivotinja) ugine". Medjutim, osnovno znacenje je "ako bude izgubljena", "ako propadne".

(86) Ovde bi se mozda trebalo pozvati na paralelne tekstove iz drugih kanun-nama da bi se to razumelo. Paralelni tekstovi ( na primer, Barkan, Kanunlar, 310) govore o tome da se ne sme zivotinja koja je nacinila stetu ubiti, da se ne sme osakatiti. Ovde je mozda pri prepisu to izostalo. Jer, recenica bi samo posle takvog teksta imala smisao. Ovako ona "visi".

(87) Bukvalno: bolnu.

 

88

 

f.11v       LIVA-i KARA DAG

           

                Karye-i Grbavci

                Mahalle-i Ponari, tabi'-i o

Vukasin Nikola, Lukac Bojko, Ljesko Nikac, Bojko Savko, Stjepan ( Istepan) Nikola, Lazar Kojica (?), Pavlo Sime (?), Bastine-i Stjepan ( Istepan) der yed-i Mustafa, Bastine-i Borkova (?) der yed-i Mustafa ibn ( sin) Abdullah, Hasi bastine-i Jasa 'an yed-i Nikola Danko (?), Hali bastine-i Nikac 'an yed-i Bojko ve Danko.

                Cayir der yed-i Iskander-bey - maktu' fi sene 10.

                Livada u posedu Iskander-bega - odsekom godisnje 10 ( akci).

Hane: 7

Bastine-i ma'mul: 2

Bastine-i hali: 2

                Mahalle-i Skupo (Iskupo), tabi'-i m[ezkur]

Pavko Rades, Stjepan ( Istepan) Djurdje ( Djordje?), Djura Vucic, Vuksan Niksic, Jovan Pavlo, Vucin Kole, Djura Vucic, Vukman Pavlo musellem, Bogdan Vuceta, Radic Vuceta, Niko ( Petko?) Nikola, Dabiziv Grgur, Djura Vuceta, Bastine-i Bogdan der yed-i Vuksan Niksic, Bastine-i Duka Mihalj der yed-i Djurin (?) ..., Bastine-i Vucin veled-i ( sin) Bozidar der yed-i Petar  veledes ( njegov sin), Bastine-i Vucko der yed-i Bozidar veled-i Niko ( Petko?), Hali bastine-i Djura 'an yed-i Stanic ( Istanic) ve Niko ( Petko?) Nikola, Hali bastine-i ...'an yed-i Djura ve Cedomir, Bastine-i Branic der yed-i Radonja, Bastine-i Nikola veled-i Mihalj der yed-i pop Vukman biraderzade ( bratic) Djuras, Hali bastine-i Djurdje ( Djordje?) 'an yed-i Vucina.

                Mezra'a-i Narat - hasil fi sene sikke-i hasene 4.

                Mezra ( polje) Narat - prihod godisnje 4 dukata.

                Zabljak kal'asi mukabelesinde Buza demekle ma'ruf depe der yed-i Ali ve Ca'fer ber vech-i maktu fi sene 10.

                Prema tvrdjavi Zabljaku brezuljak zvani Buza u posedu Alije i Dzafera. Odsekom godisnje 10 ( akci).

Musellem: 1

Hane: 12

Bastine-i ma'mul: 6

Bastine-i hali: 3

f.12 Mahalle-i Filapovici (1)

Branko ( Brajko, Bratko?) Mile, Vucerin Mile, Vuksan Ilija, Radic Nikola, Andrija Niko ( Petko?), Vuksan Martin, Djura Stjepan ( Istepan), Radosav Nikola, Dabiziv

-------------------

(1) Ovde jasno pise .... Vidi prim. 7 kod prvog deftera.

                                                                                                                                                                                89

 

Radic, Nikola Djuric, Borko ( Bosko?) Duka, Djura Berisav ( Perisav?), Petrija Berisav ( Perisav?), Dabiziv Niko ( Petko?), Djuro Nikola, Bastine-i Nikac der yed-i Muhamed, Bastine-i Stoja Stanislava ( Istanislava) be-cay-i zevces ( mesto njenog muza), Bastine-i Djuro ve Jasa Vuceta der yed-i Branko ( Brajko, Bratko) Mile Duka.

Hane: 15

Bastine-i ma'mul: 3

                Mahalle-i Grbavci

Vuceta Mihac, Djuric Vuceta, Dabiziv Bojko, Nikola Vuksan, Nikola Janko, Radic Niko ( Petko?), Bojko Rades, Bastine-i Nikac der yed-i Stjepan ( Istepan) Nika, Vuceta Ljes, Vuk Nikola, Hali bastine-i Bojko an' yed-i Ljesko, Hali bastine-i Kalica (?) 'an yed-i Bojko Ljesko, Hali bastine-i Vita (?) 'an yed-i Bojko veled-i Rades, Hali Bastine-i Stojic ( Istoyic) fe-diger ( i drugi) Stojic ( Istoyic) 'an yed-i Vuk Janko, Hali bastine-i Nikola 'an yed-i Danic, Hali bastine-i Pavlo 'an yed-i Djuric, Hali bastine-i Dukac 'an yed-i Djuric, Hali bastine-i Rado 'an yed-i Vuceta, Hali bastine-i Petral 'an yed-i Danic, Bastine-i Vukoje der yed-i pop Vukman, Bastine-i Nikac der yed-i Radovan, Bastine-i Stjepan ( Istepan) veled-i Mihalj der yed-i Visa bint-i ( kci) Stjepan ( Istepan) el-mezbur ( spomenuti).

Hane: 9

Bastine-i ma'mul: 4

Bastine-i hali: 9

                Mahalle-i Crnopetrici

Vuksan Niko ( Petko?), Jovan Ratko ( Radko), Vujin Djujica, Nikola Boris, Djuro Petro,

f.12v Vuksan Novak ( Jovak?), Djuric Ratko ( Radko), Djuras Ratko ( Radko), Jovan Tarko ( Radko), Nikola Herak, Gvozden Djuric, Vuksan Nikica, Vucko Grban, Djuro Nikac, Nikola Martin, Dabiziv Jovan, Radic Nikola, Bratan ( Brajan?) Herak, Bastine-i Bratan ( Brajan?) der yed-i Hasan (?) veledes, Hali bastine-i ... 'an yed-i Niko ( Petko?) Vukoje ( Vukota?), Hali bastine-i Niko ( Petko?) 'an yed-i Novak ( Jovak?) Ratko ( Radko), Bastine-i Nika der yed-i Djura (?) ve Vuksan Novak ( Jovak?) ve Djura Rado, Bastine-i Radic Nikola ve Stoja ( Ostoja?) der yed-i Nikola ve Nikobrad [ ve] Rade Branisav (?), Hali bastine-i Radic Vukic. Hali Bastine-i Niko ( Petko) 'an yed-i Jovan. Hali bastine-i Vucko Grbac ve cema'at-i ( zajednica) Radic, Hali bastine-i Olic 'an yed-i cema-ati Radic.

                Mezra hassa 'an mezari'-i girihtegan ba veled-i Cirne - kit'a - hasil 50.

                Mezra hasa. Od njiva begunaca sa Crnojevicem - parcela 1. Prihod 50 ( akci).

Hane: 19

Bastine-i ma'mul: 3

Bastine-i hali: 6

                Karye-i Piranici

Marin Gin (?), Rado Vucko, Vucko Herak, Ivas Vucko, Vukosav Milak,Bojko Stanisa ( Istanisa), Bosko Nikola, Djurdjic Milko, Vukasin Selak, Novak ( Jovak?) Niksic, Vuksan Ratko ( Radko), Vuceta Rajcin, Vojko ( Vitko?) Borko ( Bozko?), Bojko Djuro, Radic Stjepan ( Istepan) Lukac Bozidar, Tomas Radosav, Radic Grbajica, Jovan Bogolica, Petrija Stalic ( Istalic), Boric Bogdan, Bastine-i Radic Milko der yed-i Vukasin veled-i Vucko, Bastine-i Ratko ( Radko) der yed-i Vojko ( Vitko) veled-i Vuksan, Bastine-i Nikola der yed-i ehali karye, Bastine-i Radenka der yed-i ehali karye.

                Mezra'a-i hassa veled-i Cirne - hasil fi sene 250.

                Hasa mezra Crnojevica - prihod godisnje 250 ( akci).

90

 

                Hassa gecid-i veled-i Cirne be-mukabele-i karye-i mezbure der ab-i Moraca - hasil fi sene 200. Zabljak kal'asiyle karye-i mezbure mabeyninde olan kura halkindan kendu maslahatlerine gecmek icin maktu' veriler.

                Hasa prevoz ( brod) Crnojevica prema spomenutom selu na reci Moraci. Prihod godisnje 200 akci. Stanovnici sela koja su izmedju tvrdjave Zabljaka i spomenutog sela daju odsekom za prelaz radi svojih poslova.

Hane: 21

Bastine-i ma'mul: 4

f.13          Karye-i Goricani

Sava rahib ( monah), pop Bozidar, pop Nikola, pop Radosav, pop Djurica, Djuro Stoja ( Ostoja), Ratko ( Radko Stoja ( Ostoja?), Ivan Rajko ( Ranko?), Vuja Radosav, Stanisa ( Istanisa) Radic, Janko Niko ( Petko?), Radosav Nikac, Stjepko ( Istyepko) Nikac, Vojko ( Vitko?) Verisa (?), Radosav Bregun, Vukic Marko, Nikola Bregoje,Djurac Andrija, Nikola Andrija, Dabiziv Rajicin, Vuceta Bregor (?), Veljko Niko ( Petko?), Bastine-i Vlajin der yed-i Djuric ve Nikola veledan-i ( dva sina) Andrija, Nisf-i bastine-i ( polubastina) Milic Niksic der yed-i Nikola Djuric, Nisf-i bastine-i Milic Niksic der yed-i Djuric Andrija, Radojica Vuksan, Nikola - veled-i pop Bozidar.

                Hassa bag-i girihtegan ba veled-i Cirne ber vech-i nisf - hasil fi sene 120.

                Hasa vinograd begunaca sa Crnojevicem. Napolicom - prihod godisnje 120 ( akci).

                Mezra'a-i hassa 'an mezari'-i girihtegan ba veled-i Cirne - kit'a 1 - hasil fi sene 80.

                Hasa mezra od njiva begunaca sa Crnojevicem. Parcela 1. Prihod godisnje 80 ( akci).

                Zemin-i bag-i harab der kirb-i bag-i Progulovic der yed-i Nikola pop ber vech-i maktu' fi sene 20.

                Zemljiste zaparlozeni vinograd u blizini vinograda Progulovica u posedu Nikole, popova sina. Odsekom godisnje 20 ( akci).

Hane: 23

Bastine-i ma'mul: 3

                Karye-i Lesnji Desici (2)

Vukman Leka ( musellem) pir fani ist ( star je, iznemogao),(3) Vuksan Leka, Nikola Batric, Radic Djujas, Dabiziv Bogdan, Radic Vukman musellem, Stjepan ( Istepan) Pavlo, Radic Lazar, Drazeta Radonja, Vlatko ( Ivladko) Lezikora (?), Radonja Stjepan ( Istepan), Vukic Radosav, Andrija Radic, Stoja ( Ostoja?) Radic, Radosav Radic, Stjepan ( Istepan) Nikola, Dabiziv Vuksan, Nikola Niksic, Djuras Vukoje ( Vukota?), Djuro Vukoje ( Vukota?), Bozidar Danko, Vukodrag Ivanis,

f.13 Stjepan ( Istepan) Nikac, Vukas Radosav, Vukoje ( Vukota?) Vukasin, Nikola Mile, Ljesko Stoja ( Ostoja?), Ivija (?) Stanko ( Istanko), Vukasin Lukac, Djura Lukac, Djuro Ratko ( Radko), Andrija Vuk, Borko ( Bozko) Vidak, Vukasin Vukac, Radislav Nikola, Lukac Stanko ( Istanko) ...( ...?), Nikola Djuro, Bastine-i Niko ( Petko?) der yed-i Nikola Radonja, Bastine-i Lazar ... ( neprocitano) der yed-i veled-i Zivko Borisko ( Zivkova sina Boriska), Bastine-i Nikola der yed-i Vuceta veled-i Radiljo (?), Bastine-i Nika Banija (?) ve Milan Leka der yed-i Vukman, Bastine-i Radic der yed-i Djuro Berivoj, Hali bastine-i Perjasic ( Berjasic?) 'an yed-i Djuro Berivoj Berjasic ( Perjasic?) 'an yed-i Dabiziv, Hali bastine-i Danilo 'an yed-i ehl-i karye, Bastine-i Aleksa der yed-i Vukman Rades, Bastine-i Radeljan

---------------

(2) U prvom defteru pise samo Desici. Druga sela koja imaju napred oznaku Lesnjani ( ...)

(3) To je ocigledno otac kasnije upisanog muselema Radica Vukmanova. U zbiru nije ubrojan kao muselem, ali mu nije ni uvedena dazbina zbog starosti i iznemoglosti.

                                                                                                                                                                                91

 

der yed-i Pejan (?), Bastine Djujko der yed-i Djuro veled-i Andrija, Bastine-i Vukasin der yed-i Radic Andrija, Bastine-i Niksa der yed-i Nikola veled-i Radasin, Bastine-i Bojko der yed-i Nikola Andrija, Hali bastine-i Leka 'an yed-i Stjepan ( Istepan), Bastine-i Djurdjo ( Djordjo?) veled-i Radovan der yed-i Nikac Stanko ( Istanko) ve cema'at-i o ( njegove zajednice), Bastine-i Sredoje Jokan der yed-i Ljesko, Bastine-i Vuksan ve Djuro veledan-i Dimitrije der yed-i Nikola veled-i Radonja.

                Hassa mezra'a-i veled-i Cirne - hasil fi sene 80.

                Hasa mezra Crnojevica - prihod godisnje 80 ( akci).

                Yaylak Koska ( Koska ?) der yed-i ehal-i karye-i Stanjevic ve Desic ve Kornet haric ez defter maktu' fi sene 30.

                Letnja pasa Koska ( Koska?) u posedu stanovnika sela Stanjevica, Desica i Korneta. Izvan Deftera. Odsekom godisnje 30 ( akci).

Musellem: 1

Hane: 39

Bastine-i ma'mul: 14

Bastine-i hali: 3

                Karye-i Lesnjani Stanjevici

Vukman Djurdjo ( Djordjo?) musellem, Radislav Bogdan musellem, Djuro Bogdan, musellem, Vlatko ( Ivladko) Bogdan musellem, Radelja Bogdan musellem, Radislav Nikola, Radic Nikola, Dabiziv Stjepanko ( Istyepanko), Radonja Djura, Vuksan Vucin, Radislav Mudrina (?), Vuk Bogdan, Marko Marko, Djuro Rajusa (?), Stipanja ( Istipana) Rajusa (?), Radic Vuksan, Djuric Rades, Ratko ( Radko) Ivan, Djuro Vucerin, Radic Radisav,

f.14 Veljko Milic, Vuk Vukman musellem, Radislav ... ( Karamijo?), Danic ... ( Karamijo?), Stjepan ( Istepan) ... ( Karamijo?), Danko Branko ( Brajko, Bratko?), Radonja Branko ( Brajko, Bratko), Niko ( Petko?), Nisif-i bastine-i Ratko ( Radko) der yed-i Vucic Vuk, Jolica Cejo (?), Djurdje ( Djordje?) Stjepan ( Istepan), Ratko ( Radko) Djurdje ( Djordje), Djuric Radenko, Djuro Lazar, Niko ( Petko?) Borko ( Bosko?), Bozidar Borko ( Bozko?), Danko Vulica, Radic Vulicic, Djukic Stjepko ( Istyepko), Mika Pavlo, Radic Oliver, Nikola Vuksan, Radiman Bojic, Vukasin Oliver, Danko Leka, Djura Leka, Lazar Lavinko, Vuceta Stjepko ( Istyepko), Bastine-i Djukan der yed-i Djurko Vuksan, Bastine-i Nikola der [yed-i] Ahmed, veledes.Bastine der yed-i Radovan Ljes [ve] der yed-i Djurina ( Djurija?) ve Danko, Bastine-i Djurko der yed-i Radenko, Bastine-i Marko der yed-i Radislav Mudrisa, Hali bastine-i 'an yed-i Djurdje ( Djordje?) Stjepan ( Istepan), Nisf-i bastine-i Ratko ( Radko) der yed-i Danko, Bastine-i Radonja veled-i Bojic der yed-i hod ( u posedu istog), Bastine-i Bogis der yed-i Radic Radislav ve Ratko ( Radko) Ivan, Bastine-i Bora ( Boza) der yed-i Radosav ve Bogdan, Bastine-i Herak Radosav der yed-i Radosav ve Bogdan,

                Hassa cayirlar zikr olan karye ile karye-i Lesnjani Desici ve karye-i Lesnjani Kornet arasinda Lusko Polje nam davar otarilir korudur. Bazi bicilir - hasil 110.

                Hasa livada. Izmedju pomenutog sela i sela Lesnjani Desici i Lesnjani Kornet lug je po imenu Lusko polje u kome se napasa stoka. Nesto od toga se kosi. - Prihod 110 ( akci).

                Hassa mezra'a-i veled-i Cirne - hasil 180.

                Hasa mezra Crnojevica - prihod 180.

                Hassa cayir-i veled-i Cirne ... ( ...)(4) demekle ma'ruf olan yerde Siroka ... ( Brada? ...?) ve Blatista derler - hasil 160.

------------------

(4) Vidi prim. 19 kod prvog deftera.

 

92

 

                Hasa livada Crnojevica na mestu po imenu ... a zove se siroka ( Brad[a]?)(5) i Blatista. Prihod 160.

Musellem: 6

Habe: 40

Bastine-i ma'mul: 11 ( od toga dve polubastine)

Bastine-i hali: 1

                Mezra'a-i ... ( Subila?) Gornja(6)

Bastine-i Djuric veled-i Nikola der yed-i Radislav ve Djuro veledani Bogdan [ ve] Vukman veled-i Djurdje ( Djordje?) ve Vukman veled-i Leka, Bastine-i Andrija veled-i Nikola der yed-i Radislav ve Djura veledani Bogdan ve Vukman veledi Leka ve Vukman veled-i Djurdje ( Djordje?), Bastine-i Savica  der yed-i Radisav veled-i Nikola Radisav veled-i Mudrina(?).

Bastine-i ma'mul: 3

 

f.14v       Karye-i Lesnjani Stanisalici

Bozidar Bogdan musellem, Stjepan Ivanis, Radosav Vrdulj, Bozidar Vujo ( Vojo?), Petrija Djurdje ( Djordje?), Dabiziv Djurdje ( Djordje?), Nikola Djuro, Vujas Danko, Vlatko ( Ivladko) Djurdje ( Djordje?), Radic Radohna, Veljko Vucerin, Radosav Vukota, Vukoje ( Vukota?) Bojko, Dabiziv Radisav, Danic Vuksa, Pavle Djurdje ( Djordje), Dabiziv Vuk, Vukoje ( Vukota?) Bregun, Djordje ( Djurdje?) Bregun, Nikola Djurdje ( Djordje?), Stjepan ( Istepan) Milko, Andrija Milko, Vuceta Ljes, bive Jela, Ilija Ugljesa, Andrija Radic, Radonja Vukija, Radic Stanisa ( Istanisa), Radic Bozidar, Vucic Ilija, Nikola Dabiziv, Pavle Dimitrije, Radosav Nikola, Dimitrije Nikola, Stjepan ( Istepan) Radosav, Stjepan ( Istepan) Bratin ( Brajin?), Vuk Novak ( Jovak?), Vukija Nikola, Radonja Bojko, Djuras Lazar, Vuksan Dabiziv, Radic Radonja, Radonja Novak ( Jovak?), pop Bogdan, Bastine-i Zujic (?) ( Zutic?) der yed-i karye, Hali bastine-i bive Stanisava, Hali bastine-i Nikola 'an yed-i Andrija, Bastine-i Latko der yed-i Rakonja (?), Hali bastine-i 'an yed-i Vujas ve Vuceta, Bastine-i Stjepko ( Istypko) veled-i Ivas, Hali bastine-i Vlaja 'an yed-i Ivan Danic, Bastine-i Vulica der yed-i Stanislava bint-i o ( njegova kci).

Musellem: 1

hane: 43

Bastine-i ma'mul: 4

Bastine-i hali: 4

 

f.15          Karye-i Goljemadi ( pisano Golemat)

Ivan Jovak, Radislav Nikola, Radic Radovan, Radisha Radonja, Milko Djurdje ( Djordje?), Vukas Dabiziv, Niko ( Petko?) Bojko, Danko Vucin, Vuksan Dimitras, Stjepan ( Istepan) Vukasin, Ilija Radic ( musellem)(7), Djuric Lalic, Djuro Lazar, Dabiziv Bratan ( Brajan?), Novak ( Jovak?) Bratan ( Brajan?), Nikola Radovan, Mihalj pop, Vasilj pop, Radic Radonja, Ivan Nikola, Lazar Stojko ( Istoyko), Hali bastine-i Vukoja der yed-i Vucko Novak ( Jovak?), Bastine-i Vucko der yed-i Jovan veled-i Novak ( Jovak?), Hali bastine-i Bojko (?) veled-i Djujas, Bastine-i Vuksan veled-i Leka der yed-i Radonja Radislav, Hali bastine-i Vukac Jovica (?) an yed-i Nikola, Bastine-i Ratko ( Radko) veled-i Vuksal der yed-i Dabiziv Nikola, Hali bastine-i Ivo Vuko 'an yed-i Ratko ( Radko) veled-i vuksal, Hali bastine-i Vuja Danija veled-i Petrinja, Hali bastine-i Dimitrije Kaludjer, Bastine-i Vucko veled-i Nikola der yed-i Stjepan ( Istepan) veled-i Vukasin, Dali bastine-i Djurica veled-i Ratko ( Radko) 'an yed-i o, Bastine-i Radic Vukajin der yed-i Stanislava zenes ( njegova zena), Bastine-i Latko veled-i Djujas der yed-i Stjepan ( Istepan) veled-i

---------------

(5) "Brod" nije moguce citati.

(6) TD 499 ... Subila Gorje (?).

(7) Ovaj muselem nije uveden u zbir.

                                                                                                                                                                                93

 

 

Nikola, Hali bastine-i Bojko 'an yed-i Djujas, Hali bastine-i Radonja 'an yed-i Nikola Vukic, Bastine-i Nikola Radic der yed-i Djuro veled-i Lazar, Bastine-i Nikola Mihac der yed-i Bogdan ve Vule, Hali bastine-i ... ( neprocitano) der yed-i o, Bastine-i Radic Stojko ( Istoyko) der yed-i Dara bint-i o, Hali bastine-i Kalina 'an yed-i Radic Stojko ( Istoyko), Hali bastine-i Bojak 'an yed-i Radic Stojo ( Istoyo), Bastine-i Radic der yed-i Niko ( Petko?) veledes, Bastine-i Vuksan ve Djurdjic der yed-i Vuksan Djuro, Bastine-i Radic der yed-i Andrija veled-i Radosav, Bastine-i Radisav der yed-i Djura veledes, Bastine-i Nikolija ve Vuksan Radunko der yed-i Radonja Radelj, Hali bastine-i Nikola Novakovic ( Jovakovic?) 'an yed-i Mihalj, Hassa bag-i veled-i Cirne ber vech-i nisf fi sene med[re] (?) 60 (?)(8) - hasil fi sene 150 ( Hasa vinograd Crnojevica. Napolicom godisnje med[ri] (?)(8) 60 - prihod godisnje 150 akci), Hali bastine-i Bojko Ilija [ve] Radic, Bastine-i Danko der yed-i Andrija, Nisf-i bastine-i Pavicic der yed-i pop Vuksan veled-i Lazar, Bastine-i ... ( Kolac?) ve bastine ... ( Balta?) der yed-i pop Mihalj, Nisf-i bastine-i Popovcic der yed-i Ilija ve der yed-i Radic, Bastine-i pop Duka ve Vuk der yed-i Lakija veled-i Stojica (?), Hali bastine-i Djurdjes 'an yed-i Vuksan.

Hane: 21

Bastine-i ma'mul: 19 ( od toga dve polubastine)

Bastine-i hali: 15

 

f.15v       Sinjac

pop Aleksije, Petro Milin (?), Dabiziv Radonja, Ivan Vukac, Lale Niksa, Andrija Vuk, Vucic Dabiziv, Bogolica Vucko, Djuro Ilija, Vulic Vuceta, Bastine-i Vladika (?) der yed-i veled-i Radovan Radonja ( vladikina bastina u posedu sina Radovanova Radonje),(9) Hali bastine-i Radosav veled-i Petro, Bastine-i Nikola Ilija der [yed-i] Vukman veled-i Djurdje ( Djordje?).

                Hassa bag-i veled-i Cirne - hasil fi sene 150.

                Hasa vinograd Crnojevica - prihod godisnje 150 ( akci).

                Hassa cayir-i veled-i Cirne - hasil fi sene 80.

                Hasa livada Crnojevica - prihod godisnje 80 ( akci).

                Hasa delyan-i veled-i Cirne der ab-i Sujica ( Suica) - hasil fi sene 300.

                Hasa riboloviste Crnojevica na vodi Sujici - prihod 300 ( akci).

                Hassa delyan-i veled-i Cirne der Skup ( Iskupo)(10) - prihod godisnje 350 ( akci).

Hane: 10

Bastine-i ma'mul: 2

Bastine-i hali: 1

                Karye-i Komani Seljani

                Mahalle-i Milati

Borko ( Bozko?) Berinko ( Perinko?), Djurko Bogic, Radic Djurko, Djurdje Bogic, Bogdan Bogic, Djurdje ( Djordje?) Radisav, Vukodrag (?) Dragisa, Vukosav Bratasin, Vucko Kosta, Milko Dobrin, Borko ( Bozko?) Djurko, Bastine-i Bozidar Dobrovko (?) der yed-i Djurko veled-i Berinko ( Perinko?), Bastine-i Vuksan Bratan

-------------

(8) Citanje nije sigurno. Moglo bi se procitati ... medre, ali onda nema iskazane kolicine. Mozda je pisar zaboravio da stavi kolicinu. Moglo bi se procitati . ..., odnosno mudd i razresiti sijakatski znak za broj. Medjutim, mudd je, istina, mera za tecnosti, ali vise za rasutu robu ( zita, zrnevlje). Ali je mozda i tako pisar zabelezio. Na kraju, moze biti i onako kako je gore razreseno.

(9) Kasnije ima vesti da Cetinjski manastir ima imanja u Sinjcu ( Vidi: Djurdjev, Turska vlast u Crnoj Gori u XVI i XVII veku, 106).

(10) Nije citanje sigurno.

 

94

 

( Brajan?) ve Nikola Stoko ( Istoko) der yed-i Borko ( Bozko) veled-i Djurko, Bastine-i Medo Nika der yed-i Bozidar Milorad.

Hane: 11

Bastine-i ma'mul: 3

                Mahalle-i Lazar

Dabiziv Djujko, Borko ( Bozko?) Lukac, Radovan Lazar, Vucin Dimitrije, Radonja Pavlo, Radoman Batric, Lazar Djurko, Lalin veled-i Djon, Bastine-i Radivoj Danko der yed-i Radovan Lazar, Bastine-i Vukic der yed-i Stjepan ( Istepan) Lazaric ve bint, Bastine-i Leka der yed-i Radoman Batric.

 

f16 Hali bastine-i Radisav Bojko, Bastine-i Zivko der yed-i Radelja veled-i Radonja, Bastine-i Milanko ( Milajko?) der yed-i Radovan Lazar.

Hane: 8

Bastine-i ma'mul: 5

Bastine-i hali: 1

                Mahalle-i Ocenici ( ...)(11)

Niko ( Petko?) Nikola, Radic Vojko ( Vitko?), Bozidar Dabiziv, Radic Vukasin, Vukasin Novak ( Jovak?), Niko ( Petko?) Ratko ( Radko), Ratko ( Radko) Kalina, Bratan ( Brajan?) Ratko ( Radko), Boja Stjepan ( Istepan), Niko ( Petko?) Vujas, Radonja Ratko ( Radko), Bastine-i Bojko ve Dobro (?) der yed-i Bozidar Dabiziv, Bastine-i Milika der yed-i Ratko ( Radko) Kalina, Bastine-i Pavlo der yed-i Radic Vukasin, Bastine-i Bojko ve Dobro (?) der yed-i Bozidar Dabiziv ( naknadno ponistena), Hali bastine-i Vuk veled-i Vuksan, Bastine-i Ocko der yed-i Niko ( Petko?) Nikola.

Hane: 11

Bastine-i ma'mul: 5(12)

                Mahalle-i Burine

Radosav Stoja ( Ostoja?), Nikola Vukic, Radic Radislav, Djuro Kaludjer, Danko Kaludjer, Djurdje ( Djordje?) Kaludjer, Radovan Vuk, Stjepan ( Istepan) Ivan, Borko ( Bozko?) Lukic, Vuk Radisav, Bastine-i Stanic ( Istanic) der yed-i Radisav veled-i Stoja ( Ostoja?), Bastine-i Djuric der yed-i Vuk veled-i Radisav, Bastine-i Nikola ve Stole ( Istole) der yed-i Radislav, Bastine-i Todorova (?) der yed-i Kaludjer Djuro, Bastine-i ... ( ...?) der yed-i Kaludjer, Bastine-i Djuric der yed-i Vuk Radisav.

Hane: 10

Bastine-i ma'mul: 6

                Mahalle-i ... (?...)(13)

Radonja Ratko ( Radko), Radomil Ratko ( Radko), Nika Danko, Petro Stjepan ( Istepan), Radic Vuksan, Radic Radonja, Bastine-i Nikola veled-i Radelja der yed-i Petro veled-i Stjepan ( Istepan), Bastine-i Perica Bogavica (?) der yed-i Jela zenes. ( njegova zena).

Hane: 6

Bastine-i ma'mul: 2

---------------------

(11) Moglo bi se procitati i Ovcenici. TD 367: .... Ocenici, Ocinici, Ovcenici (?).

(12) U spisku je pisar jednu bastinu pogresno upisao, pa brisao ( precrtano, sa oznakom ...neplodna je) ali za jednu bastinu u spisku stoji hali. U zbiru je oznaka "bastine-i hali" ponistena sa "nist" ( nema).

(13) Vidi prim. 30 kod prvog deftera.

                                                                                                                                                                                95

 

f.16v       Mahalle-i ... (? ...)(14)

Zivko Vuceta, Vasko Vuceta, Stale ( Istale) Ratko ( Radko), Dimitrije Nikola, Radosav Radasin, Radonja Radasin, Nikola Niko ( Petko?), Ilija Medko, Medoc Djon, Bastine-i Bojko Rades der yed-i Radonja veled-i Rades, Bastine-i Dobrinja der yed-i Dimitrije Nikola, Hali bastine-i Stoja ( Ostoja?) 'an yed-i Radasin, Bastine-i Milica (?) veled-i Jovan der yed-i Zivko veled-i Vuceta.

Hane: 9

Bastine-i ma'mul: 3

Bastine-i hali: 1

                Mahalle-i Kovaci

Milko Radomir, Petro Nikola, Branko ( Brajko, Bratko?) Nikola, Niko ( Petko?) Stjepan ( Istepan), Niko ( Petko?) Stjepan ( Istepan), Radojica pop, Bastine-i Milajin ( Milatin?) der yed-i Lazar Stjepan ( Istepan), Bastine-i Maras der yed-i Petro Nikola, Bastine-i Bojko der yed-i Niko ( Petko?) veled-i Stjepan ( Istepan), Bastine-i Medus der yed-i Milorad veled-i Petro, Bastine-i Gojko der yed-i Bozidar veld-i Milorad.

Hane: 6

Bastine-i ma'mul: 5

                Mahalle-i Djurdjevici, tabi'-i Komani Seljani

Danko Ratko ( Radko), Vuceta Ratko ( Radko), Radovan Radomil, Radenko Bojko, Radonja Latko, pop Vukosav, Ratko Radonja, Radonja pop, Radonja Milojica (?), Bastine-i Pavlo Branko ( Brajko, Bratko?) der yed-i Danko veled-i Ratko ( Radko), Bastine-i Petro der yed-i Vuceta veled-i Ratko ( Radko).

Hane: 9

Bastine-i ma'mul: 2

f.17          Mahalle-i Vucevici

Vuksan Djurdje ( Djordje?), Radonja Vucic, Nikola Radimio (?), Radic Radonja, Djuric Rajko ( Ranko?), Radislav Radovan, Gruja Radovan, Ivan ... ( ...?), Rades Marko, Vuja ( Voja?) Milko, Radonja, Bastine-i Ratko ( Radko) Petrija der yed-i Radic Marko, Hali bastine-i Radosav Nikola, Bastineder yed-i Ivan Berisal ( Perisal?), Bastine-i Strezman der yed-i Vukosav veled-i Djurdje ( Djordje?)

Hane: 11

Bastine-i ma'mul: 3

Bastine-i hali: 1

                Karye-i Komane Gornje

Radic Stjepan ( Istepan), Radin Stjepan ( Istepan), Stanisa ( Istanisa) Radic, Drago Rasko ( Rasko?), Petrija Stjepan ( Istepan), Veljko Ratko ( Radko), Djuric Niko ( Petko?), Radinja Niko ( Petko?), Vukas Bojko, Herak Gvozden, Radisav Nika, Ratko ( Radko) Radic, Radisav Miljo, Bogdan Radic, Vukca Stoja ( Ostoja?), Ivan Vukin, Radonja Djujko, Djura Stanko ( Istanko), Jolica Stanisa ( Istanisa), Bogimir (?) Bojko, Radisav Bojko, Stjepan ( Istepan) Radonja, Radisav Stjepan ( Istepan), Radonja Bogdan, Obrad Bozidar, Nikola Radenko, Lozo (?) Radenko, Djuro Andrija, Nikola Vuceta, Dabiziv Vulin, Radic Dimitrije, Jolica Borko ( Bozko?), Stanisa ( Istanisa) Djureta, Pavlija Dimitrije, Radovan Kaludjer,

f.17v       Radisav Djuro, Radic Leka, Radisav Ilija, Petrija Zivorin, Radic Radelja, Bozidar Radisav, Ivan Radic, Vuksan Bojko, Nikola Radisav, Radic Bojko, Radic Stano ( Istano), Radisav Nikola, Bozidar Milis, Radelja Dobro, Lukac Dobro, Stjepko ( Istyepko) Ratko ( Radko), Radan Niksic, Radic Dobrinja, Bozidar Vulin, Nikola

--------------------

(14) TD 367: ...

 

96

 

Vuca, Radic Bojko, Vucko Ratko ( Radko), Nikolica Ratko ( Radko), Radelja Ivanis, Radisav Rasko ( Rasko?), Bozidar Stijak ( Istiyak), Milko Radenko, Djurin Bogdan, Niko ( Petko?) Vukic, ( sa strane upisani) Pavlo Gojko, Djuro Stano ( Istano?), Nisf-i bastine-i Zogo ( Rogo?) der yed-i Vuleta ( Vulija?) Djuro ve Vuk Drago, Bastine-i Miladin der yed-i Drago ve Durasko, Hali bastine-i Vuk Bojko, Bastine-i Djura Stanisa ( Istanisa) [ ve] Bogolica veled-i Stjepan ( Istepan), Bastine-i Mihalj der yed-i Bogolica Borko ( Bozko?) ve Radic Radelja, Bastine-i Vuksan ve Djura veledani Andrija der yed-i Nikola veled-i Vukic, Bastine-i Radkolica (?) der yed-i Radasin, veled-i Dobrinja, Hali bastine-i Radin Kaludjer, Bastine-i Dano der yed-i Stjepko ( Istyepko) veled-i Radelja, Hali bastine-i Lalic veled-i Danko Ratko ( Radko), Bastine-i Vucko veled-i Milos der [ yed-i] Vukic Stoja ( Ostoja?), Bastine-i Radislav Ivas der yed-i Tomas Dobrinja, Bastine-i Herak der yed-i veledes, Bastine-i Radonja Branko ( Brajko, Bratko?) der yed-i Bozidar veled-i Radisav, Bastine-i Stjepko ( Istyepko) Stano ( Istano) der yed-i Radovan Kaludjer, Bastine-i Radislav der yed-i Nikola, Bastine-i Prcic ( ? ...) der yed-i cema'at-i Bregun, Bastine-i Prcic (?) diger ( drugi) der yed-i cemaat-i Bregun.

                Hassa mezre'a-i girihtegan ba veled-i Cirne- hasil 300.

                Hasa mezra begunaca sa Crnojevicem - prihod 300 ( akci).

                Hassa bag-i girihtegan ba veled-i Cirne - ber vech-i nisf - hasil 30.

                Hasa vinograd begunaca sa Crnojevicem - napolicom - prihod 30 ( akci).

                Hassa cayir-i girihtegan ba veled-i Cirne - hasil 90.

                Hasa livada begunaca sa Crnojevicem - prihod 90 ( akci).

Hane: 66

Bastine-i ma'mul: 15 ( od toga jedna polubastina)

Bastine-i hali: 3

f.18          Karye-i Krusa

Radisav Gvozden,(15) Pavlo Radisav, Jolisha (?) Pavlo, Danko Stjepan ( Istepan), Ilija Bojko, Vuk Lazar, Niksa Bojko, Stanko ( Istanko) Vukic, Ivas Pavlo, Bojko Lazar, Vuksan Andrija, Veljko Vukic, Stjepan ( Istepan) Ljes, Radisav Andrija, Vukoje ( Vukota?) Andrija, Vuksa Danko, Nikola Grujko, Dragisa Nikola, Vuceta Nikola, Radonja Nikola, Vuceta Milic, Pavlo Stjepan ( Istepan), Radic Vukasin, Bregun Vukasin, Stanisa ( Istanisa) Gvozden, Nisf-i bastine-i Vojko ( Vitko?) der yed-i Radisav veled-i Andrija (16), Bastine-i Iveta ( Ivina?) veled-i Stjepan ( Istepan) der yed-i Danko veled-i Stjepan ( Istepan), Bastine-i Radic veled-i Kalic ( Galic) der yed-i Stjepan ( Istepan) Ljes, Bastine-i Radic veled-i Veljko veled-i Ivanis veled-i Pavlo, Bastine-i Vukija der [ yed-i] Pavlica, Hali bastine-i Nikola 'an yed-i Radisav Gvozden (15), Bastine-i Nika veled-i Luka der yed-i Stjepan ( Istepan) veledes, Nisf-i bastine-i Vojko ( Vitko?) der yed-i Radovan Andrija(16)

Hane: 25

Bastine-i ma'mul: 7 ( od toga dve polubastine)

Bastine-i hali: 1

                Karye-i Gradac

Stanisa ( Istanisa) Nikola, Radisa Ilija, Bozidar Ilija, Radonja (?) Radic, ...( ...?) Radic, Vucic Miladin, Stjepan ( Istepan) Rado, Rajko ( Ranko?) Stjepan ( Istepan), Pavlo Ratko ( Radko), Medo Novak ( Jovak?), Ivan Djurasin, Medo Ivko, Niko ( Petko?) Vuksan, Petrija Bojko, Pavlo Stjepan ( Istepan),

----------------

(15) Radosav Gvozden je u prvom defteru upisan takodje prvi, ali kao muselem. Dole ubelezena "prazna bastina" je bila uvedena na Radosava Gvozdenova, a ovde je uvedena na Nikolu.

(16) Ovo ukazuje na to da su se bastine nasledstvom ili kupovinom delile. U prvom defteru Radoslav Andrijin je uveden prilikom popisa kuca, ali bez bastine. Tesko je ista reci, posto su u prvom defteru bastine uvedene "na imena mrtvih".

                                                                                                                                                                                97

 

f.18v Stjepan ( Istepan) Ratko ( Radko), Bastine-i Radislav der yed-i Mustafa veledes, Bastine-i Vukasin ve Ratko ( Radko) veledani Nikola der yed-i Vuksa veled-i Bozidar, Hali bastine-i Ilija Skotic (?) 'an yed-i Pavlo Stjepan ( Istepan), Bastine-i Ilija Novak ( Jovak) der yed-i Radic veled-i Ratko, Bastine-i Ilija Niko ( Petko?) ve Nikola der yed-i Nikola veled-i Stanisa ( Istanisa), Bastine-i Ilica der yed-i Vasil Miladin.

Hane: 16

Bastine-i ma'mul: 5

Bastine-i hali: 1

                Karye-i Kornet

                Mahalle-i Ilici (17)

Vlatko ( Ivladko) Djurdjo ( Djordjo?), Stjepan ( Istepan) Djurdje ( Djordje?), Ljes Djurdje ( Djordje?), Andrija Nikola, ... ( ...?) Nikola, Vuksan Ilija, Niko ( Petko) Gojcin, Radonja Ilija, Djuric Kaludjer, Radic Danko, Radmil Nikac, Novak ( Jovak?) Radisav, Ratko ( Radko) Radisav, Stjepan ( Istepan) Niko ( Petko?), Radislav Lukac, Nikola Bratan ( Brajan?), Niko ( Petko?) Nikola, Radislav Stjepan ( Istepan), Herak Vojko ( Vitko?), Djurdje ( Djordje?) Rasko ( Rasko?), Bastine-i Herak der yed-i Djuras Djurdje ( Djordje?), Bastine-i Pavlo veled-i Oliver der yed-i ... ( ...?) veled-i Djurdje ( Djordje?), Bastine-i Lazar Andrija der yed-i Vuksan veled-i Ilija, Bastine-i Janko ve Latko veledani Andrija der yed-i Vukasin veled-i Ilija.

Hane: 20

Bastine-i ma'mul: 4

                Mahalle-i Visosalici(18)

Radonja Nikola, Radonja Gorjac (?), Djurdje ( Djordje) Gorjac, Stjepan ( Istepan) Rajko ( Ranko?), Pavlo Nikola, Nikola Boja, Stanko ( Istanko) Radisav, Radonja Nikola, Stjepan ( Istepan) Bratic ( Brajic, Branic?),

f.19 Vuksan Djurdje ( Djordje?), Bastine-i Djurdjo ( Djordjo?) der yed-i Nikola veled-i Boja, Bastine-i Djurdje ( Djordje?) veled-i Pavlo der yed-i Todor veled-i Djuro.

Hane: 10

Bastine-i ma'mul: 2

                Mahalle-i Radosalici

Vukasin Novak ( Jovak?), Vuksan Novak ( Jovak?), Djurasin Bogdan, Radonja Vuk, Djuric Stjepan, Jovan Danko, Rasko Leta (?), Nikola Radonja, Bojko Bogdan, Radic Bogdan, Vulica Bogdan, Boric veled-i Ljes, Bastine-i Vukman Nikola der yed-i Radic Djurdje ( Djordje?), Hali bastine-i Oliverovic 'an yed-i Danko Stjepan ( Istepan), Hali bastine-i Vuksan veled-i Djurdje ( Djordje?), Hali bastine-i Radosav Niko ( Petko?) 'an yed-i Boric Bogdan, Bastine-i Pavle Leta der yed-i Djudje ( Djordje?) veled-i Vuk, Bastine-i Dumija (?) Zujic (?) der yed-i Dragsa veled-i Leka, Hali bastine-i Vuksan veled-i Djurdje ( Djordje)(19)

Hane: 12

Bastine-i ma'mul: 3(19)

------------------

(17) TD 499 i TKA 416: ....

(18) Ovde bez dijakritickih tacaka. Moglo bi se citati i Vesosalici. TD 499 i TKA 416: ...

(19) Jedna bastina pogresno uvedena i ponistena, mesto nje je uvedena prazna bastina. Pisar nije u zbiru napravio ispravku, - ovde se objavljuje kako treba, prema ispravci u popisu.

 

98

 

                Mahalle-i Njegosalici

Pavlo Premil, Bozidar Premil, Vuksan Ivan, Radislav Pavlo, Petro Nikola, Dabiziv Pavlo, Jovan Pavlo, Oliver Niko ( Petko?), Radisav Niko ( Petko?), Vukman Djurdje ( Djordje?), Niko ( Petko?) Vukasin, Lalic Pavlo, Pavlo Visosal, Radic Visosal, Bogdan Vukosal, Djuro Radic, Hali bastine-i Vuksan Radisav, Bastine-i Radisav ve Oliver der yed-i Niko ( Petko?) veled-i Vukasin, Bastine-i Vuk ve Oliver der yed-i Petro veled-i Nikola, Bastine-i Djuras der yed-i Rasko ( Rasko?) veled-i Leta, Bastine-i Dobric [ ve] Vuceta Ilija der yed-i Radic veled-i Pavlo.

                Hassa bag-i veled-i Cirne ber vech-i nisf - hasil 140.

                Hasa vinograd Crnojevica - napolicom - prihod 140 ( akci).

Hane: 16

Bastine-i ma'mul: 4

Bastine-i hali: 1

f.19v       Karye-i Djedjeza

Ivan Radisav,(20), Vukoslav Vuk, Radic Radisav, Radic Vuceta, Dabiziv Bratan ( Brajan?), Djuric Vasil, Niko ( Petko?) Borko ( Bozko?), Vojko ( Vitko?) Herak, Radisav Rasko ( Resko?).

Hane: 9

                Mahalle- Guricici ( ...)(21)

Bratko ( Bradko) Djurac, Radonja veled-i Ljes, Radosav veled-i Ljes, Radonja Mircin, Vucko Pokradica (?), Milko Stojica ( Istoyica), Vukasin Stoja ( Ostoja?), Radic Djurdje ( Djordje?), Vlado Ilija, Hali bastine-i Djuro Darko 'an yed-i hod ( od poseda njega samog), Bastine-i Ivan veled-i Radisav der yed-i Radonja veled-i Mircin.

Hane: 9

Bastine-i ma'mul: 1

Bastine-i hali: 1

                Mahalle-i Nikolici

Radic Dimitrije, Vojko ( Vitko?) Dimitrije, Miksa Djuro, Ilija Djuro, Rajko ( Ranko?) Medulin (?), Bratan ( Brajan?) Danko, Vidak Gojcin becai ( umesto) Ratko ( Radko) Radovan, Stanisa ( Istanisa) Ilija, Bastine-i Djon ve Mioman der yed-i Djon veled-i Vuk,

f.20 ( fi tetimme-i mahalle- Nikolici, u dopunu mahali Nikolici) Hali bastine-i Dano Bojko, Bastine-i Nikola ve Stjepan ( Istepan) veledan-i Milak

Hane: 9

Bastine-i ma'mul: 2

Bastine-i hali: 1

                Mahalle-i Mokanja

Radonja Djuro, Radic Djuro, Vucko Djuro, Zivko Djuro, Nikac Radin, Nikola Gojcin, Vuceta Bojko, Radin Stjepan ( Istepan), Radin Bratan ( Brajan?), Vucko Ratko ( Radko), Nikac Bojin, Radisav Vukic, Vulin Vuceta, Bastine-i Pavlo der yed-i ehl-i karye, Hali bastine-i Nika Milic.

                Hassa bag-i veled-i Cirne ber vech-i nisf - hasil fi sene 350.

                Hasa vinograd Crnojevica. Napolicom. Prihod godisnje 350.

-----------------------

(20) Ovde uvedeni Ivan Radisav je ista licnost kao i prvi uvedeni u proslom defteru Ivan Radisav, ali je on onde uveden kao muselem, a ovde nije.

(12) U ranijem defteru: - ... Zbog toga citanje Guricici, iako bi covek, kad ne bi bilo toga, ovde najpre citao Djuricici.

                                                                                                                                                                                99

 

                Hassa gecid-i veled-i Cirne der mukabele-i karye-i Piranic (?)(22) - Hasil fi sene 500. - Mezkur gecitten gecen halkindan kadim-ul-eyyamdan piyadeden bir sureti(23) ve attan bir akce alinir. Amma onlarin yuklerinden ve binen kimesneler-den nesne alinmaz imis deyu defter-i atikde bu vecihle mukayyed bulunup haliya giru kemakan mukarrer kilinip defter-i cedide kaydolundu.

                Hasa prelaz Crnojevica prema selu Piranici (?),(22) prihod godisnje 500 ( akci). - U starom defteru je ovako zapisano: "Od naroda koji prelazi preko spomenutog prelaza od starih vremena uzimalo se od pesaka jedna suretija(?)(23) i od konja jedna akca, ali od njihovih tovara i od jahaca(24) nije se nista uzimalo", pa je sada opet zapisano u novi carski defter kao sto je ranije bilo zavedeno.

Hane: 13

Bastine-i ma'mul: 1

Bastine-i hali: 1

------------------

(22) Zbog nedostatka dijakritickih tacaka citanje nije sigurno.

(23) ... sureti je ocigledno sitniji novac od akce. U Sulejmanovoj kanun-nami postoji ovakav tekst: .... Slican tekst postoji i u Mehmedovoj kanun-nami ( vidi: Glasnik Zem. muzeja IV-V, 323, prim. 88).

(24) Bukvalno: od onih koji jasu.

 

100

 

                NAHIYE-i ZUPA

                Karye-i Steke ( ...)(25)

f.20v Petro Djuro musellem,(26) Radic Darko, Stjepan ( Istepan) Vuksan, Veljko Danko, Vojko ( Vitko?) Milko, Stjepan ( Istepan) Vojko ( Vitko?), Radonja Stojo ( Istoyo), Radisav Ratko ( Radko), Nikola Bogdan, Ratko ( Radko) Branko ( Brajko, Bratko?), Stojko ( Istoyko) Nikola, Dabiziv Radisav, Nisf-i bastine-i Petro veled-i Nikola der yed-i Daud, Nisf-i bastine-i Vido veled-i Nikola der yed-i Vuceta veled-i Dimitrije, Bastine-i Bojko veled-i Joko (?) der yed-i Dabiziv veled-i Radisav, Bastine-i Djujas der yed-i Petrija ve Lazar, Bastine-i Petrija Niko ( Petko?) der yed-i Petrija ve Lazar, Bastine-i Dule (?) Radasin ma'a hisse-i dalyan der yed-i Radonja veled-i Nikola ( Bastina Duleta (?) Radasina sa delom ribolovista u posedu Radonje Nikole), Bastine-i Djuras ve Ilija (?) veledan-i Danic der yed-i Ivas veled-i Radic, Bastine-i Petro veled-i Nikola der yed-i Stjepan ( Istepan) veled-i Leko, Bastine-i Djuroje veled-i Niko ( Petko?) der yed-i Petro veled-i Djura, Bastine-i Danko Rado der yed-i Radonja Rade, Bastine-i Bojko Bodin (?) der yed-i Radelja Vojko ( Vitko?), Bastine-i Vasilj Dakic (?) der yed-i Andrija Vuksan.

                Asyab. Bab 8. Fi sene 1 hacer (?) fi 15. Resim 120.

                Mlin. Staja 8. Godisnje jedan kamen (?) po 15. -Resim 120 ( akci).

Musellem: 1

Hane: 11

Bastine-i ma'mul: 12 ( od toga dve polubastine) (27)

                Karye-i Beri

Ivan Lazar, Radivko Radonja, Stjepan ( Istepan) Nikola, Vuceta Vuk, Djurdje ( Djordje?) Bojko, Djurdje ( Djordje?) Radonja, Krstan Petro, Vuksan Rado, Bojko Radivoj, Radic Stoja ( Ostoya?), Stjepan ( Iste-pan) Radic, Stanisa ( Istanisa) Bojo, Bozidar Mihac, Djurdje ( Djordje?) Vuk, Milanko ( Milajko?) Bako (?), Vulic Djuric, Djurdje ( Djordje?) Grujica, Stjepan ( Istepan) Rajin, Radisav Niko ( Petko?), Grujo Lazar, Dabiziv Nikac, Duko Radic, Vukosav Djurdje ( Djordje?), Djuro Vukic, Nikola Luka,

f.21 ( fi tetimme-i karye-i mezbure, u nastavku spomenutog sela) pop Radisav, ... ( ...?) Bogoje, Radic Radonja, Bozidar Radosav, Dimitrije Vuksal, Vuksa Radisav, Petrija Radic, diger ( drugi) Bozidar Radisav, Bastine-i Kalina der yed-i Stjepan ( Istepan) Radic damad ( zet), Bastine-i Bojin der yed-i Bojko Milos, Bastine-i Bojic der yed-i Radislav Nikola ve Radoslav ve Mudrina, Bastine-i Nikola veled-i Vukic der [yed-i] Stanislava bint-i Nikola el-mezbur ( kci spomenutog Nikole)

--------------------

(25) Kao da pise .... Lesnic. U ranijem defteru ... Isteke, Isteke. U poznijim defterima ( TD 499; i TKA 416): ... Isteke(e).

(26) U proslom defteru nije upisan.

(27) U proslom defteru je upisana samo jedna bastina.

                                                                                                                                                                                101

 

Bastine-i Radonja Bojmir (?) der yed-i Stanisa ( Istanisa) Bojo, Bastine-i Kalina Marto (?) der yed-i Raskuca (?), Bastine-i Borina Ciril (?) der yed-i Nikola Rasko ( Rasko?) [ve] Vuksan Radisav, Bastine-i Nikola Petro ve Djuric ... ( neprocitano) der yed-i Latko Bajic ( Batic, Pajic?), Bastine der yed-i pop Radonja, Bastine-i Goricevic (?) der yed-i Djuro Goric ve Stjepan ( Istepan) Rajin, Bastine-i Danil der yed-i Radic Pavlo, Bastine-i Milasin veled-i Niko ( Petko?) der yed-i Pejan Bogole, Bastine-i Djurdje ( Djordje?) Kalic ( Galic?) der yed-i Vukosav Djurdje ( Djordje?) ve Djuro Grujan, - resim 3.

                Hassa bag-i veled-i Cirne ber vech-i nisf - hasil 70.

                Hasa vinograd Crnojevica - napolicom, Prihod 70 ( akci).

                Hassa mezre'a-i veled-i Cirne - hasil 35.

                Hasa mezra Crnojevica - prihod 35 ( akci).

                Hassa cayir-i veled-i Cirne - hasil 30.

                Hasa livada Crnojevica - prihod 30 (akci).

                Hassa bag-i girihtegan ba veled-i Cirne ber vech-i nisf - hasil 80.

                Hasa vinograd begunaca sa Crnojevicem - napolicom. Prihod 80 (akci).

                Hassa cayir-i diger ... ( ...?) nam mevzi'de haric ez defter - hasil erzen - karta 2 fi 10 - hasil 20.

                Hasa livada druga na mestu po imenu ... ( ? Ricje, Ricina). Izvan deftera. - Prinos proso, - karata 2 po 10. - Prihod 20 (akci)

Hane: 33

Bastine-i ma'mul: 13

                Karye-i Buronje(28)

Milko Ilija, Niko ( Petko?) Ilija, Radic Bratan ( Brajan?), Marko Ratko ( Radko), Ivan Radovan, Radisav Radovan, Radisav Radonja, Luka Radisav, Milija Radisav, Srdan Radic, Bastine-i Radiman der yed-i Nikola Ilija.

Hane: 10

Bastine-i ma'mul: 1

f.21v       Karye-i Brezine

Vuceta Djurdje( Djordje?), Zivko Djurdjo ( Djordjo?), Stoja ( Ostoja?) Nikola, Bozidar Rades, Radisav Vuksan, Danic Stjepko ( Istyepko), Stjepan ( Istepan) Bogdan, Stipanja Medo, Nikola Vukasin, Vuksan Vukasin, Nikola Vuceta, Ratko ( Radko) Luka, Vucic Radisav, Vulin Bregun, Dabiziv Vukasin, Novak ( Jovak?) Radovan, Dabiziv Djuro, Bastine-i Momica der yed-i Bojko Vucko, Bastine-i Vukasin der yed-i Radisav haric ez defter ( izvan deftera), Bastine-i Stjepan ( Istepan) ve Andrija veledani Veljko der yed-i Bozidar veled-i Bogdan.

Hane: 17

Bastine-i ma'mul: 3(29)

                Karye-i Parci

Stjepan Ratko ( Radko), Ratko veledes ( njegov sin), Djuras Milko, Radic Vukac, Radonja Vuk, Radonja Novak ( Jovak?), Kolica Novak ( Jovak?), Todor Djuro, Radic Ratko ( Radko), Petrisko Milusko, Stoja ( Ostoja?) Kolas ( Kulas?), Hali bastine-i Bozidar Milko, Bastine-i Branko ( Brajko, Bratko?) der yed-i Todor veled-i Djuro, Bastine-i Djura Nikola der yed-i Vujas Danko, Bastine-i Djukic der yed-i Djuras Milko, Hali bastine-i Vucko 'an yed-i Petrisko Milusko, Bastine-i Radonja Rades der yed-i Djuro ve Kole, Bastine-i bive Mara der yed-i Vucko veled-i Perina (?).

Hane: 11

Bastine-i ma'mul: 5

Bastine-i hali: 2

----------------------

(28) U ranijem defteru ....

(29) Jedna bastina pogresno uvedena na prvog upisanog kod kuca Vuceta. Upis ponisten i dodato: "Yokarida ismiyle yazilmisdir".

 

102

 

f.22          Karye-i Sadjavica (30)

Radic Bogija, Vucic Ranko ( Rajko?), Radonja Radovan, Ivan Radonja, Bojko Radonja, Radivoj Radic, Rado Milko, Radosav Bogdan, Radinja Bogdan, Hali bastine-i Vuceta, Bastine-i Danko ve Perilo (?) ve Radinja der yed-i Radosav ve Radonja veledani Bogdan, Hali bastine-i Vucko 'an yed-i Bogic, Hali bastine-i Vukasin 'an yed-i Radic Bogisa, Bastine-i Janka (?) Dujovic ( Vujovic?) der yed-i Mudrisa, Bastine-i Novakovic ( Jovakovic?) der yed-i Radivoj Radic, Hali bastine-i Rades 'an yed-i Radisav Bogdan,

Mezre'a-i Dobro, Bastine-i Nikola, Bastine-i Djuro Vojin - Zikr olunan mezre'ayi ( pise: mezre'a-i) Sadjavica nam karye halki tasarruf sdup resmin verir ( spomenutu mezru stanovnistvo sela po imenu Sadjevica poseduje i daje dazbinu).

                Hassa bag-i veled-i Cirne ber vech-i nisf - hasil 95.

                Hasa vinograd Crnojevica - napolicom - prihod 95 (akci).

Hane: 9

Bastine-i ma'mul: 5

Bastine-i hali: 4

                Karye-i Momisici

Bojko Djurdje, Vojko ( Vitko?) Djurdje, Djuro Filip (? ...), Radosav Ratko ( Radko), Mihalj Miko, Jovan Kalin, Vulica Medko, Andrija Kalin, Pavlo Rasko ( Rasko?), Radonja Dobrosal, Nikolica Dobrosal, Vuksal Radisal, Radic Milos, Stjepan ( Istepan) Dimitrije, Stjepan ( Istepan) Djuro, Vule Stjepo ( Istyepo), Bogdan Stjepan ( Istepan ), Dimitrijas Djuro, Nikac Bogoje, Djuro Bozidar, Radonja Vucic, Vuksa Rado, Bojko Radovan, Niko ( Petko?) Dobrosal,

f.22v Vukasin Milko, Vuk Niko ( Petko), Vuceta Rado, Nikola Rado, Dabiziv Vukic, Radic Radovan, Stjepan ( Istepan) Raso, Bastine-i Niksa der [yed-i] Ahmed veledes, Nisf-i bastine-i Mirad der yed-i Stjepan ( Istepan) veled-i Bojko, Bastine-i Veselija (?) der yed-i Bojko Djurdje, Bastine-i Andrija der yed-i Jovakovic ( Novakovic?), Hali bastine-i Bogosal 'an yed-i Jovakovic ( Novakovic?), Bastine-i Vukasin der yed-i Rado ve Radic veledani Dobrosal, Bastine-i Petroc der yed-i Stjepan ( Istepan) Dimitrije, Bastine-i Lazar der yed-i Dimitras ve Nikac, Bastine-i Mihobrad der yed-i Nikola veled-i Rado, Bastine-i ... ( ...?) der yed-i Vukasin veled-i Djuro ve Djuro veled-i Bozidar, Bastine-i Obrad der yed-i Bogdan veled-i Stjepan ( Istepan) ve diger Stjepan ( Istepan) veled-i Djuro, Nisf-i Bastine-i Berad (?) der yed-i Stjepan ( Istepan) Raso, Bastine-i Radislav Milko der yed-i Rades veled-i Milos, Hali bastine-i Nikola ... ( ...?) 'an yed-i Djuro veled-i Bogdan, Bastine-i Nikola veled-i Stjepan ( Istepan) der yed-i hod ( u posedu njega samoga), Bastine der yed-i Dimitras ve Radislav Miko ve Rades Milos ve Jaki Srdja (?).

                Hassa mezre'a-i veled-i Cirne - hasil 50.

                Hasa njiva Crnojevica - prihod 50 (akci).

                Hassa gecid-i veled-i Cirne - ehali karye gecerler - ber vech-i maktu' - kendi gemileriyle gecmek icin veriler fi sene 150

                Hasa prevoz Crnojevica. Prelazi stanovnistvo sela. Odsekom daju za prelaz sopstvenim brodovima godisnje 150 ( akci).

                Hassa dalyan-i veled-i Cirne der ab-i Zeta - hasil 150.

                Hasa riboloviste Crnojevica na reci Zeti - prihod 150 ( akci).

                Hassa dalyan-i diger-i veled-i Cirne der ab-i Moraca - hasil 150.

                Drugo hasa riboloviste Crnojevica na reci Moraci - prihod 150 (akci).

                Hasil-i gesti der ab-i Moraca der mukabele-i karye-i mezbure haric ez defter 500.

------------------------

(30) Vidi prim. 39 kod prvog deftera.

                                                                                                                                                                                103

 

 

                Prihod od broda na reci Moraci prema spomenutom selu. Izvan deftera. 500 (akci).

Hane: 32

Bastine-i ma'mul: 14 ( od toga dve polubastine).(31)

Bastine-i hali: 2

                Karye-i Tolosi

Vukas Rajko ( Ranko?), Vukodrag Rajko ( Ranko?), Radelja Niko ( Petko?), Radislav Radic, Radovan Radivoj, Vuk Slado ( Islado, Slavo?), Nikola Radic, Radonja Radelja, Nikola Vuceta, Hali bastine-i Lukac Radislav 'an yed-i Vukasin veled-i Rajko ( Ranko?), Bastine-i Vojko ( Vitko?) der yed-i Vuceta Radosav.

                Cayir Gornja poljana(32) haric ez defter der tasarruf-i Pir Ali merid-i kal,a-i Podgorica ve der yed-i devris Veli seyh-i zaviye-i Caus Iskender der nefs-i Podgorica - ber vech-i maktu' fi sene 10.

                Livada Gornja poljana,(32) Izvan deftera. U uzivanju Pir Alije, coveka iz tvrdjave Podgorice, i u posedu dervisa Velije, sejha tekije Causa Skendera u Podgorici. Odsekom godisnje 10 (akci).

Hane: 9

Bastine-i ma'mul: 2 ( u popisu je jedna bastina uvedena kao prazna)

f.23          Karye-i Visnjici ( ...)(33)

Niksa Grbisa, Bratan ( Brajan?) Bozidar, Vuleta ( Vulija?) Vukosla(v), Ivas Grbisa (?), Vukas Petrija, Radisav Dabiziv, Bastine-i Ratko ( Radko) der yed-i Radisav veled-i Mudrisa ve Djurica veled-i Stjepan ( Istepan), Bastine-i Srdan der yed-i Vuksa Oliver ve Bozidar Premil, Bastine-i Radoca der yed-i Radan Miloyica 'an karye-i Piranic ( Bastina Radoce u posedu Radana Milojice iz sela Piranica), Bastine-i Stoja ( Ostoja?) der yed-i Radelja veled-i Nikola.

Hane: 6

Bastine-i ma'mul: 4

                Karye-i Oliverovici

Vuk Lazar, Vesko Radic, Ivan Radic, Radoslav Radic, Bastine-i Novak ( Jovak?) der yed-i Vuk Lazar, Bastine-i Radolja veled-i Nikola der yed-i Ali, Bastine-i Radislav veled-i Stradija der yed-i Vladko ( Ivladko) veled-i Bogdan, Bastine-i Vuk der yed-i Vladko ( Ivladko) veled-i Bogdan, Bastine-i Jelak der yed-i Ivan ve Vesko veledani Radic Lukac [ ve] Dobrinja ve Jaki Srdja (?).

Hane: 4

Bastine-i ma'mul: 5

                Karye-i Dublica(34)

Bozidar Radislav, Nikola Radislav, Radic Ratko ( Radko), Bozidar Bratan ( Brajan?), Radic Radislav, Lazar Milko.

Hane: 6

---------------------------

(31) U spisku upis jedne bastine ponisten sa ...

(32) Ovde nije jasno napisano. TD 499: ....

(33) U ranijem defteru ... TKA 416: ...

(34) Vidi prim. 37 kod ranijeg deftera.

 

104

 

f.24                NAHIYE-i MALONSICI

            Karye-i Crmljani (?)(35)

Radic Nikola, Vukman Mile, Stanko ( Istanko) Zivko, Vucerin Ivan, Zivko Radelj, Radosav Ratko, Ivan Vukasin, Rado Bogoje, Branko ( Brajko, Bratko?) Radonja, Nikola Milun, Djuro Hlapen ( pisano: Hlapi), Vukosav Bogdan, Radonja Ivan, Nikola Radivoj, Radun Ivan, Radic Vladisav, Vucko Radiman, Stjepan ( Istepan) Dimitrije, Vukasin Dimitrije, Ratko ( Radko) Lukac, Ivko Zivko.

Hane: 21

                Karye-i Malonsici, mahalle-i Vranici

Vukomir Ratko ( Radko), Djuro Vuk, Dragisa Vuksal, Radic Vujac, Vuksan Ivan, Vukasin Luka, Ivan Nikola. Vukosav Djuric, Vukasin Vuk, Bozidar Herak, Lesic (?) Gojcin, Dabiziv Milisa, Radelja Stanisa ( Istanisa), Bastine-i Vukosav Ratko ( Radko) der yed-i Vukomir, Hali bastine-i Nikola Vojko ( Vitko?), Hali bastine-i Ratko ( Radko) Radovan, Hali bastine-i Danic Djurdje ( Djordje?) 'an yed-i Vukomir veled-i Ratko ( Radko), Hali bastine-i Vukas, Bastine-i Vukodrag der yed-i Vukasin Joka ve Ivan Nikola, Hali bastine-i Milivoj Dabiziv, Hali bastine-i Vukasin Miran (?) 'an yed-i ehali-i karye ( od poseda stanovnika sela), Hali bastine-i Milorad Branko ( Brajko, Bratko?), Hali bastine-i Stjepan ( Istepan) Djuric, Bastine-i Nikola [ ve] Vujin ( Vojin?) veledani Gojcin der yed-i Ljes, Bastine-i Stojo ( Istoyo) ve Stjepan ( Istepan) veledani Nikola der yed-i Bozidar veled-i Herak, Hali bastine-i Radosav veled-i Ratko ( Radko), Hali bastine-i Nikac Vuksan,

 

f.24v Bastine-i Vuceta veled-i Ivanis der yed-i Zivko veled-i Ratko ( Radko).

Hane: 13

Bastine-i ma'mul: 5

Bastine-i hali: 10

                Karye-i Kosici 'an mehallat-i ( od mahala) Malonsici

Ratko ( Radko) Vukoje ( Vukota?), Vuceta Vukodrag, Radic Vuksa, Vuksan Vukodrag, Vujica Vukasin, Radosav Pavlo, Vuksan Niko ( Petko?), Nikola Nika, Herak Radas, ... ( ...?) Radas, Djuro Duka, Marko Duka, Dimitrije Niko, Vukoman Djuro, Bastine-i Djurdje ( Djordje?) Lazar der yed-i Vuksan Nika.

Hane: 14

Bastine-i ma'mul: 1

                Mahalle-i Bjelocani (36)

Vukosav Radisav, Ivanis Vuksan, Stjepan ( Istepan) Mioman, Bastine-i Lazar der yed-i Radonja veled-i Branija, Hali bastine-i Nikola Vuk, Hali bastine-i Radisav

----------------------

(35) TD 499: ... - Ovo selo i Vranici u ranijem defteru pripadaju nahiji Zupa.

(36) Vidi prim. 40 kod prvog deftera.

                                                                                                                                                                                105

 

veled-i Jovan, Bastine-i Stjepan ( Istepan) veled-i Djurdje ( Djordje?) der yed-i Vukodrag veled-i Kosan (?).

Hane: 3

Bastine-i ma'mul: 2

Bastine-i hali: 2

f.25          Mahale-i Spuz ( pisano Ispus) (37)

Vukodrag Vuksan, Duro ... ( ...?), Dragisa Radosav, Lajko Stoja ( Ostoja?), Bogoje Radosav, Stano Stanisa ( Istanisa), Bastine-i Zivko Danilo der yed-i Djuro ... ( ...?).

Hane: 6

Bastine-i ma'mul: 1

                Mahalle-i Bogisici

Vuk Vukoje ( Vukota?), Vukodrag Aleksa, Radonja Zivko, Radonja Radica, Stano (?) ( Istano) Zivko, Vukoman Ivanis, Radic Radonja, Jovan Radonja, Radosav Bozidar, Milko Grujic, Vukosav Bojko, Nikola Danic, Vuja ( Voja?) Ivan, Hali bastine-i pop Ratko ( Radko), Hali bastine-i Vuksan Lile (?), Bastine-i Dobrilo Radonja ve Djon veledani Borko ( Bozko?) der yed-i Vukoslav Bojko, Hali bastine-i Vukosav Niko ( Petko?), Hali bastine-i Ratko ( Radko) Vuksan, Hali bastine-i Radosav Vuk, Hali bastine-i Vuksa Vuk, Bastine-i Radic ve Stoja ( Ostoja?) veledani Mioman der yed-i Radonja Zivko, Bastine-i Vukic Rado der yed-i Jela.

Hane: 13

Bastine-i ma'mul: 3

Bastine-i hali: 6

                Mahalle-i Radonjici

Vukic Bozidar, Radonja Gruja, Dabiziv Vukac, Vukas Stojic ( Istoyic), Lalica Bojko, Bastine-i Djura Djurdjiman (?) der yed-i Vuk Bozidar.

Hane: 5

Bastine-i ma'mul: 1

f.25          Mahalle-i Grlov Kuk (38)

Ivko Nikola, Vuksan Nikola, Vukasin Ivan, Nikola Stjepan ( Istepan), Djuro Radic, Radic Vojko ( Vitko?), Vuceta Dragisa, Bastine-i Stjepan ( Istepan) ... (...?) der yed-i Nikola Ivan, Bastine-i Bojko der yed-i Vuk Radic.

Hane: 7

Bastine-i ma'mul: 2

                Mahalle-i Pavlovici

Vukodrag Strahinja ( Istrahin), Nikola Strahinja ( Istrahin), Todor Strahinja ( Istrahin), Vitak (?) Vuk, Miras Ivanis, Vuk Jovan, Radonja Vukodrag, Rajko ( Ranko?) Vukasin, Vuceta Gvozden, Bastine-i Djurdje ( Djordje?) Vuceta der yed-i MirasIvanis, Bastine-i Vucin der yed-i Vukodrag ve Todor veledani Strahinja ( Istrahina).

Hane: 9

Bastine-i ma'mul: 2

                Mahalle-i Vladovici ( Ivladovik)

Vuceta Radislav, Djuja Luka, Vukasin Radonja, Jovas Vuja ( Voja?), Djuric Milko, Vuk Milko, Radislav Stjepan ( Istepan), Bastine-i Vukas Stoja ( Ostoja?) ve Djuras

---------------------

(37) Raniji defter: ...

(38) Vidi prim. 41 kod prvog deftera.

 

106

 

Nikola der yed-i Vukodragic, Bastine-i Uros Vukoje der yed-i Djuric Radosav, Bastine-i Uroseva (?) yer diger ( Bastina Uroseva drugo mesto?) der yed-i Vukas Radonja.

Hane: 7

Bastine-i ma'mul: 2 ( u popisu tri)

                Mahalle-i Ljesevici

Radosav Milko, Milko Vuceta, Bojko Bozan, Vuksan Jocin (?), Danco Djuro, Bastine-i Vukas Rado ve Vuceta Vuksan der yed-i Vuleta Milko, Radosav Kole, Radic Milko, Radun Vukodrag,

f.26 ( fi tetimme-i mahalle-i Ljesevici, u nastavku mahale Ljesevici) Vuceta Milic, Djuro Radosav, Bastine-i Vuceta Vukic der yed-i Radisav Miko.

Hane: 10

Bastine-i ma'mul: 2

                Mahalle-i  Jednosi

Vuksa Ratko ( Radko), Radonja Vukic, Jovan Vukce, Radic Vuceta, Milin Mitras,pop Stjepan ( Istepan), Bastine-i Vukca Radonja ve Milic Gljivica (?) der yed-i Vukomir Vukic, Bastine-i pop Vukosav der yed-i rahib-i manastir Simeon ( Bastina popa Vukosava u posedu manastirskog kaludjera Simeona), Bastine-i Brdasin (?) der yed-i Radoslav Velisa ( mozda: ve Ljes?).

Hane: 6

Bastine-i ma'mul: 3

                Mahalle-i Luznica

Vukman Vuksa, Milko Vuceta, ... ( ...?) Radonja, Dobric Radovan, Djuric Radic, Jovan Vujin ( Vojin?), Bastine-i Petro 'an yed-i Vujin ( Vojin?) Radun, Bastine-i Dobrica ve Djurdje ( Djordje?) Bogisa der yed-i ... ( ...?) Radonja ve Djuric Radovan ve Jovan Vuja, Bastine-i Marija (?) lazar 'an yed-i Vukoman Vuksa.

Hane: 6

Bastine-i ma'mul: 1 ( prema popisu trebalo bi tri)

Bastine-i hali: 2 ( nema praznih bastina)

                Mezre'a-i Moranja zikr olan mezre'ayi ( pisano mezre'a-i)(39) karye-i Malonsici re'syasi ber vech-i maktu' on iki filuriya tasarruf edeler - resim-i sikke-i hasene 12.

                Mezra Moranja.(40) Spomenutu njivu raja sela Malonsici uziva odsekom za 12 filurija ( dukata). - Resim 12 dukata.

                Hassa cayir ki Senogos (?) demekle ve diger cayir ki Dolak ve diger cayir Berirad demekle ve diger cayir ... ( Hlapova, Clanova?) demekle ma'ruflardir - hasil fi sene 450.

                Hasa livada koja se naziva Senogos (?) i druge livade koje su poznate pod nazivom Dolak (?), Berirad (?) i Clanova (?).(41) - Prihod godisnje 450 (akci).

f.26v       Karye-i Zor ( ...)(42)

Vuksan Radic, Djuro Nikola, Radosav Radusko, Stjepan ( Istepan) Radunko (?), Herak Nikola, Djuras Petro, Radan Janko, Marko Jovan, Radic Jovan, Hali bastine-i Stjepko ( Istyepko) Radovan, Bastine-i Punisa (?) der yed-i Dragisa Radosav, Hali bastine-i Stjepan ( Istepan) (neprocitano), Bastine-i Djurce Galic der yed-i Marko Jovan, Bastine-i Miljko Petran, Bastine-i Djuras Radun der yed-i Djuras Petro, Bastine-i Radonja

-----------------------

(39) Pisar je napisao u izafetu umesto ...

(40) Djuradj Crnojevic je vratio 1492. Golubovicima imanja i medju njima " i dio koji imaju od Morana kako i ostali Malonsici". ( Spomenik SKA XLVII, 14).

(41) Vidi prim. 42.-45 kod prvog deftera.

(42) Vidi prim. 46 kod prvog deftera.

                                                                                                                                                                                107

 

Dimitrije der yed-i Herak veled-i Vukas, Bastine-i Ivanica Stoja ( Ostoja?) der yed-i Vuksan Radic.

Hane: 9

Bastine-i ma'mul: 5

Bastine-i hali: 2

                Karye-i Kalodjurdjevici

Vuceta Stjepan ( Istepan), Vuja ( Voja?) Marko, Ivan Mladko, Radonja Djurdje ( Djordje?), Bozidar Djuro, Stjepan ( Istepan) Pavlo, Hali bastine-i Djurasin Boyan 'an [ yed-i] Jovan Milanko ( Milajko?), Hali bastine-i Ivanis Milanko ( Milojko?) 'an yed-i Jovan Milanko ( Milajko?), Hali bastine-i Dragic Bojko, Hali bastine-i Vuksan Vuk, Hali bastine-i Vukosav Bozidar 'an yed-i Vukosav Vuk, Hali bastine-i Bojan 'an yed-i Vuksa Vuk, Hali bastine-i Vulica Danic, Hali bastine-i Bogdan, Hali bastine-i Radonja Djurdje ( Djordje?) 'an yed-i Pavlica, Hali bastine-i Bogdan Radina, Hali bastine-i ... ( ..?0 'an yed-i Radonja, Hali bastine-i Radonja Bozidar, Hali bastine-i Radislav Radonja, Hali bastine-i Vujic Radic 'an yed-i Vuja ( Voja?) Janko, Hali bastine-i Radelja 'an yed-i Vuja ( Voja?) Janko,

f.27 Hali bastine-i Ivan veled-i Bogdan 'an yed-i Vuja ( Voja?) Janko, Hali bastine-i Vukosav Ratko ( Radko), Hali bastine-i bive Olivera, Hali bastine-i Danko, Hali bastine-i Galoje (?) Stjepko ( Istyepko), Hali bastine-i Vukija Dobrinja, Hali bastine-i Domovic (?), Hali bastine-i Stjepan ( Istepan) veled-i Bogdan 'an yed-i Bozidar Djuro, Hali bastine-i Todo ( Bodo?) 'an yed-i Vuceta, Hali bastine-i ... (...?) veled-i Dumo (?), Bastine-i Djuric (?) der yed-i Ivan veled-i Stanisa ( Istanisa), musellem, haric ez defter ( izvan deftera)(43), Bastine-i Pavlo Radic der yed-i Vujan ( Vojan?) Radic, Bastine-i Vuceta veled-i Vucic nam-i diger Pavlo veled-i Bralija (?) der yed-i Vojko ( Vitko?) veled-i Ilija, Bastine-i Vulica Branic.

Musellem: 1

Hane: 6

Bastine-i ma'mul: 3

Bastine-i hali: 25

                Karye-i Zagreda

Nikola Milak, Vukodrag Milak, Radiman Pavlo, Radonja Bozidar, Ivanis Milko, Radonja Branko ( Brajko, Bratko?), Bastine-i Branko ( Brajko, Bratko?) der yed-i Tihorad Radiman, Bastine-i Vuceta der yed-i Nikola Radosav, Bastine-i Radosav der yed-i Rdonja Radosav, Bastine-i Radonja der yed-i Vukic Radiman, Bastine-i Ivanis der yed-i Branko Dabiziv, Hali bastine-i Stjepan ( Istepan) Ratko ( Radko), Hali bastine-i Radisav Milja, Hali bastine-i Vasko Radun, Hali bastine-i Radosav Grujac ( Grubac?), Hali bastine-i Pavlic Bratin ( Brajin?).

Hane: 6

Bastine-i ma'mul: 5

Bastine-i hali: 5

-----------------------

(43) Haric ez defter ( izvan deftera) znaci da nije bila upisana u "starom defteru" ( defret-i atik).

 

108

 

f.27v                 NAHIYE-i PLJESIVCI

                Karye-i Povije

Radisav Vulija, Vuk Ratko ( Radko), Radic Lukac, Radovan Djurin, Radislav Nikola, Radic Radisav, Vuk Stjepan ( Istepan), Nikola Bogdan, Pejo Radovan, Vukosav Radonja, Ivan Djuric, Vuk Herak, Vukosav Radosav, Radic Radovan, Rasko ( Rasko?) Radonja, Bastine-i Bozidar der yed-i Radislav.

Hane: 15

Bastine-i ma'mul: 1

                Karye-i Gostojevici

Djurdje ( Djordje?) Drago, Stjepan ( Istepan) Drago, Lazar Drago, Todor Radonja, Djuras Drago.

Hane: 5

( upis jedne bastine ponisten)

                Karye-i Cerova

Stjepan ( Istepan) Vukodrag, Ivanis Jagovic, Djuro Petro, Djiksa (?) Vukosav,Nikola Luda (?), Radisav Radiman, Radovan Vulica, Novak ( Jovak?) Vujas, Marko pop, Radonja Ilija, Radic Vuksic, Djuro Radonja, Cujas (?) Nikola, Nikola Mijalj, Radic Ilija, Vujas (?) Vujas (?) musellem, Ivan Nikac, Goja Ilija, Radivoj Radelja, Stjepan ( Istepan) Dabisa pop,

f.28 Vukosav Radonja, Gostisa Radoman, Djurin Dabis (?), Vuk Vlatko ( Vladko), Radiman Radun, Hali bastine-i Stjepan ( Istepan) Vuk ... ( ...?), Bastine-i Radivoj der yed-i Radovan Vujica, Bastine-i Novak ( Jovak?) Bozidar der yed-i Novak ( Jovak?) Vujas, Bastine-i Djurdje ( Djordje?) veled-i Nikola der yed-i Radic veled-i Vuksic, Bastine-i Vlatko ( Ivladko) pop der yed-i Marko pop, Bastine-i Radin Ivan der yed-i Ivanis ... ( ...?), Bastine-i Nika veled-i Nikola der yed-i pop Radosav.

Musellem: 1

Hane: 24

Bastine-i ma'mul: 6

Bastine-i hali: 1

                Karye-i Ostrovici ( Ustrovici) (44)

Lalinko Radonja, Radisav Velomir (?), Radonja Ivanis, Radic Radilja, Radisav Branko ( Brajko, Bratko?), Vukic Lalin, Bastine-i Nika veled-i Nikola der yed-i Ivan Djur{o}.

Hane: 6

Bastine-i ma'mul: 1

-------------------------

(44) U ranijem defteru: ... Vidi prim. 49 kod ranijeg deftera.

                                                                                                                                                                                109

 

                Karye-i Zagorak

Radonja Ivan, Radisav Radonja, Vukas Radovan, Vuksan Stjepan ( Istepan), Stanisa ( Istanisa) Pavlo, Radic Vasko musellem, Radonja Lolisa, Stjepan ( Istepan) Djurin, Bozidar Grubac ( Grujac?), Vukosav Nikola, Niko ( Petko?) Dragisa, Vuleta Ivanis musellem, Vukas Strahinja ( Istrahinja), Bozidar Vuk, Radisav Vukosav, Radonja Radin, Stjepan ( Istepan) Radun musellem, Pavlo Rasko ( Rasko?) musellem, Stjepan ( Istepan) Jovan, Hali bastine-i Vuja ( Voja?) Branko ( Brajko, Bratko?),

f.28v Bastine-i Vulic Stjepan ( Istepan) der yed-i Vuksan veled-i Stjepan ( Istepan), Bastine-i Vojko ( Vitko?) Nikola der yed-i Vukas Radovan, Hali bastine-i Herak ve Nika ( Petko?) Djurica (?), Bastine-i Vuksal Vuk der yed-i Olivera, Hali bastine-i Jovas Boran ( Bozan?), Hali bastine-i Branko ( Brajko, Bratko?) Pavlo.

Musellem: 4

Hane: 15

Bastine-i ma'mul: 3

Bastine-i hali: 4

                Karye-i Drenovstica

Jovan Bogdan, Vuksan Bozan, Rasko ( Rasko) Berisal, Stanisa ( Istanisa) Vuksal, Radic Radonja, Radic Nikola, Nika Jovan, Bastine-i Vidak der yed-i Jovan veled-i Bogdan, Hali bastine-i Dragic Radic.

Hane: 7

Bastine-i ma'mul: 1

Bastine-i hali: 1

                Karye-i Rt ( ...)(45)

Vidak Ratko ( Radko), Vukasin Radun, Stjepan ( Istepan) Vojko ( Vitko?).

Hane: 3

                Karye-i Vitasovici

Vukodrag Djurdje ( Djordje?), Ivan Radihna, Dabiziv Radihna, Radovan Vitomir, Radosav Radonja, Nikola Ivan, Hali bastine-i Vlatko ( Ivladko) veled-i Vukodrag.

Hane: 6

Bastine-i hali: 1

                Karye-i Milovici (46)

f.29 Pop Radovan, Radivoj Radun, Vucic Berina ( Perina?), Radic pop, Djuras Radonja, Rasko ( Rasko) Radonja, Nikola Radisav, Radonja Djuro, Bastine-i Bogoje Radin der yed-i Vucic Berina ( Perina?), Bastine-i Radonja der yed-i pop, Bastine-i Radohna der yed-i Rasko ( Rasko?) Radonja, Bastine-i Stjepan ( Istepan) Vito der yed-i Stjepan ( Istepan) Dabisa (?).

Hane: 8

Bastine-i mamul: 4

                Karye-i ... ( ...?)(47)

Branko ( Brajko, Bratko?) ... ( ...?), Herak Djurdje ( Djordje?), Vojko ( Vitko?) Bogdan, Vucko Niko ( Petko?), Nikola Branko ( Brajko, Bratko?), Radonja Branko ( Brajko, Bratko?), Bastine-i Vuk der yed-i Nikola veled-i Radonja, Hali bastine-i 'an yed-i Vojko ( Vitko?) Ugljesa, Bastine-i Nikola ve Vule der yed-i Stjepan Stoja ( Ostoja?), Bastine-i Petro der yed-i Djuro, Bastine-i Nikola der yed-i

-----------------------

(45) Vidi prim. 50 kod prvog deftera.

(46) Vidi prim. 51 kod prvog deftera.

(47) Mozda pise ovde i: .... Vidi prim. 55 kod prvog deftera.

 

110

 

Latinko (?), Hali bastine-i Stjepan ( Istepan) 'an yed-i Vujadin, Hali bastine-i 'an yed-i Radovan, Hali bastine-i Ala'ddin.

Hane: 6

Bastine-i ma'mul: 4

Bastine-i hali: 4

                Karye-i Vitkovici

Djuro Bogdan, Djurin Bogdan, Vukodrag Radonja, Milic Vukasin, Vitko Ugljesa, Andrija Vitko, Djuro Tihorad, Vuksan Vukodrag, Vitko Ilija, Bogdan Radovan, Petrija Vuksal, Radic Zivko, Radisav Zivko, Bralko Radin, Jovan Vitko, Nikola Milak, Stjepan ( Istepan) Dabiziv, Radisav Radonja, Nikola Nikola, Djuras Lalic, Vuk Niko ( Petko?), Ivanis Nika, Radic Vukasin, Hali bastine-i Vucin Vuceta, Bastine-i Bozidar veled-i Radisav der yed-i Vitko Ilija, Hali bastine-i Ivanis Bogo, Hali bastine-i Nikola Djuras, Hali bastine-i Bozidar veled-i Bogo, Hali bastine-i Stjepan ( Istepan) Stjepko ( Isryepko), Hali bastine-i Stjepan ( Istepan) Stjepko ( Istyepko).

                Dalyan-i Slap ( Islap) der ab-i Zeta. Haric ez defter der yed-i Nikola Jelak ( Bilak?) ber vech-i maktu' fi sene - hasil fi sene 30.

                Riboloviste Slap na reci Zeti. Izvan deftera. U posedu Nikole Jelaka ( Bilaka?) - odsekom godisnje - prihod godisnje 30 (akci).

Hane: 23

Bastine-i ma'mul: 1

Bastine-i hali: 6

                Karye-i Donja Crkva ( ....)(48)

Radic Radan, Nikola Ilija, Stjepan ( Istepan) Radonja, Radic Petro, Hali bastine-i Dragic Sladin ( Isladin, Slavin?).

Hane: 4

Bastine-i hali: 1

                Karye-i Bogmilovici

Vidin Lazar, Djuro Oliver, Bogdan Milija ( Mileta?), Radin Rasko ( Rasko?), Radic Oliver, Vuk Vukodrag, Djurdje ( Djordje?) Miladin, Vuksan Vukasin, Stjepan ( Istepan) Radisav, Radic Dragic, Grbavic Miladin, Nikola Vlajic, Radinja Vlajic, Radic Radonja, pop Radosav,

f.30 Hali bastine-i Dimitras 'an yed-i Vuk, Hali bastine-i Ivko veled-i Ivan, Hali bastine-i Bozidar Pavlo, Hali bastine-i Brajo ( Brato?) 'an yed-i Vujin Lazar, Bastine-i Radic ve diger (?) Danic der yed-i Djuro veled-i Tihorad.

Hane: 15

Bastine-i ma'mul: 1

Bastine-i hali: 4

                Karye-i Dol

Vukasin Radic, Radosav Vuk, Stjepan ( Istepan) Radonja, Radic Radovan, Ivan (?) Radovan, Radisav Ivko, Rado Nikola, Brajan ( Bratan?0 Radasin, Dabiziv Vukman, Radonja Radosav, Radisav Vujan, Bastine-i Vukosav Stoja ( Ostoja?) der yed-i Bogosal Radelja, Bastine-i Milivoj Radenko der yed-i Nikola Oliver, Bastine-i Petric (?) der yed-i Radisav Radonja, Hali bastine-i Vukasin 'an yed-i Stjepan ( Istepan) Radonja, Bastine-i Radan Branko ( Brajko, Bratko?) der yed-i Radonja Bogic.

Hane: 11

Bastine-i ma'mul: 4

Bastine-i hali: 1

                Mezra'a-i Ribjak der yed-i ba'z-i ehali-i Plesivci ber vech-i maktu' fi sene 15.

                Mezra Ribjak u posedu nekih stanovnika Pjesivaca - odsekom godisnje 15 ( akci).

                Yaylak Lastva (49) der tesarruf-i ehali nahiye-i Plesivci.

                Letnja pasa Lastva (49) u posedu stanovnistva nahije Pjesivci.

-----------------------

(48) Vidi prim. 54 kod prvog deftera.

(49) Sada u Kcevu.

                                                                                                                                                                                111

 

f.30v       NAHIJE-i CETINJE (50)

                Karye-i Maine ( pisano: Mahine)

                Mahalle-i Strenovici (51)

Aleksa Selak, Radic Ugljesa, Ivan Vukija, Borko ( Bozko?) Oliver, Pavle Dancul, Toma Milic, Ivan Grubac, Veljko Ugljesa, Ivanis Grubasin, Hali bastine-i Nikola Selak, Hali bastine-i Pavlo Dancul ve Toma Milic ve Jovan Grubac, Hali bastine-i Ljes Nikola, Hali bastine-i Vukic veled-i Rado, Bastine-i Borko ( Bosko?) Ilija 'an yed-i ehl-i karye.

Hane: 9

Bastine-i ma'mul: 1

Bastine-i hali: 4 ( u zbiru je pisar ponistio upis jedne " bastine-i ma'mul" i upisao 5 praznih bastina).

                Mahalle-i Rucovici (52)

Vuk Lazar, Nikola Lazar, Stjepan ( Istepan) Novak ( Jovak?), Ivan Novak ( Jovak?), Ratko ( Radko) Novak ( Jovak?), Vuk Radic, Hali bastine-i pop Vuksan, Hali bastine-i Vuk Radic, Hali bastine-i Vuk Radic, Hali bastine-i Stjepan (?) ( Istepan) veled-i Novak ( Jovak?) ve Danko birader-i zenes ( brat njegove zene).

Hane: 6

Bastine-i hali: 3

                Mahalle-i Pericevici

Luka Danic, Stjepan ( Istepan) Nikola, Nikola Radasin.

Hane: 3

                Mahalle-i Medovici

Radovan Radic, Vesko Dabiziv, Dimitrije Andric, Ivan Djuro, Radan Ivan.

f.31 Fi tetimme-i karye-i Medovici ( u dopunu sela Medovici). Hali bastine-i Stjepan ( Istepan) Petro, Hali bastine-i Vuksan Stoja ( Ostoja?), Hali bastine-i Jovan veled-i Jovan, Hali bastine-i Dimitrije Andrija ve Jovan Djuro, Hali bastine-i Vucina Stjepan ( Istepan), Stjepan ( Istepan) Kojo.

Hane: 6

Bastine-i hali: 5

                Mahalle-i Milatovici ( Milanovici) (53)

Boja ... ( Brekocil ...?), Ivan ... ( Brekocil ...?), Nikola Radic, Danko Novak ( Jovak?), Djuro ... ( Brekocil ...?), Vulija ... ( Brekocil?),

----------------------

(50) U prvom defteru nije uvedena nahija Cetinje, nego su naselja koja slede upisana u nahiji Pjesivci.

(51) Vidi prim. 85 kod prvog deftera.

(52) U prvom defteru ... Vidi prim. 86 kod prvog deftera.

(53) U prvom defteru Miladinovici. Isto TD 499.

 

112

 

Radonja Radosav, Mrdja Boric, Nikola Mrdja, Pavlo Mrdja, Djuro Novak ( Jovak?), Vucic Radic, Hali bastine-i Radonja Radisav

Hane: 12

Bastine-i hali: 1

                Mahalle-i Vuksici

Nikola Rasko ( Rasko?), Veljko Vucil, Radonja Stjepan ( Istepan), Hali bastine-i Radisav ve Stjepan ( Istepan), Bastine-i Nikola der yed-i Velisa zen-i o ( njegova zena).

Hane: 3

Bastine-i ma'mul: 1

Bastine-i hali: 1 ( u zbiru su uvedene dve prazne bastine).

                Mahalle-i Dragosici

Stanko ( Istanko) Borika (?), Mihac Pavica, Nikola Radinja, Vukasin Dano, Djuro Novak ( Jovak?), Radenko Jokica, Stanisa ( Istanisa) Radic, Stanic ( Istanic) Radic, Radonja Radic, Hali bastine-i Janko Dabiziv, Hali bastine-i Stjepan ( Istepan) Ratkos ( Radkos), Hali bastine-i Gvozden, Hali bastine-i Janko Dabiziv.

Hane: 9

Bastine-i hali: 4

f.31v       Mahalle-i Kalapcici (?)(54)

Djuro Bogdan, Petro Novak ( Jovak?), Milojin Pejan, Danko Bogdan, Perko Bogdan, Novak ( Jovak?) Dujko.

Hane: 6

                Mahalle-i Borete

Radisav Mihalj, Stjepan ( Istepan) Radonja, Vucic Ivan, Radelja Novak ( Jovak?).

Hane: 4

                Mahalle-i Vukote

Bozidar Ratko ( Radko), Stjepan ( Istepan) Lazar, Djuro Radisav, Ivan Danko, Radic Lazar, Radic Danko, Vuk Ratko ( Radko), Aleksije Bozidar, Radonja Milasin.

Hane: 9

                Mahalle-i Vitomir

Beran ( Peran?) Milin (?), Rahinja (?) Oleta ( Uleta?), Djuro Oleta (?) ( Uleta?), Nikola Radinka, Nikola Milin (?).

Hane: 5

                Mahalle-i Dolnji Brajici

Radisav Grubac ( Grujac?) musellem, Radic Djuras, Lazo Novak ( Jovak?), Radic Stjepan ( Istepan), Lazar Dabiziv, Lakic Andrija, Hali bastine-i Vuk Bogisa, Bastine-i Pero der yed-i Ratko ( Radko), Radic, Bastine-i Djura Borasin der yed-i o ( njegova zena). Djura Stjepan.

Musellem: 1

Hane: 6

Bastine-i ma'mul: 2

Bastine-i hali: 1

                Mahalle-i Mazici

Radic Stjepan ( Istepan), Radic Andrija, Ilijas, Bogisic, Jovan Mihalj, Radic Radic,

f.32 Radic Vucin, Lazar Dabiziv, Novak ( Jovak?) Radonja, Hali bastine-i Lazar Dabiziv, Hali bastine-i Bozidar Bregun, Hali bastine-i Radic Vucin Radovan.

Hane: 8

Bastine-i hali: 3

-----------------------------

(54) Vidi prim. 91 kod prvog deftera.

                                                                                                                                                                                113

 

                Mahalle-i Kosljun

Nikola Dance, Bojko Djuric, Novak ( Jovak?) Djuric, Vuk Radic, Zivko Stjepan ( Istepan), Danko Radic, Bastine-i Djuro Lazar ve Radic biraderes ( njegov brat) der yed-i Vucic veled-i Radic, Hali bastine-i Djurdje ( Djordje?) Milas, Hali bastine-i Radic Rakic, Hali bastine-i Vuca Radic, Hali bastine-i Stjepan ( Istepan) Danic, Hali bastine-i Nikola Bogisa, Bastine-i Djuro Lazar der yed-i Bozidar.

Hane: 6

Bastine-i ma'mul: 2

Bastine-i hali: 5

                Mahalle-i ... ( Disne?) (55)

Radinic Bimur (?) ( Timur?), pop Milos,

                Hali mezra'a-i Bahac der yed-i ehal-i karye-i Maine ber vechi maktu' sikke-i hasene Ifrenciyye 5.

                Hasa mezra Bahac u posedu stanovnistva sela Maine. Odsekom mletackih dukata 5

                Hassa bag-i veled-i Cirne ber vech-i nisf - kit'a 2 - hasil 150 - Lusanista ve Dubovica nam yerde dir.

                Hasa vinograd Crnojevica. Napolicom. - Parcela 2. - Prihod 150. Nalazi se na mestu koje se zove Lusanista i Dubovica.

                Asyab-i veled-i Cirne der ab-i Belasica ( Bjelasica?). Bab 1 - resim 15 - der yed-i Iskander-bey veled-i Cirne. Resimlerin verir.

                Mlin Crnojevica na reci ... Bjelasici (?). Staja 1. - Porez 15 (akci). U posedu Skender-bega Crnojevica. Daje svoj resim.

                Asyab-i veled-i Cirne der ab-i Becic - resim 15 - der yed-i mezkur.

                Mlin Crnojevica na vodi Becic. - Resim 15 ( akci). U posedu spomenutog.

Hane: 2

f.32v       Karye-i Ugne

... ( ...?) Ratko ( Radko), Radovan Nikola, Radisav Danco, Vulic Lazar, Dabiziv Kalic ( Galic?), Nikola Andrija, Bratic ( Brajic, Branic?) Radun, Soro (?) Rado, Bojko Novak ( Jovak?), Nikola Dance, Vuk Bratic ( Brajic, Branic?), Bastine-i Sergo (?) der yed-i Brajin ( Bratin?) Ratko ( Radko), Hali bastine-i Bratorad 'an yed-i Bratic ( Brajic, Branic?), Hali bastine-i Bogavac Borko ( Bosko?), Hali bastine-i bive Mara.

                Hassa mezre'a-i veled-i Cirne hasil 50.

                Hasa mezra Crnojevica. - Prihod 50.

                Asyab-i veled-i Cirne - Bab 1. Nim sale - Resim 15.

                Mlin Crnojevica. Staja 1. Pola godine - resim 15 (akci).

Hane: 11

Bastine-i ma'mul: 1

Bastine-i hali: 3

                Mahalle-i hali Vrela haliyan ( pusto, prazno)

                Hassa mezre'a-i veled-i Cirne.

                Hasa mezra Crnojevica.

                Asyab-i veled-i Cirne. Bab 1. Resim 15 - Der yed-i Iskander bey veled-i Cirne. Resimin verir.

                Mlin Crnojevica. Staja 1. - Porez 15 akci. - U posedu Skender-bega Crnojevica. Daje svoj porez.

                Asyab-i diger der yed-i ( neprocitano). Bab 1. Resim 15.

                Drugi mlin u posedu ... Staja 1. - Resim 15 (akci).

--------------------------

(55) Vidi prim. 94 kod prvog deftera.

(56) U defteru iz 1521. godine je mahala Vrela naseljena.

 

114

 

                Karye-i Ocinici

Stanisa ( Istanisa) Bogavce, Vucic Stjepan ( Istepan), Vucic Bogdan, Radic Dano, Bozidar Bratic ( Brajic, Branic?), Radislav Radic, Borko ( Bozko?) Niko ( Petko?), Rado Vidas, Niko ( Petko?) Milin, Bastine-i Bozidar veled-i Niko ( Petko?) der yed-i Lazar veled-i Nikola.

Hane: 9

Bastine-i ma'mul: 1

                Karye-i Brajici

                Mahalle-i ... ( ? ...) (57)

... ( ...?) Jokica, Veljko Vukasin, Radic Dimitrije, Radohna Dimitrije,Vucic Ratko ( Radko),

f.33 Nikola Petro, Ivan Petrija, Radic Dabiziv, Stjepan ( Istepan) Dabiziv, Radisav Radic, Ratko ( Radko) Radic, Aleksa Dabiziv, Vukic Ratko ( Radko), Dimitrije Vukic, Vulija ... ( Brekocil ...?), Radonja ... ( Brekocil?), Danko Lazar, Petro Ratko ( Radko), Djuro Dimitrije, Dimitrije Radun, Radic Radonja, Djuro Radonja, Stjepan ( Istepan) Radonja, Djuro Danko musellem, Bastine-i Djuro veled-i Stjepan ( Istepan) der yed-i zenes, Bastine-i Andrija Dimitrije der yed-i ba'z-i ehl-i karye, ( u posedu nekih stanovnika sela), Bastine-i Niko ( Petko?) Andrija der yed-i zenes ( njegove zene).

Musellem: 1

Hane: 23

Bastine-i ma'mul: 3

                Mahalle-i Ugljesici

Radisav Vucko, Danko Ivan, Radisav Ugljesic, Vukoman Vucic, Stjepan ( Istepan) Radislav.

Hane: 5

                Mahalle-i ... (?...) (58)

Radic Jokica, Nikac Jokica, Vucko Dano, petran Dano, Pavlo Djuro, Ratko ( Radko) Dabiziv.

                Bag der yed-i Dabiziv - Resim 53.

                Vinograd u posedu Dabiziva. - Resim 53.

                Hassa bag-i veled-i Cirne ber vech-i nisf kit'a 1 - hasil 150.

                Hasa vinograd Crnojevica. Napolicom. Parcela 1. - Prihod 150 (akci).

                Asyab-i veled-i Cirne - bab 1 Resim 15.

                Mlin Crnojevica. Staja 1. - Porez 15 (akci).

Hane: 6

f.33v       Karye-i Lopate

 

Niko ( Petko?) Bogdan, Dobrilica Vukic, Radisav Niko ( Petko?), Djuras Radisav, Radic Djurdjo ( Djordjo?), Bratan ( Brajan?) Radisav, Milija ( Mileta?) Milinko, Stjepan ( Istepan) Niko ( Petko?), Djuro Nikola, Radelja Kosan, Ljes Radun, Djurdje ( Djordje?) Milos, Janko Berirad, Vulin Kosan, Vukodrag Vucic, Hali bastine-i Dobrinja 'an yed-i Milenko veled-i Berisal ( Perisal?), Hali bastine-i Dujko 'an yed-i Milinko Berisal ( Perisal), Bastine-i Barjak (?) fe-diger Barjak (?) ve Bratic ( Brajic, Branic?) der yed-i Bojko veled-i Nika, Bastine-i Luka der yed-i Nika yerine zenes ( na njegovo mesto njegova zena), Hali bastine-i Lalisa 'an yed-i Dobrilo Vuksa, Hali bastine-i Vujas 'an yed-i Dobrilo Vuksa, Bastine-i Milika ve Pavlo der yed-i Radic Djurdje ( Djordje?), Hali bastine-i Dimitrije Martin, Hali bastine-i Milic 'an yed-i Dimitrije Martin,

------------------

(57) Vidi prim. 97 kod prvog deftera.

(58) Vidi prim. 98 kod prvog deftera.

                                                                                                                                                                                115

 

Bastine-i Nika veled-i Slad der yed-i Vucin, Hali bastine-i Borina 'an yed-i Janko Berirad, Bastine-i Vuloje ve Danis der yed-i Vukosav veled-i Djurdjo ( Djordjo?), Hali bastine-i ... ( ...?) 'an yed-i Visesava, Hali bastine-i Visesava bive (?), Bastine-i Radin der yed-i Vucin.

Hane: 15

Bastine-i ma'mul: 6

Bastine-i hali: 9

                Karye-i Pobore

 

                Mahalle-i Petrovici

Radonja Pobor, Vukasin Radic, Petrija Stjepan ( Istepan), Nikola Vukasin, Djuro Vukasin, Jano Andrija, Stjepan ( Istepan) Pobor, Hali bastine-i Dabiziv Stjepan ( Istepan).

Hane: 7

Bastine-i hali: 1

                Mahalle-i Ostojici ( Ostovici)

Radic Petro, Dabiziv Petro, Vukoje Ostoja, Dabiziv Stoja ( Ostoja?), Andrija Milija, Hali bastine-i Radisav ve Stoja ( Ostoja?).

Hane: 5

Bastine-i hali: 1

f.34          Mahalle-i Bozicevici

Djuro Radic, Bojko Bogdan, Lazar Aleksije, Radic Vuk, Nikola Rasko ( Rasko?), Bastine-i Bozidar der yed-i Ratko ( Radko) Nikola, Bastine-i Vuk Bogdan der yed-i ( neprocitano), Hali bastine-i Kalic ( Galic) der yed-i Bojko Bogdan, Hali bastine-i Vukasin Radic, Hali bastine-i Pejan Stojo ( Istoyo).

Hane: 5

Bastine-i ma'mul: 2

Bastine-i hali: 3

                Mahalle-i Stanjevici

Vukasin Vuceta, Vukoslav Mirca, Bastine-i Dancul ve Visesava der yed-i Djuro Kaludjer (59)

Hane: 2

Bastine-i hali: 1

                Mahalle-i Miracevici (?) (60)

Dabiziv Novak ( Jovak), Vulija Dabiziv, Radonja Niko ( Petko?), Novak ( Jovak?) Bratan ( Brajan?), Zivko Petrisal, Stjepan ( Istepan) Branko ( Brajko, Bratko?), Radic Radasin, Andrija Vukic, Radonja Dabiziv, Dabiziv Ratko ( Radko), Hali bastine-i Radovan Novak ( Jovak?).

Hane: 10

Bastine-i hali: 1

                Mahalle-i Popisilovici(61)

Djuro Radic, Srdan Ratko ( Radko?), Prebil Petro, Radisav Radic, Jovan Borkac, Bastine-i Nikola ve Miho ( Mico?) der yed-i Radosav Radic, Hali bastine-i Djuril (?) pop, Hali bastine-i Nikola Novak ( Jovak?).

Hane: 5 ( u zbiru je zavedeno 6 kuca).

Bastine-i ma'mul: 1

Bastine-i hali: 2

---------------------

(59) Tesko je reci da li je ovde rec o imenu ili kaludjeru. Stanjevici su inace imali manastir.

(60) Vidi prim. 81 kod prvog deftera.

(61) Vidi prim. 82 kod prvog deftera.

 

116

 

                Mahalle-i Viskovici

Nikola Pavlo, Novak ( Jovak?) Radisav, Pejal Vucko, Niko ( Petko?) Novak ( Jovak?), Djuro Novak ( Jovak?),

f.34v Stjepan ( Istepan) Jovina (?), Jovina (?) Srdan, Radic Vucko, Bojko Radosav, Bogdan Pejo, Djuro Pejo, Vulija Bojko, Milija ( Mileta?) Bojko, Jovina Dabiziv, Hali bastine-i Novak ( Jovak?) Vucko, Bastine-i Rado ve Janko (?) der yed-i Niko ( Petko?) Novak ( Jovak?).

Hane: 14

Bastine-i ma'mul: 1

Bastine-i hali: 1

                Mahalle-i Stankovici

Stjepan ( Istepan) Bogolin, Joko Bogolin, Radosav Bogolin, Radasin Radic, Ratko Radic, Vucic Radovan, Bojko Radosal, Vukosav Stjepan ( Istepan), Bastine-i Radic Radosav der yed-i Dabiziv Stjepan ( Istepan), Hali bastine-i Ratko ( Radko) Vulija 'an yed-i Radic Radosav, Hali bastine-i Vucko Rad ... (?), Hali bastine-i Novak ( Jovak?) Radun, Hali bastine-i bive Stanislava ( Istanislava).

Hane: 8

Bastine-i ma'mul: 1

Bastine-i hali: 4 ( u zbiru je navedeno pet praznih bastina)

                Karye-i Cetinje

                Mahalle-i Borovina

Ivan Djurdje ( Djordje?), Dabiziv Bojko, Radosav Nikola, Rajko ( Ranko?) Djurdje ( Djordje?), Radosav Djurdjo ( Djordjo?), Jovan Djurdje ( Djordje) diger, Djuro Ivan, Ivan Petro, Milas Radovan, Stjepan ( Istepan) Djujko, Petrija Bratorad, Ratko ( Radko) Radovan, Ivanis Petro, Bastine-i Radic Bojko der yed-i Milos Vucin, Hali bastine-i Radosav Dobrinja, Hali bastine-i Bogdan Djuro, Hali bastine-i Vuksan Ivan.

Hane: 13

Bastine-i ma'mul: 1

Bastine-i hali: 3

f.35          Mahalle-i Stojsici

Vukas Ilija, Nikola Piric (?), ... ( ...?) Radovan, Bogoje Djujko,Radonja Borce, Rasko Bojko, Hali bastine-i Radiman Miladin, Hali bastine-i Radovan 'anyed-i Radiman.

Hane: 6

Bastine-i hali: 2

                Mahalle-i Ivanevici

Radin Radiman, Radic Ratko ( Radko), Bratic Tinivoj, Stjepan ( Istepan) Tinovoj, Radic Todor, Nikola Novak ( Jovak?), Latko Stjepan ( Istepan), Djuro Radan, Radonja Visic, Vucko Djurdje ( Djordje?), Radic Danil, Radosav Niko ( Petko?), Ivan Niko ( Petko?), Radonja Radosav, Radic Stjepan ( Istepan), Veljko Radic, Vucin Radic, Vuceta Vuksan, Vlatko ( Ivladko) Stjepan ( Istepan), musellem, Gvozden Stjepan ( Istepan), Ivan Rasko ( Rasko?), Vucko Radiman, Radosav Radiman, Bastine-i Zivko Radonja der yed-i Ratko Todor, Bastine-i Vukas der yed-i Nikola Stjepan ( Istepan), Bastine-i Radonja Gratko ( Gradko) (?) der yed-i Stjepan ( Istepan) Tinivoj, Bastine-i Latko ve Vulica ve Rasko ( Rasko?) veledani Milic der yed-i Radic Tinivoj, Hali bastine-i Vucin Milija ( Mileta?), Hali bastine-i Vuksan Stjepko ( Istyepko), Hali bastine-i Herak Ilija, Hali bastine-i Vuceta Bratan ( Brajan?) [ve] Vukosan Bradirad, Hali bastine-i Rasko ( Rasko?) 'an yed-i Vuksan, Hali bastine-i Radovan Niko ( Petko?), Hali bastine-i Radovan diger ( drugi), Hali bastine-i Radohna 'an yed-i Stjepan ( Istepan), Hali bastine-i Srdan 'an yed-i Vulica, Bastine-i Zivko Radonja der yed-i ba'z-i ehali-i karye-i mezbure ( u posedu nekih stanovnika pomenutog sela),

                                                                                                                                                                                117

 

Bastine-i Piranici der [ yed-i] Vukomir Nikola, Bastine-i Stiko ( Istiko) der yed-i Duska zenes ( njegova zena).

Musellem: 1

Hane: 22

Bastine-i ma'mul: 7

Bastine-i hali: 9

f.35v       Humci

Radovan Miladin, Radovan Niko ( Petko?), Stoja ( Ostoja?) Niko ( Petko?).

                Hassa mezre'a-i veled-i Cirne - hasil 60.

                Hasa mezra Crnojevica. - Prihod 60 ( akci).

                Hassa cayir-i veled-i Cirne - hasil 225.

                Hasa livada Crnojevica. - Prihod 225 ( akci).

Hane: 3

                Karye-i Bjelosi

Radic Ratko ( Radko), Nikola Milin, Niko ( Petko?) Djuro, Nikola Stoja ( Ostoja?), Radonja Nikola, Vucin Rasko ( Rasko?), Radic Djuro, Radin Bozidar, Jovan Radovan, Bozko Stjepan ( Istepan), Rasko ( Rasko?) Stjepan ( Istepan), Djuric Stoja ( Ostoja?), Nikola Danko, pop Djuras, Vojko ( Vitko?) Nikola, Radosav Nikola, Radinic Milivoj, Radovan Medic, Vuksan Boric, Bogdan Dajun (?), Cvjetko ( Icvetko) Mileta, Vuk Novak ( Jovak?), Vulica Dako (?), Djuro Dako (?), Nikola Grle, Rasko ( Rasko?) Brajisic, Petro Brajisic, Jelak Miric (?), Kovan Bratorad, Radovan Stojo ( Istoyo), Djuro Vuk musellem, Radic Bjelos musellem, Radosav Radonja, Hali bastine-i Nikola Vukota ( Vukoje?), Hali bastine-i Latko Ivan, Hali bastine-i Lazar ve Nikola veledani Djurdje ( Djordje?), Hali bastine-i Vojko ( Vitko?) Milorad, Hali bastine-i Nikola Djurdje ( Djordje?).

Musellem: 2

Hane: 32

Bastine-i hali: 5

F.36         Karye-i Njegusi

                Mahalle-i Radicevici

Vucko Bojo, Djuro Zuban, Vuceta Branko ( Brajko, Bratko?), Rasko Herak, pop Bogdan, Vojko ( Vitko?) Stjepan ( Istepan), Djuro Radonja, Latko Vojko ( Vitko?), Djuro Nikola, Radislav pop, Vukosav Radic, Aleksije Mihac, Radic Rajko ( Ranko?), pop Bozidar, Stiko ( Istiko) Vojko ( Vitko?), Niko ( Petko?) Dabiziv, Radic Radovan, Petrija Aleksije, Bogdan Radovan, Radic Radonja, Milivoj Radonja, Ivan Bogdan, Nikola Vasilj, Branko ( Brajko, Bratko?), Radic, Vucic Branko ( Brajko, Bratko?), pop Radic, Vucic Todor, Vukic Radic, Branko ( Brajko, Bratko) Nikola, Aleksije Djuro, Bratic Nikola, Batric Radic, Vukosav Radic, Dabiziv Aleksije, Boro ( Bozo?) Branko ( Brajko, Bratko?), Vukasin Radosav, Radosav Vukosav, Vojko ( Vitko?) Stiko ( Istiko), Niko ( Petko?) Petro, Hali bastine-i Bojko 'an yed-i Petro Aleksije, Bastine-i Nikola Milo der yed-i Ivanis Stjepan ( Istepan).

                Zemin-i Aleksa Bozidar der yed-i Vukas Radosav. Ber vech-i maktu'fi sene 25.

                Zemljiste Alekse Bozidareva u posedu Vukasa Radosavljeva. Odsekom godisnje 25 (akci).(62)

Hane: 39

Bastine-i ma'mul: 1

Bastine-i hali: 1

                Mahalle-i Miocinici ( Milocinici)

Novak ( Jovak?) Radovan, Radonja Dobrinjo, Vucic Borad ( Bozad?), Djuras Djurin, Niko ( Petko?) Vukas, Stjepko ( Istyepko) Novak ( Jovak?), Rasko ( Rasko?) Milos,

--------------

(62) Vidi sv. I, 38.

 

118

 

Vojko ( Vitko?) Bogdan, Radonja Vukac, Nikola Vukic, Vukasin Radovan, Luka Losic ( Lusic?), Radonja Vucin, Vukic Radin, Stjepan ( Istepan) Vukic,

f.36v Radiman Radovan, Djuras Radonja, Bastine-i Vukasin der yed-i Vuksan Vukasin,

Hane: 17

Bastine-i ma'mul: 1

                Mahalle-i Licomilici ( Lihomilici?)

Radonja Stjepan ( Istepan), Ratko ( Radko) Radojica, Niko ( Petko?) Vuk, Lazar Djuras, Radonja Djurdje ( Djordje?), Djuro Ratko, Ivanis Dabiziv, Radosav Rasko ( Rasko?), Stjepan ( Istepan) Herak, Nikola Bogdan, Vlajko ( Ivlajko) Vukasin, Vuja ( Voja?) Rasko ( Rasko), Vuja Rasko, Vukas Rasko ( Rasko?), Vuk Radic, Radic Aleksije, Djuro Radosav, Bratko ( Brajko, Bratko?) Radic, Vuksan Vukosal, Nikola Danic, Radosav Nikola, Radosav Milija ( Mileta?), Djurin Bozidar, Vukac Radosav, Radonja Radic, Radosav Petran. Hali bastine-i Dabiziv 'an yed-i Radin Aleksije, Bastine-i Brasko (?) der yed-i Radosav.

Hane: 26

Bastine-i ma'mul: 1

Bastine-i hali: 1

                Mahalle-i Polje

Vuk Bojko, Vukic Bojko, Nikola Petrija, Vukic Radin, Ivan Djuras, Radosav Milivoj, Radic Radonja, Radosav Milivoj diger ( drugi), Ivan Bozidar, Vucko Novak ( Jovak?), Radovan Batric, Dano Zivko, Vucic ... ( ...?), Radic Milos, Vukasin Danic, Radonja Radin, Dano Bogdan, Vojko ( Vitko?) Bojko, Djujic Todor, Djuro Danko, Milivoj Dajko, Radonja Milivoj, Radonja Zivko, Dabiziv Radonja, Hali bastine-i Vuceta Marko, Bastine-i Ivan Ratko ( Radko) ve Radonja Radislav ve Dano Mihac der yed-i Vucko Novak ( Jovak?), Hali bastine-i Vuceta Radic, Hali bastine-i Radonja 'an yed-i Radosav.

Hane: [24] ( pisar omaskom nije upisao broj)

Bastine-i ma'mul: 1

Bastine-i hali: 3

f.37          Mahalle-i Zalaz

Djuro Darojica (?), Ilija Darojica (?), Radislav Darojica (?), Rasko ( Rasko?) Darojica, Petrija Novak ( Jovak?), Dajin Milivoj, Stanisa ( Istanisa) Mihajl, Radonja Stjepan ( Istepan), Vukasin Ratko ( Radko), Bojko Milivoj, Nikola Dujko, Radonja Aleksije, Boro ( Bozo?) Bojko, Vuceta Stjepan ( Istepan), Andrija Vukas, Radosav Kolica, Dragisa Milivoj, Vojko ( Vitko?) Stjepan ( Istepan), Selak Tomac, Radislav Hrabro (?), Vukasin Radin, Vucko Dano, Ratko ( Radko) Vukasin, Dano Bozidar, Bastine-i Hrelja der yed-i bive ... ( ...?) zenes ( njegova zena). Bastine-i Vukic der yed-i bive Jela zenes, Hali bastine-i Jokac Mali (?), Bastine-i Bojko Milojic der yed-i Milas Dano, Bastine-i Novak ( Jovak?) Krsto (?) der yed-i Radonja Stjepan ( Istepan), Bastine-i Dane Krsto (?) ve Ivan Hrabro (?) der yed-i Djon Ivan, Bastine-i Radonja ve Relja (?) ve Nikola veledani Krsto der yed-i Dancul Milo, Hali bastine-i Radonja Djuras.

Hane: 24 ( u zbiru 25)

Bastine-i ma'mul: 6

Bastine-i hali: 2

                Mahalle-i Mali Zalaz

Stanisa Borca ( Petroca?), Radic Borca ( Petroca?), Milj Borca ( Petroca?), VukasBorca, Bogdan Bozidar, Radasin Dobro, Radic Djurdje, Radic Stojko, Radisav Stojko, Ratko ( Radko) Milasin, Bastine-i Novak ( Jovak?) ve Milko ve Miladin veledani Stanko ( Istanko) der yed-i Ivan Radic, Bastine-i Nikolica ve Ratko ( Radko) der                                                                                                         

                                                                                                                                                                                119

 

yed-i Radasin Dobrinja, Bastine-i Milko Marusic ve Vukasin Vlajko der yed-i Dabiziv Stanisa ( Istanisa), Bastine-i Dano Bogosav der yed-i Dano Martin.

Hane: 10

Bastine-i ma'mul: 4

f.37v       Mahalle-i Vrba

Nikola Radic, Vuk Radic, Bojin Bratic, Radic Miovij (?), Radonja Branko ( Brajko, Bratko?), Radic Branko ( Brajko, Bratko?), Stjepan ( Istepan) Miovij, Veljko Raslav, Djurin Radiman, Djuro Borko ( Bozko?), Vucko Borko ( Bozko?), Radonja Boro ( Bozo?), Tihorad Radic, Vuceta Stiko ( Istiko), Nikola Radic, Radic Bogdan, Vojko ( Vitko?) Radic, Vucic Radic, Radic Djurdje ( Djordje?), Hali bastine-i Nikola Djurdje ( Djordje?), Hali bastine-i Stanko ( Istanko) 'an yed-i Vojko ( Vitko?), Hali bastine-i Bratan ( Brajan?) 'an yed-i Djurin.

Hane: 19

Bastine-i hali: 3

                Mahalle-i Zanjev Dol

Radin Mihac, Radic Novak ( Jovak?), Vuk Kaludjer, Nikola Andrija, Janko Nikola, Novak ( Jovak?) Nikola, Radic Djurin, Radonja Bozidar, Radisav Bozidar, Ivan Radislav, Stjepan ( Istepan) Radislav, Radin Radic, Vucin Radic, Vuksan Radin, Radislav Radic, Stanisa ( Istanisa) Branko ( Brajko, Bratko?), Radislav Radic, Jovan Radislav, Ivan Vukosav, Radislav Ugljesa, Bastine-i Petro Radiman der yed-i Stanislava ( Istanislava).

Hane: 20

Bastine-i ma'mul: 1

Hassa Plandiste nam-i cayir becayi yaylak Lovcen(63) - Hasil 100.

Hasa livada imenom Plandiste ( Plandiste) na mestu Letnja pasa Lovcen. - Prihod 100 ( akci).

f.38          Karye-i Kosijeri

                Mahalle-i Radilevici

Vojko ( Vitko?) Djero, Bozidar Bojmir, Radonja Gojica (?), Vuksan Djuro, Bozidar Dano, Vuksan Bratan ( Brajan?), Radic Ivanis, Novak ( Jovak?) Veljko, Branko ( Brajko, Bratko?) Petro, Radonja Mileta, Lazar Dano, Stjepan ( Istepan) Djurdje ( Djordje?), Licin (?) Djurdje ( Djordje?), Nikola Stjepan ( Istepan), Radic Miladin, Martin Stjepan ( Istepan), Stjepan ( Istepan) Lazar, Radonja Bratan ( Brajan?), Stjepan ( Istepan) Radin, Djuric Radosav, Radonja Radin, Radolica Radonja, Radicko Vucko, Ratko Bojko, Djuric Radelj, Bretalj (?) Djon, Bastine-i Vuceta Bratan ( Brajan?) der yed-i Licina (?) ve Stjepan ( Istepan) veledani Djurdje ( Djordje?), Bastine-i Nika Radislav der yed-i Nikola ve der yed-i Stjepan ( Istepan), Bastine-i Dominko (?) Radic der yed-i Martin Stjepan ( Istepan), Bastine-i Malinic der yed-i Radic veled-i Miladin, Bastine-i Vulica Borca (?) der yed-i Licin (?) Djurdje ( Djordje?), Hali bastine-i Bojko veled-i Ilija, Bastine-i Vuceta Medonja der yed-i Stjepan veled-i Lazar, Hali bastine-i Novak ( Jovak?) Milija ( Mileta?) ve Djuro veled-i o, Hali bastine-i Radic Vuceta der yed-i hod ( u posedu njega samoga), Hali bastine-i Djurdje ( Djordje?) Dabiziv, Hali bastine-i Bogovica (?) 'an yed-i Djurdje ( Djordje?) Dabiziv, Bastine-i Rajicin der yed-i Novak ( Jovak?) ve Dabiziv, Bastine-i Vuceta Grmilj (?) der yed-i Radic Ivanis, Hali bastine-i Marko Djujin, Bastine-i Radic veled-i Petro der yed-i Rasko ( Rasko) Djuro, Bastine-i Nika Bodin der yed-i Rasko ( Rasko?) Djuro, Bastine-i Gavrojin der yed-i Radonja Gojica (?).

dukata 4.

Hane: 26

Bastine-i ma'mul: 11

Bastine-i hali: 6

--------------------

(63) Pisano: Loften. U poveljama Crnojevica Lovten

 

120

 

                Mazre'a-i Zalis der yed-i ehali-i karye-i Ulic ve karye-i Kosijeri ve karje-i Arbanasi ber vech-i maktu' - sikke-i hasene 4.

                Mezra Zalis u posedu stanovnika sela Ulici, sela Kosijeri i sela Arbanasi. Odsekom - 4 dukata.

f.38v       Mahalle-i Mikulici

Ilija Petro, Nikolica Radislav, Vucko Radislav, pop Dabiziv, Djurdje ( Djordje?) pop, Radic Ratko ( Radko), Djuric Ratko ( Radko), Radic Milojiv (?), Petrija Nikola, Radonja Stjepko ( Istyepko), Radonja Stojo ( Istoyo), Vuksan Stoja ( Ostoja?), Zivko Danko, Radic Danko, Vuksan Ivan, Ratko ( Radko) Branko ( Brajko, Bratko?), Nikola Ratko ( Radko), Vukasin Ratko ( Radko), Radonja Ivanis, Radonja Pavlo, Jovan Petro, Radic Pavlo, Hali bastine-i Vukasin Andrija, Bastine-i Andrija der yed-i Radic Pavlo, Bastine-i Danko der yed-i Vukasin Ratko ( Radko), Hali bastine-i Pavlo Radic 'an yed-i Nikola Ivanis, Hali bastine-i Radonja Miladin, Hali bastine-i Janko (?) Bojko, Bastine-i Bozidar der yed-i Vuksan Ivan, Hali bastine-i Danko Stjepan ( Istepan), Bastine-i Bozidar Djuro der yed-i Radonja Stojo ( Istoyo), Hali bastine-i Radonja Ratko ( Radko), Bastine-i Djurin der yed-i Radic ve Djurica veledani Ratko ( Radko).

Hane: 22

Bastine-i ma'mul: 5

Bastine-i hali: 6

                Karye-i Tomici

Vukasin Radic, Radovan Radisav, Vucko Milko, Bastine-i Radonja der yed-i BogolicLatko,(36a) Vuja ( Voja?) Bozidar, Radonja Dabiziv, Djuricko Bogun, Vulija ( Vuleta?) Bojko, Dabiziv Latko, Ivan Nikola, Ivanis Nikola, Ocin Radic, Bastine-i Radicko Nikola der yed-i ehl-i karye, Bastine-i Dabiziv Ljes der yed-i ehl-i karye, Bastine-i Medo Djuras der yed-i Radovan Radislav, Bastine-i Jovac Ocinic der yed-i ehl-i karye, Hali bastine-i Bjelos (?) 'an yed-i Jovac Ocinic, Hali bastine-i Radonja Ratko ( Radko), Hali bastine-i Ratko ( Radko) Berirad,

f.39 Stanisa ( Istanisa) Lazar, Bastine-i Djurin Vukasin der yed-i Ocin Radic, Hali bastine-i Ljesko Dabiziv, Hali bastine-i Bojo 'an yed-i Bojko veled-i Pavlo, Bastine-i Marko Bratul der yed-i Vukasin Radic, Hali bastine-i Radosav veled-i Mitras, Hali bastine-i Radelja Bogul 'an yed-i Ivan Nikola Hali bastine-i Bozidar 'an yed-i Nikola, Hali bastine-i Braja ( Brata, Brana?) Radic, Bastine-i Radisav der yed-i ehl-i karye.

Hane: 12

( u upisu kuca je na jednom mestu pridodata bastina).

Bastine-i ma'mul: 8

Bastine-i hali: 9

                Karye-i Teklici ( Ceklici)

                Mahalle-i Jezer

Radosav Beronja, Rasko ( Rasko?) Beronja, Stoja ( Ostoja?) Ivanis, Ivanis Radelja, Nikola Danko, Radic Bozidar, Lalic Branko ( Brajko, Bratko?), Vitomir Vukac, Hali bastine-i Stanisa ( Istanisa) Nikola, Hali bastine-i Radonja Rades, Hali bastine-i Vukoma Bozidar, Bastine-i Lukac der yed-i Vukac Stoja ( Ostoja?).

Hane: 8

Bastine-i ma'mul: 1

Bastine-i hali: 3

                Mahalle-i Dragomil

Vojko ( Vitko?) Stjepan ( Istepan), Vulija ( Vuleta?) Djurdje ( Djordje?), Bastine-i Lukac der [yed-i] Vukac Stoja ( Ostoja?), Hali bastine-i Stoja ( Ostoja?) Vidak 'an yed-i Vojko ( Vitko?), Hali bastine-i Miljo Ilija.

--------------------------

(63a) Na ovom mestu je bastina dopisana uz upis kod kuca.

                                                                                                                                                                                121

 

Hane: 2

Bastine-i ma'mul: 1

Bastine-i hali: 2

                Mahalle-i Ubo

Nikola Vukasin, Srdan Pavlo, Dabiziv Martin, Lalic Branko ( Brajko, Bratko?), Bastine-i Vukasin Martin der yed-i Dabiziv Martin,

f.39v Bastine-i Stoja ( Ostoja?) Dobrinjo der yed-i ehl-i karye, Bastine-i Vukasin Zivko der yed-i Dabiziv Joveta (?) Martin ( ...?), Hali bastine-i Vuk Bozidar.

Hane: 4

Bastine-i ma'mul: 3

Bastine-i hali: 1

                Mahalle-i Vuce Dol(64)

Pop Rasko ( Rasko?), Nikola Radisav, Djurdje ( Djordje?) Niko ( Petko?), Bastine-i pop der yed-i pop, Bastine-i Djuro Kralj (?) der yed-i pop Rasko ( Rasko?), Hali bastine-i Dabiziv Dimitrije, Hali bastine-i Branisal 'an yed-i Dabiziv Dimitrije.

Hane: 3

Bastine-i ma'mul: 2

Bastine-i hali: 2

                Mahalle-i Crni Vrh

Zivko Stjepan ( Istepan), Bastine-i Radic 'an yed-i Mladenko, Bastine-i Radic Vucko, Bastine-i Stjepan ( Istepan) veled-i Ljubisa (?) 'an yed-i Vucko.

Hane: 1

Bastine-i ma'mul: 3

( u zbiru su sve bastine zevedena kao "hali")

                Mahalle-i Kucista

Radonja Nikola, Radisav Danko, Nikola Ilic, Stjepan ( Istepan) Radoc, Ivan Pavlo, Nikola Radelja, Ljupko Ilija, Djuric Radic, Bastine-i Bojko der yed-i Nikola Radelja, Hali bastine-i Miocin 'an yed-i Radic, Hali bastine-i Bojko Radisa, Hali bastine-i Dujko (?) Rajic ( Rancic?), Hali bastine-i Mihac Ratmimil, Bastine-i Milko Mileta ( Milija?) der yed-i Nikola Ilic, Hali bastine-i Ivan 'an yed-i Milko, Hali bastine-i Ivan Branko ( Brajko, Bratko?), Hali bastine-i Bogdan Teklic.

Hane: 8

Bastine-i ma'mul: 2

Bastine-i hali: 7

                Mahalle-i Vojkovici

f.40 Radisav Stjepan ( Istepan), Ivan Stanko ( Istanko), Vucko Djurdjo ( Djordjo?), Bastine-i Vujacin Nikola der yed-i Ivan Stanko ( Istanko), Hali bastine-i Bratan ( Brajan?) 'an yed-i Stjepan ( Istepan) Rasko ( Rasko?), Hali bastine-i Niko ( Petko?) Bozidar, Hali bastine-i Radislav Dobrinja, Hali bastine-i Radic Ivko.

Hane: 3

Bastine-i ma'mul: 1

Bastine-i hali: 4

                Mahalle-i Jabuka Dol

Bozidar Dabiziv, Nikola Milic, Bastine-i Vukic ve Stjepan ( Istepan) veledani Lejo ( Lijo?), [ve] Radonja veled-i Bozidar, Bastine-i Nikola der yed-i Bozidar Dabiziv,

--------------------------

(64) Tako je napisano.

 

122

 

Hali bastine-i Novak ( Jovak?) ... ( ...?) 'an yed-i Radonja veled-i Novak  ( Jovak?).

Hane: 2

Bastine-i ma'mul: 2

Bastine-i hali: 1

                Mahalle-i Krajnji Dol

Pavlo Bogdan, Petro Ivanis.

Hane: 2

                Mahalle-i Ivkovici

Cvjetko ( Icvetko) Bozidar, Bojko Oliver, Petrija Ivanis, Djuro Mihac, Hali bastine-i Radic Pavlo, Hali bastine-i Ivanis diger Ivanis Niko ( Petko?), Bastine-i Koja der yed-i Dabiziv Jovas.

Hane: 4

Bastine-i ma'mul: 1

Bastine-i hali: 3

                Mahalle-i Milovici

Pavlo Stjepan ( Istepan), Radic Ilija, Stjepan ( Istepan) Radonja, Nikola Rajko ( Ranko?), Hali bastine-i Stoja ( Ostoja?) 'an yed-i Vukas, Bastine-i Vukas Miljo der yed-i Pavlo Stjepan ( Istepan), Bastine-i Stjepan ( Istepan) der yed-i Pavlo veled-i Stanisa ( Istanisa), Hali bastine-i Bozidar ( brisano jedno ime), Hali bastine-i Djurdje ( Djordje?) Vukcin, Hali bastine-i Vojko ( Vitko?) Djurdje ( Djordje?) ( dodato: haliyan, prazno).

Hane: 4

Bastine-i ma'mul: 2

Bastine-i hali: 4

f.40v       Mahalle-i Petrov Dol

Vidak Borovaca (?), Radonja Radic, Hali bastine-i Vukac Medo, Hali bastine-i Vujasin Novak ( Jovak?), Hali bastine-i Ilija Bogdan.

Hane: 2

Bastine-i hali: 3

( u zbiru samo dve "hali" bastine)

                Mahalle-i Djurovici

Niko ( Petko?) Lukac, Radic Radonja, Hali bastine-i Vukosav Stoja ( Ostoja?), Hali bastine-i Nikola Mihac,

Hane: 2

Bastine-i hali: 2

                Mezre'a-i ... ( ? ...) der yed-i ehali-i karye-i Teklici. Ber vech-i maktu' fi sene sikke-i hasene: 3

                Mezra ... ( Kuca?) u posedu stanovnika sela Teklici. Odsekom - godisnje dukata 3.

                Karye-i Kcevo nam-i diger ( drugo ime) Ozrihnici

Bogdan Stjepan ( Istepan), Ivan Vukic, Dragic Dragic, Djuro Bojko, Radovan Radonja, Vukosav ... ( ...?), Cavis Djurko, Radisav Godica, Nikola Vlatko ( Vladko), Djurdjija ( Djordjija?) Cavis,(65) Todor Bogdan, Bratic Bratimil,Vuja ( Voja?) Baltic (?), Nikola Bogavce, Bozidar Selak,

f.41 ( fi tetimme-i karye-i Kcevo nam-i diger Ozrihnici - u nastavku sela Kceva ili Ozrihnici) Vuk Radic, Djuro Stano ( Istano), Radovan Dabiziv, Bastine-i Janjo (?) Vlado

----------------------------

(65) Tako je napisano.

                                                                                                                                                                                123

 

( Ivlado) der yed-i zenes ( u posedu njegove zene), Hali bastine-i Vukosav Radic, Hali bastine-i Andrija Bozidar, Hali bastine-i Oliver Ivko, Hali bastine-i Zivko Radinja, Hali bastine-i Nika Janko, Hali bastine-i Bojko Djuro, Hali bastine-i Vidac Herak, Hali bastine-i Radic Vukas, Hali bastine-i Radislav Herak, Hali bastine-i Vojko ( Vitko?) Djurdje, Hali bastine-i Batric Vlatko ( Vladko), Hali bastine-i Vuksan Zuja (?), Hali bastine-i Todica Radovan, Hali bastine-i Stjepan ( Istepan) Djurdje ( Djordje?), Bastine-i Kovac der yed-i Kara Goz,(66)

Hane: 18

Bastine-i ma'mul: 2

Bastine-i hali: 14

                Karye-i Bjelice

                Mahalle-i Stup

Bratic ( Brajic, Branic) Radic, Ugljesa Vukic, Radic Niksa, Radonja Djurdje ( Djordje?), Branko ( Brajko, Bratko?) Dabiziv, Bastine-i Okija der yed-i Bratic ( Brajic, Branic?) veled-i Radic, Hali bastine-i Branko ( Brajko, Bratko?) Jelas, Hali bastine-i Bozidar Vukic, Bastine-i Medo der yed-i Radic Niksa, Hali bastine-i Ivan Djurdje ( Djordje?), Hali bastine-i Radosav Bozidar, Hali bastine-i Radiman Radic, Hali bastine-i Bratulin 'an yed-i Radiman, Hali bastine 'an yed-i Radiman, Hali bastine-i Gojmir Vitomir, Hali bastine-i Novak ( Jovak?) Vitomir, Bastine-i Dragoje der yed-i Vukic Radiman, Hali bastine-i Djurdje ( Djordje?) Vukic, Hali bastine-i Radic Vuksa, Hali bastine-i Rajko ( Ranko?) Vojko ( Vitko?), Hali bastine-i Vulica Vukic.

Hane: 5

Bastine-i ma'mul: 3

Bastine-i hali: 13

f.41v       Mahalle-i Petro(v)dis(67)

Bratic ( Brajic, Branic?) Obrad musellem, Nika Obrad, Rasko ( Rasko?) Vasko, Radic Radovan, Djuro Radovan Radosav, Nikola Radimil, ... ( ...), Radonja Lalic, Bastine-i Vukosav Radun der yed-i Bratic ( Brajic, Branic?), Bastine-i Milko Jovas der yed-i Bratic ( Brajic, Branic?) veled-i Obrad, Hali bastine-i Radic Medo, Hali bastine-i Radovan Radislav, Hali bastine-i Vukasin Milos 'an yed-i Radovan Radislav, Hali bastine-i Ugljesa Ratko ( Radko), Hali bastine-i Radoca Radovan, Hali bastine-i Radic Radislav, Hali bastine-i Radic Vukojin 'an yed-i Radic Radislav, Hali bastine-i Bojko Rasko ( Rasko?), Hali bastine-i Boric Rasko ( Rasko?), Bastine-i Djurina der yed-i Radic Radovan, Hali bastine-i Vojko ( Vitko?) veled-i Radic, Hali bastine-i Ivan Vasic 'an yed-i Vucko, Hali bastine-i Radic Andrija, Bastine-i Petranko ve Vuksan Grubac der yed-i Brajin ( Bratin?) Obrad, Bastine-i Goro ( Koro?) der yed-i Nile veled-i Radimir (?), Hali bastine-i Vulica Branko ( Brajko, Bratko?), Hali bastine-i Radic Jovac (?), Hali bastine-i Nikola Ala'ddin (?), Hali bastine-i Rado Ala'ddin (?), Hali bastine-i bive Olivera, Hali bastine-i Tihorad, Hali bastine-i Radiljo Vukic, Hali bastine-i Vuk Radun.

( Musellem: 1)(68)

Hane: 7

Bastine-i ma'mul: 5

Bastine-i hali: 20

------------------------

(66) Ovo bi pokazivalo da je Kara Goz muslimansko ime. Da li mu je otac bo kovac ili se zvao Kovacevic, ne moze se tacno reci. Vidi prim. 58 kod prvog deftera.

(67) TD 367: isto, TD 106 i TD 499: Predis ( ..... i ....)

(68) Pogreskom u zbiru muselem nije uveden.

 

124

 

                Mahalle-i Resnova(69)

Rasko ( Rasko?) Bozidar, Radonja Stanko ( Istanko), Branko ( Brajko, Bratko?) Dabiziv, Nikac Branko ( Brajko, Bratko), Nikola Radislav, Nikola Dabiziv, Radonja Andrija, Ivko Petro, Lale Marko, Hali bastine-i Brajica ( Bratica?) Bogoje, Hali bastine-i Mitros Nikola, Hali bastine-i Dabiziv Nikola, Hali bastine-i Djurdje  ( Djordje?) Kosta, Hali bastine-i Vucko 'an yed-i Djura, Hali bastine-i Milan Lalic, Hali bastine-i Vojko ( Vitko?) Lalic, Hali bastine-i Milko Ivanis, Hali bastine-i Radelja Ivanis 'an yed-i Radosav, Hali bastine-i Radislav Vukic, Hali bastine-i Ivan Ivko, Hali Bastine-i Dabiziv Petro, Hali bastine-i Radisav Niko ( Petko?),

f.42 Hali bastine-i Lalic Vojko ( Vitko?), Hali bastine-i Slava (?) 'an yed-i Dabiziv, Bastine-i Ivan Bogdan der yed-i Radisav veled-i Rasko ( Rasko?), Hali bastine-i Vucko Niko ( Petko?), Hali bastine-i Vlatko ( Vladko) Radiman, Hali bastine-i Nikola Radiman, Hali bastine-i Stjepan ( Istepan) Miko, Hali bastine-i Radic Bratulic ( Branulic?), Hali bastine-i Nikola Slajko ( Islayko), Hali bastine-i Radiman Ratko ( Radko), Bastine-i Slajko ( Islayko) der [yed-i] Radonja Andrija, Bastine-i Jelas der yed-i Radonja Stiko ( Istiko).

Hane: 9

Bastine-i ma'mul: 3

Bastine-i hali: 22

                Mahalle-i Slatkovici ( ...) (70)

Halyya ( prazno)

                Karye-i Cuca

                Mahalle-i Kalodjurdjevici

Radislav Radonja, Radelja Radonja, Vukac Vladic, Rado Vranisal, Milko Ivanis, Vukac Borin ( Bozin?), Radislav Djurdje ( Djordje?), Vidak Bojcin (?), Branisav Djuric, Dobrin Niko ( Petko?), Ratko ( Raddko) Bogic, Radic Radun, Milko Herak, Vuksa Vujin ( Vojin?), Vukasin Stanko ( Istanko?), Radonja Djujica, Hali bastine-i Radonja Stjepan ( Istepan), Hali bastine-i Stjepan ( Istepan) Vuksal, Hali bastine-i Radislav Bogin, Hali bastine-i Mijoman an yed-i Radic Mirceta, Hali bastine-i Milj Djuric, Hali bastine-i Vuk Djuric, Hali bastine-i Danko Milos, Bastine-i Djurdjo ( Djordjo?) der yed-i Vuk Gojcin, Hali bastine-i Nikola Gojcin, Hali bastine-i Radovan Kalodjurdje, Bastine-i Dabiziv der yed-i Dobrin Niko ( Petko?), Hali bastine-i Djurdje ( Djordje?) Niko ( Petko?), Hali bastine-i Ratko ( Radko) Vujan ( Vojan?), Hali bastine-i Branko ( Brajko, Bratko?) Vujan ( Vojan?), Hali bastine-i Vukasin Vujan ( Vojan?),

f.42v Hali bastine-i Radic Mirceta, Hali bastine-i Radic Danko, Bastine-i Koleta der yed-i Milko Bratko ( Bradko), Hali bastine-i Radic Radun, Hali bastine-i Milija ( Mileta?) Radun, Hali bastine-i Brana ( Braja?) der yed-i Milija ( Mileta?) el-mezkur ( spomenuti), Hali bastine-i Radislav Radasin, Hali bastine-i Vukic Radasin, Bastine-i Joko der yed-i Vukasin Stoja ( Ostoja?), Hali bastine-i Djurdje ( Djordje?) Radenko, Hali bastine-i Niko ( Petko?) Radenko, Bastine-i Djurko der yed-i Vuk Vujan ( Vojan?), Hali bastine-i Vukman Boro ( Bozo?), Hali bastine-i Djuro Soro (?), Hali bastine-i Vitomir 'an yed-i Bratic ( Branic, Brajic?), Hali bastine-i Bratic ( Brajic, Branic?) Djujica, Bastine-i Dano der yed-i Milko, Hali bastine-i Miranko ( Mijanko?) Ratko ( Radko), Hali bastine-i Lukac Vulin, Hali bastine-i Ratko ( Radko) Vulin, Hali bastine-i Radelja Borjak ( Bozjak?), Hali bastine-i Ivan Radic, Hali bastine-i Radivoj Vlatko ( Vladko), Hali bastine-i Radic Djon, Hali bastine-i Radonja Milan, Hali bastine-i Oliver Milan, Hali bastine-i Vuk Vranic, Bastine-i Djurinko der yed-i Djuras, Hali bastine-i bive Milica.

Hane: 16

Bastine-i ma'mul: 7

Bastine-i hali: 37

--------------------------

(69) Sada Resna.

(70) Vidi prim. 68 kod prvog deftera. U ranijem defteru naseljeno.

                                                                                                                                                                                125

 

                Mahalle-i Vojnovici(71)

Djuro Pavlo, Bojko Vukas, Latko Grubac, Branko ( Brajko, Bratko?) Stjepko ( Istyepko), Vucko Vulija ( Vuleta?), Mijan Nikola, Rasko ( Rasko?) Radonja musellem, Mijan Djuric musellem, Bastine-i Glavica (?) ( izgleda kao da je ime izbrisano) der yed-i Rasko ( Rasko?) Radonja, Bastine-i Radic Kovin (?) der yed-i Rasko ( Rasko?) Radonja, Bastine-i Milos Janko der yed-i veled-i Vlatko ( Vladko), Bastine-i Milko Djujin der yed-i Rasko ( Rasko?) Radonja.

Musellem: 2

Hane: 6

Bastine-i ma'mul: 4

                Mahalle-i Aladinevici ve Milovici ve Mijaminovici (?)(72)

f.43 Nikola Soro (?), Djurin Zivko, Milivoj Zivko, Ivan Milko, Radislav Bratan ( Brajan?), Radislav Stjepko ( Istyepko), Vujas Soro (?), Radic Milic, Djurin Todor, Vujas Branislav, Vuja ( Voja?) Branko ( Brajko, Bratko?), Radiv Dabiziv, Lajcic (?) Djurko, Bojko Viladin, Rad Djurko,, Nikola Radelja, Radic Milic, Vukodrag Milorad, Vukic Malin, Danic Lukac, Hali bastine-i Duka Vojko ( Vitko?) ( iznad reci bastina napisano: Radosav Vucerin),(72a) Hali bastine-i Radic Vukic, Hali bastine-i Milivoj Radisav, Hali bastine-i Mlados ( Mladus?) Radisav, Hali bastine-i Radic Dabiziv, Hali bastine-i Vukosav Todor, Hali bastine-i Todor, Bastine-i Milisa der yed-i Vujas Branko ( Brajko, Bratko?), Hali bastine-i Radic Radin, Hali bastine-i Miladin Radelj, Bastine-i Nikola Vranic (?) der yed-i Milos Zivko, Bastine-i Milanko ( Milajko?) der yed-i Ratko ( Radko) Dabiziv, Hali bastine-i Radic Stjepan ( Istepan), Hali bastine-i Rasko ( Rasko?) Dabiziv, Hali bastine-i Milic Mijal, Hali bastine-i Milivoj Mijal, Hali bastine-i Radonja ... ( ...), Hali bastine-i Vucko Milorad, Bastine-i Djurdje ( Djordje?) der yed-i Stjepan ( Istepan), Hali bastine-i Radiman 'an yed-i Stjepan ( Istepan), Bastine-i Djurdje ( Djordje?) ve Radonja der yed-i Radosav ve Stjepko ( Istyepko), Hali bastine-i Bojko Vuksa, Hali bastine-i Radic Bojko, Hali bastine-i Radivoj Bojko, Hali bastine-i Vukasin Bojko, Bastine-i Milivoj der yed-i Milic, Hali bastine-i Bojko Novak ( Jovak?) 'an yed-i Djuro, Hali bastine-i Milivoj Vucko, Hali bastine-i Boja.

Hane: 21(72a)

Bastine-i mamul: 6

Bastine-i hali: 23

                Hali mahalle-i Bukovik

Haliyan. Mezre'asi yoktur ( Prazno. Nema mezra)(73)

f.43v       Karye-i Zagarac

Djon Zivko, Nikola Nika, Vuja ( Voja?) Branko ( Brajko, Bratko?), Djurin Todor,

Hane: 4

------------------------

(71) Vidi prim. 59 kod prvog deftera.

(72) Vidi prim. 60 kod prvog deftera.

(72a) Iznad reci bastine napisano ime treba da pripada kucama. To se vidi po broju kuca u zbiru.

(73) U ranijem defteru naseljeno.

 

126

 

f44v                NAHIJE-i RIJEKA  ( pisano: Reka) - Tabi'-i Kara Dag

                Karye-i Zacir

Stjepan ( Istepan) Novak ( Jovak?), Vucko Novak ( Jovak?), Vuksan Lazar, Vucic Stjepan ( Istepan), Vucko Dabiziv, Nikola Ljes, Todor Djuro, pop Miras, Nikola Dobrinjo, Djuro Lazar, Vucko Nikola diger, Bozidar Ilija, Djuro Ilija, Damjan Radovan, Rasko ( Rasko?) Radislav, Rasko ( Rasko?) Danko, Vuksan Mihalj, Radonja Dobrilo, Radalj Djuro, Bozidar Novak ( Jovak?), Vukasin Lazar, Hali bastine-i Radic ve Rasko ( Rasko?), Hali bastine-i Rado Bozin, Hali bastine-i Stjepan ( Istepan) Vukic, Hali bastine-i Rasko ( Rasko?) Milos, Bastine-i Bojin Ljes der yed-i Vuk veled-i Djuro, Hali bastine-i Vukasin, Hali bastine-i Novak ( Jovak?).

                Hassa zemin-i veled-i Cirne - hasil 25

                Hasa zemljiste Crnojevica. - Prihod 25 ( akci).

Hane: 22

Bastine-i ma'mul: 1

Bastine-i hali: 6

                Karye-i Dubova

Stanisa ( Istanisa) Nikola musellem, Vuceta Radisav, Mijan veledes, Rasko ( Rasko?) Grubac, Bozidar Stjepan ( Istepan), Djuras Radislav, pop Jovan, Bojko Novak ( Jovak?), Radovan Srdan, Dabiziv Bozidar, Radislav Radun, Danko Radinja, Vukic Branko ( Brajko, Bratko?), Lazar Djuro, Radic Dimitrije, Djuras Radislav, Bastine-i Velo (?) der yed-i Vuksan Djurasin, Hali bastine-i Vojko ( Vitko?) Radic, Bastine-i Bogolica Dano der yed-i Stanisa ( Istanisa).

                Hassa miselik der karye-i Bogute. - Hasil fi sene 400.

                Hasa hrastik u selu Bogute. - Prihod godisnje 400 ( akci).

                ( fi tetimme-i karye-i Dubova, u dodatku sela Dubova).

f.45          Mezre'a-i Prekornica ber vech-i maktu' fi sene-i kamile - hasil 500.

                Mezra Prekornica. - Odsekom za punu godinu prihod 500 ( akci).

Musellem: 1

Hane: 15

Bastine-i ma'mul: 2

                Karye-i Vignjevici

Nikola Andrija, Djuro Andrija, Krasivoj Vojko ( Vitko?), Radislav Ratko ( Radko), Djuras Rajko ( Ranko?), Borko ( Bozko?) Dadko (?), Stjepan ( Istepan) Petralj, Djuric Nikola, Stjepan ( Istepan) Andrija, Dabiziv Radovan, Vuksa Radovan, Vukmir Dabiziv, Radic Stjepan ( Istepan), Ratko ( Radko) Stjepan ( Istepan), Nikola Bojko, Dabiziv Bojko, Radasin Vukca, Stradan ( Istradan) Branko ( Brajko, Bratko?), Dadko (?) Dimitrije, Radic Mihac, Vuksan Niko ( Petko?), Stjepan ( Istepan) Ivan, Vuksan Radislav, Radislav Marko, Dabiziv Mihac, Djon Bozidar, Dragisa Andrija a'ma ist - kendi ve iki ogullari dahi a'ma olmagin

                                                                                                                                                                                127

 

resim vaz' olunmadi ( Dragasin Andrija slep je. - Posto je on sam slep, kao i njegova dva sina, resim nije stavljen), Bastine-i Ilija Vojko ( Vitko?) der yed-i Nika Radislav, Hali bastine-i Ratko ( Radko) Stjepan ( Istepan), Hali bastine-i Bogic 'an yed-i Radoman, Bastine-i Vuleta Djon Medo der yed-i Petro veled-i Bojko, Hali bastine-i Medo Grbalj 'an yed-i Vuksan Radislav, Hali bastine-i Bratan ( Brajan?) 'an yed-i mezkur.

Hane: 26

Bastine-i ma'mul: 2

Bastine-i hali: 4

f.45v       Karye-i Smokovac ( Smokovci)

Vucko Nikola, Niko ( Petko?) Nikola, Radin Dusan, Radic Medos ( Medus?), Vulica Mravvica (?), Bogdan Stjepan ( Istepan), Jova Mitrac, Nikola Stoja ( Ostoja?), Radic Bratan ( Brajan?), Vuksan Djuro, Radic Stjepko ( Istyepko), Radic Vuk, Dimitrije Niko ( Petko?), Nikola Lule (?), Stjepan Pejan, Djon Ljes, Dabiziv Raka, Djuric Dabiziv, Hali bastine-i Djuro ve Ratko ( Radko) veledes, Bastine-i Ivan Radovan der yed-i Djuric, Bastine-i Ljes Nikola ve Radic der yed-i Nikola Djon ve Stjepan ( Istepan) Pejan (?).

Hane: 18

Bastine-i ma'mul: 2

Bastine-i hali: 1

                Karye-i Dragosalici

Dimitrije Ljes, Radislav Branko ( Brajko, Bratko?), Branko ( Brajko, Bratko?) Ratko ( Radko), Radin Borisko, Novak ( Jovak?) Kaludjer, Vukasin Radic, Radic Vucin, Radic Milos, Bozidar Radic, Vuk Milos, Radic ... ( ...?),

Djurac Rado, Vuk Bojko, Radislav Vukasin, Radiman Niko ( Petko?), Lujas Niko, Bozidar Nikola, Stjepan ( Istepan) Radic - mecnun ve koturum me'asina kadar olmadigi sebepten rusum kayd olunmadi - lud i oduzet. Kako nije sposoban za zivot, nije zabelezen porez), Niko Stoja ( Ostoja?), Bastine-i Radislav der yed-i Jovanko veled-i Dimitrije, Hali bastine-i Rajko ( Ranko?) 'an yed-i Novak ( Jovak?), Hali bastine-i Novak ( Jovak?) 'an yed-i Vukasin Radic, Bastine-i Radulin der yed-i Branko ( Brajko, Bratko?) ve Radun.

Hane: 18

Bastine-i ma'mul: 2

Bastine-i hali: 2

f.46          Karye-i Bogute

Nikola Bratan ( Brajan?), Stanisa ( Istanisa) Radovan, Vujan Jocic, Nile (?) Nikola, Nikola Bozidar, Radisav Stanisa ( Istanisa), Dabiziv Todor, Bozidar Todor, Nikola Bogdan, Dabiziv Ilija, Vuk Krsto (?), Stjepan ( Istepan) Krsto, Radic Bojko, Bane (?) Bojko, pop Radic, djakon pop, Kalina ( Kaleta?) Ljes, Nikola Jovan, Niko Kalina ( Kaleta?), Radic Branko ( Brajko, Bratko?), Vuk Vucko, Dabiziv Branko ( Brajko, Bratko?),  Lalic Bodce ( Todce?), Bralica Bodce ( Todce?), Bozidar Branko ( Brajko, Bratko?), Dabiziv Diro.

Hane: 26

                Karye-i Mracelji

Vojko ( Vitko?) Ilija, Radonja Ilija, Djuro Srdja, Bozidar Boric, Nikola Dominko, Radislav Stjepan ( Istepan), Stjepan ( Istepan) Djuras musellem, Radic Andrija, Stjepan ( Istepan) Srdja, Stjepan Vojko ( Vitko?), Bastine-i Stjepan ( Istepan) veled-i Momcil der yed-i Radosav veled-i Stjepan ( Istepan).

Musellem: 1

Hane: 9

Bastine-i ma'mul: 1

 

128

 

                Karye-i Gusa

Vuksan Berko, Ljes Dabiziv, Vuksan Stoja ( Istoya), Bojko Stjepan ( Istepan),Radisav ... ( ...?), Ratko ( Radko) Jokic a'ma ve koturum resim kayd olunmadi ( Ratko Jokic slep i oduzet. Resim nije uveden).

f.46v Hali bastine-i Vucic Stjepan ( Istepan), Hali bastine-i Vukasin Stjepan ( Istepan), Bastine-i Radic ve Dabiziv veledani Bozidar der yed-i bive Stanislava ( Istanislav), Hali bastine-i Dabiziv Boja.

Hane: 5

Bastine-i ma'mul: 1

Bastine-i hali: 3

                Karye-i Jeksa

Marko Radovan, Vukasin Stjepko ( Istyepko), Bozidar Stjepan ( Istepan), Dabiziv Nikola, Bastine-i Radic ve Petro veledani Stjepan ( Istepan) der yed-i Stoja ( Istoya) Selak ve Stanislav ... ( neprocitano),(74) Radislav Vucko, Djuro Bojko, Nikola Radovan, Hali bastine-i Stanko ( Istanko), Hali bastine: Hali 'an yed-i mezkur Stanko ( Istanko), Hali bastine: Hali 'an yed-i Stanko el- mezkur, Hali bastine-i 'an yed-i Vucko, Hali bastine-i diger 'an yed-i Vucko el-mezbur, Bastine-i Stjepko Radovan der yed-i Todor Petro.

Hane: 7

Bastine-i ma'mul: 2

Bastine-i hali: 5

                Karye-i Rijecani ( pise: Recani)

Lazar Vojko ( Vitko) musellem, Vucka Milija ( Mileta?), Nikola Radonja, Nikola Pavlo, Vuceta Ratko ( Radko), Radic Dabiziv, Radisav Dabiziv, Radovan Dabiziv, Stanisa ( Istanisa) Radic, Bastine-i Rasin (?) der yed-i Lukas Vukca, Hali bastine-i Radislav ve Radin, Bastine-i Vuceta Dimitrije der yed-i Jela, Bastine-i Djuro Veljak (?) ve Nikola veled-i Mihac der yed-i Stjepan ( Istepan) veled-i Aleksa, Bastine-i Raseta der yed-i Tomija, Nisf-i bastine-i Aleksa ve Stjepan ( Istepan) der yed-i Nikola Aleksa musellem.

Musellem: 1

Bastine-i musellem: 1(75)

Hane: 8 ( u zbiru devet)

Bastine-i ma'mul: 3

Bastine-i hali: 1

f.47          Karye-i Seljani

Pop Vuceta, Vuksan pop, Djuro Budo, Vuk Niko ( Petko?), Rado Ilija, Vuceta Vucko, Bojko Niko, Bozko ( Bojko) Bogdan, Niko Todor, Vulic Marko, Rado Nikola,Vucic Nikola, Vucko Radisav, Hali bastine-i Janko 'an yed-i Nika Radislav, Hali bastine-i Srdan 'an yed-i Bojko, Hali bastine-i Lazar Milas 'an yed-i Boric, Bastine-i Danic der yed-i Milic veled-i Milko, Bastine-i Vuja der yed-i Vuceta.

                Emlak-i girihtegan ba veled-i Cirne.

                Asyab bab 3 resim 45 - der yed-i Iskender-bey veled-i Cirne resmin verir.

                Zemin-i Smrdic nam mevzi'de bir kit'a yer - ber vech-i maktu' fi sene 10 - der yed-i Iskender-bey veled-i Cirne resmin verir.

                Hassa bag ber vech-i nisf - hasil fi sene 100

                Zemin-i hassa fi sene-i kamile - hasil 9.

-----------------------

(74) Kao da pise: " Istanislav zeni Istaniya" ( Stanislavljeva zena Stanija?).

(75) U popisu jos jedna takva bastina uvedena, ali je upis ponisten, - pogresno uvedena.

                                                                                                                                                                                129

 

                Dobra begunaca sa Crnojevicem.

                Mlin. Staja 3 - porez 45. - U posedu Skender-bega Crnojevica. Daje resim.

                Zemljiste. Na mestu zvanom Smrdic jedan komad zemlje. Odsekom godisnje 10 ( akci).

U posedu Skender-bega Crnojevica. Daje resim.

                Hasa vinograd. Napolicom prihod godisnje 100 ( akci).

                Hasa zamljiste. Za punu godinu prihod 9.

Hane: 13

Bastine-i ma'mul: 2

Bastine-i hali: 3

                Karye-i Gradjani nam-i diger ( drugo ime) Sisovici

Vuceta Rado, Nikola Radun, Djuro Petro, Radicko Petro, Rakin Grubac ( Grujac?), Dabiziv Ivanis, Jasin (?) Vukasin, Radicko Loncar,(76) Radicko Radenko, RadicIlija musellem, Radic Vukija, Radisav Vukija, Jovan Djurdje ( Djordje?), Vukmir Bozidar, Ilija Nikola, Radonja Radic, Djuro Milos, Radovan Dabiziv, Radic Radonja, Vukasin Vukosal, Radisav Radonja, Ilija Dimitrije, Ljes Bogdan, Radic Niko ( Petko?), Stjepan ( Istepan) Niko ( Petko?), Vucko Niko ( Petko?), Nikola Ilija, Vuceta Bozidar, Stjepan ( Istepan) Dabiziv, Djuras Vukasin,

f.47v Radic pop musellem, ( neprocitano) Stoja ( Ostoja?), Hali bastine-i Djurdje ( Djordje) veled-i Novak ( Jovak?), Bastine-i Stojko ( Istoyko) Grk (?) der yed-i pop (?) Jovan, Bastine-i Vukic a'ma (slep) der yed-i Andrija veled-i Vukasin, Bastine-i Kaludjer der yed-i Nikola Ilija, Bastine-i Radohna der yed-i Vuksan veled-i Ljes, Hali bastine-i ... ( ...?) der yed-i Radisav, Bastine-i Radic Milas der yed-i Dabiziv pop, Hali bastine-i Todor 'an yed-i Vuceta Bozidar, Hali bastine-i Radic veled-i Novak ( Jovak?), Hali bastine-i Radisav 'an yed-i Vuceta ve Jovan, Hali bastine-i Radic 'an yed-i Vuceta ve pop, Hali bastine-i Bojinko 'an yed-i Vuceta pop, Bastine-i Srdan ( Isrdan) ve Mirceta der yed-i Vuceta Bozidar.

Musellem: 2

Hane: 30

Bastine-i ma'mul: 6

Bastine-i hali: 7

                Mahalle-i Sisovici

Djuras Bogoje, Vuk Stjepan, Radic Vukca, Vulija Radic, Radic Vuca, Vuksan Radun, Ljes Milos, Radic Stjepan ( Istepan), Dabiziv Stjepan ( Istepan), Bozidar Branko ( Brajko, Bratko?), Dabiziv ... ( ...?), Dabiziv Bojca, Stjepan Nikola, Radic Vuk, Vuksan Ljes, Nikola Bozidar, Hali bastine-i Vuk Radovan ve Stjepan ( Istepan) Nikola, Bastine-i Latko der yed-i Marko Stjepko ( Istyepko), Bastine-i Vucin der yed-i Iskender.

                Hassa zemin - bag-i harab - hasil 50.

                Hassa zemljiste - zaparlozeni vinograd, - prihod 50 ( akci).

Hane: 16

Bastine-i ma'mul: 2

Bastine-i hali: 1

f.48          Karye-i Gornje Dobro

Bratorad ( Branorad?) Stjepan ( Istepan), Nikola Andrija, Boro ( Bozo?) Branko ( Brajko, Bratko?), Marko Jovan, Dabiziv Radonja, Vukasin Mioman, Milko Vuksa, Jovan Radonja, Vukasin Radonja, Nikola Radovan, Stjepan ( Istepan) Radelj, Radovan Ratko ( Radko), Vukce Radovan, Radonja Stjepan ( Istepan), Vukas Stjepan ( Istepan), Nikola Petrija, Radonja Jovan, Radislav Vukija, Radovan Vuksa, Latko Stjepan ( Istepan) Dujko Stjepan ( Istepan), Nikola Stjepan ( Istepan),

------------------

(76) To je verovatno zanimanje.

 

130

 

Jovan Radisav, Radislav Stjepan ( Istepan), Jovan veled-i Stjepan ( Istepan), Rodja (?) Stjepan ( Istepan), Ivan Vuk, Stjepa ( Istyepa) Radislav, Tihosav Premil,Vukic Radovan, Niksa Ratko ( Radko), Djuro Stjepan ( Istepan), Marko Stjepan, Bastine-i Ljes Stoja ( Ostoja?) der (yed-i) Hamza veled-i Stjepan(77) ve Djuro veled-i Nikola ve Djuro veled-i Stjepan ( Istepan) ve Ljes el-mezbur ve Radisav veled-i Dimitrije, Bastine-i Marko ve ... ( neprocitano), Vujica ve Ljes, Bastine-i Kozuhar (78) der yed-i Bratorad ( Branorad?) Stjepan ( Istepan), Bastine-i ...( ...?) der yed-i Stjepan ( Istepan) veled-i Nikola, Hali bastine-i Djuras ve Ilic, Bastine-i Radonja Bogdan der yed-i Djuras veled-i Rado, Bastine-i Kaleta ( Kalina?) Nika der yed-i Radislav veled-i Radovan, damad-i o ( njegov zet), Hali bastine-i Gazivoda (?) 'an yed-i Mustafa, Bastine-i ... ( ...?) der yed-i Petrija Aleksa 'an karye-i Njegusi, Bastine-i Stoja ( Ostoja?) Vojinko (?) der yed-i  Martin Vukca 'an karye-i Njegusi.

Hane: 33

Bastine-i ma'mul: 8

Bastine-i hali: 2

f.48v       arye-i Cjetlin ( Ceklin)

Milko Mihac, Brajan ( Bratan?) Radic, Nikola Stjepan ( Istepan), Vuk Radisav, Vojko ( Vitko?) Stjepan ( Istepan), Radic Vujan ( Vojan?), Vukman Nikola, Ilija Ljes, Radislav Dimitrije, Nikola Niko ( Petko?), Vojko ( Vitko?) Radic, Bastine-i Stjepan der yed-i Hamza veled-i Stjepan el- mezbur ( spomenuti) musellem,(79) Jovan Ilija, Bozidar Vukosal, Dimitrije Radovan, Bozidar Danic,Radislav Vuja ( Voja?), Djuro Nikola, Nikola Ratko ( Radko), Nikola Radic, Mihalj Todor, Vukac Radun, Stoja ( Ostoja?) Dabiziv, Nikola Rasko ( Rasko?), Bastine-i (O)strugar der yed-i Danica zen-i Radonja bive ve manastir karye-i Cetinje ( Bastina (O)strugar u posedu udovice Danice, zene Radonjine, i manastira sela Cetinje),(80) Hali bastine-i Radic Stjepan ( Istepan), Hali bastine-i Ilija Radovan, Hali bastine-i Dobrova (?), Hali bastine-i Janko Bojko, Hali bastine-i Radic Stjepan, Bastine-i Dabiziv veled-i Djuro m'a tarla ( ? neptocitano) kit'ateyn der kurb-i bag-i Zacir der yed-i veled-i Dabiziv ( Bastina Dabiziva, sina Djurina sa njivom ... dva dela u blizini vinograda Zacir u posedu Dabizivova sina).

Musellem: 1

Hana: 23

Bastine-i ma'mul: 2

Bastine-i hali: 5

                Karye-i Donje Dobro

Radic Ratko ( Radko), Radislav Vukoje ( Vukota), Radonja Nikola, Vukosav Branko ( Brajko, Bratko?), Branko Vukic, Niko ( Petko?) Novak ( Jovak?), Ratko ( Radko) Radonja, Vukasin Radic, Nikola Vukac, Vukasin Vukic, Ratko ( Radko) Nikola, Djuras Branko ( Brajko, Bratko?), Hali bastine-i Djuras Branko ( Brajko, Bratko?), Hali bastine-i Radovan Radasin ve Dabiziv biraderes ( negov brat), Hali bastine-i Bojko Radonja, Hali bastine-i Djurdje ( Djordje?) Nikola, Hali bastine-i Ivan 'an yed-i Branko ( Brajko, Bratko?),

-------------------------

(77) Vidi u selu Ceklinu!

(78) Verovatno zanimanje.

(79) Uveden kao spomenuti, jer je vec ranije upisan u selu Gornje Dobro. Taj muselem Hamza Stjepanov je sin Stjepana Ilijina, koji je upisan kao muselem u Ceklinu u prvom defteru.

(80) Strugar se spominje kao darovano dobro u povelji Ivana Crnojevica Cetinjskom manastiru.

                                                                                                                                                                                131

 

f.48 Hali bastine-i Djukic zinde ( ziv).

                Hassa zemin - bag-i harab - hasil 50.

                Hasa zemljiste. Zaparlozeni vinograd - prihod 50 ( akci).

Hane: 12

Bastine-i hali: 6

                Karye-i Bokova

Nikola Milko, Milija ( Mileta?) Novak ( Jovak?), Novak ( Jovak?) Milos, Dabiziv Bogorina, Vojko ( Vitko?) Branko ( Brajko, Bratko?), Djuro Radovan, Branko ( Brajko, Bratko?) Milas, Stjepan ( Istepan) Nikola, Bastine-i Stojko ( Istoyko) der yed-i Ratko ( Radko) Radiman, Hali bastine-i Stoja ( Ostoja?) Bratirad ( Bradirad), Bastine-i Radonja Radovan ve Ratko ( Radko) der yed-i Radic veled-i Nikola, Bastine-i Radic veled-i Radovan der yed-i Radonja veled-i Nikola, Hali bastine-i Ratko ( Radko) Grban (?) Djujicina (?), Bastine-i Radislav der yed-i Mustafa, Hali bastine-i pop 'an yed-i Kalica, Hali bastine-i Vuk 'an yed-i Kalica, Hali bastine-i Pobrad 'an yed-i Novak ( Jovak?), Hali bastine-i Radasin 'an yed-i Branko ( Brajko, Bratko?), Hali bastine-i Gorjac 'an yed-i Ratko ( Radko), Hali bastine-i Petroc (?) 'an yed-i Radovan, Hali bastine-i ( neprocitano) 'an yed-i Radovan, Bastine-i Miladin ve Djurica veledani Vukic der yed-i Petro veled-i Dabiziv.

Hane: 8

Bastine-i ma'mul: 5

Bastine-i hali: 9

                Karye-i Ulici

Mihajin ... ( ...?), pop Vuceta, Milorad Ilic, Radic Branko ( Brajko, Bratko?), Radonja Nikola,

f.49v Nikola Milo, Marko Vujoca, pop Nikola, Stjepan ( Istepan) Niko ( Petko?), Dabiziv Radonja, Ratko ( Radko) pop, Borko ( Bozko?) Dabiziv, Milko Stojko ( Istoyko), Vucin Latko, Vuksan Dano, Stjepan ( Istepan) Bratan ( Brajan?), Hali bastine-i Bojko ve pop Ratko ( Radko), Hali bastine-i Dadko Milos, Hali bastine-i Stjepan ( Istepan) Mile.

Hane: 16

Bastine-i hali: 3

                Karye-i Cvetovici(81)

Borko ( Bozko?) Dabiziv, Mitras Nikola, Radonja Andrija, Radisav Lazar, Jovan Rajo ( Rato?), Hali bastine-i Radovan Radislav, Hali bastine-i Stjepan ( Istepan)Radislav, Bastine-i Rajko ( Ranko?) der yed-i Bozidar Radonja, Hali bastine-i Dabiziv, Bastine-i Vukija der yed-i Radislav Nikola, Hali bastine-i Miloca 'an yed-i Milorad.

Hane: 5

Bastine-i ma'mul: 2

Bastine-i hali: 4

                Karye-i Arbanasi

Djuro Radin, Stjepan Radin, Ratko Radin, Djurko (?) Bogdan, Rasko ( Rasko?) Niko ( Petko?), Vojko ( Vitko?) Jovan, Rdislav Petrija, Radelja Vukic, Jovan Stanko ( Istanko), Nikola Radonja, Vuk Stanko, Vucic Vukosav, Nikolica Ljes, VukicRadelja, Milko Latko

( zbira nema).(82)

----------------------------

(81) Sada Cetovici, selista kod Ulica. U prvom defteru ... Cetovici, Cetovici.

(82) Popis ovde prekinut. Vidi sv. I, 57-58.

 

132

 

f.50 Fi tetimme-i nahiye-i m[ezbur]. ( U nastavku spomenute nahije).

                Karye-i Dubocani (83)

Vojko ( Vitko?) Perinko, Bozidar Branko ( Brajko, Bratko?), Vulica Ljes, ...( ...?) Nikola, Bastine-i Kolubar ( Golubar?) der yed-i Vlajin Stjepan ( Istepan), Bastine-i Branko ( Brajko, Bratko?) Ljes ve Vidosava ve Bozidar der yed-i ba'z-i ehl-i karye ( u posedu nekih stanovnika sela). Hali bastine-i Radiman 'an yed-i Vladonja.

Hane: 4

Bastine-i ma'mul: 2

Bastine-i hali: 1

                Karye-i Pipac

Ratko ( Radko) Rajko ( Ranko?), Nikola Stjepko ( Istyepko), Vucic Medo, Niko ( Petko?) Vucic, Stipanko Srdan, Hali bastine-i Radic 'an yed-i Rajko ( Ranko?).

Hane: 5

Bastine-i hali: 1

                Karye-i Odrin

Vucko Radisav, Jovan ... ( ...?), Bozidar Ratko ( Radko), Djuras Dabiziv, Djuro Bojko, Rasko ( Rasko?) Bojko.

                Mezkurlar gayet sa'b yerde olmagin defter-i atikde dort bucuk filuriye mukayyed bulinup haliya bir haneleri naks oldugu dort filuriye kayd olundu - hane 6 ber vech-i maktu' - sikke-i hasene ifrenciyye 4.

                Kako se spomenuti nalaze na vrlo krsevitom mestu, u starom defteru su upisani na cetiri i po dukata. Posto je sada jedna kuca manje, upisano je na cetiri dukata ( filurije). - Kuca sest. - Odsekom mletackih dukata: 4

Hane: 6

                Karye-i Prevlaka

Nikola Aleksa, Vuceta Dobrilo, Danko Ljes, Radic Andrija, Radic Radislav, Stanisa ( Istanisa) Ivan.

Hane: 6

                Karye-i Drusici

f.50v Djuro Vlatko (?), Vucic Dano, Vucic Vuceta, Nikola Zijas (?), Ivan Djurdje ( Djordje?), Ljes Stjepo ( Istyepo), Bastine-i Djurisic der yed-i Vuksan Djuro, Bastine-i Milko der yed-i Bozidar veled-i Zijas (?), Bastine-i Danic der yed-i Vukoslav veled-i Stjepko ( Istyepko), Bastine-i Kaloje (?) der yed-i Vukoslav veled-i Stjepko ( Istyepko), Bastine-i Djuras ve Janko veledani Dabisa (?), Hali bastine-i Andrija Dano, Hali bastine-i Ratko ( Radko) Ilija, Bastine-i Radun ve Dimitras (?) veledani Drakce Zijas [ve] Nikola Zijas ve Ivan, Bastine-i Ratko ( Radko) veled-i Dtoja ( Ostoja?) der yed-i Vuk Vlajko, Bastine-i Stoja ve Djures veled-i o der yed-i Djuro Lako (?).

                Hasa mezre'a-i veled-i Cirne - hasil 80.

                Hasa mezra Crnojevica - hasil prihod 80 ( akci).

Hane: 7

Bastine-i ma'mul: 8

Bastine-i hali: 2

                Karye-i Dodosi nam-i diger ( drugo ime) Kracedol (?)

Ljes Bojko, Radislav Bojko, Bozidar Bogo, Nika Andrija, Vuksan Djuro, Nikola Bojko, Lazar (?) Vucko, Vuksan Zivko, Bastine-i Dadko der yed-i Jela bint-o ( njegova kci), Bastine-i Radinja der yed-i Nikola Djuro.

------------------------

(83) Vidi prim. 112 kod prvog deftera.

                                                                                                                                                                                133

 

                Emlak-i(84) veled-i Cirne - hassa cayir-i veled-i Cirne bi mukabele-i ab-i Moraca - hasil 100.

                Dobra (84) Crnojevica. - Hasa livada Crnojevica prema reci Moraci. - Prihod 100 ( akci).

Hane: 8

Bastine-i ma'mul: 2

                Karye-i Cukovici

Vucko Djuro, Jovan Andrija, Ratko ( Radko) Dabiziv, Vulica Dabiziv, Nikola Ivan, Bastine-i Branko ( Brajko, Bratko?) der yed-i zen-i Oliver ( Oliverove zene), Hali bastine-i Stoja ( Ostoja?) Cukovic.

                Asyab bab 1 - resim 15.

                Mlin. Staja 1, - resim 15.

Hane: 5

Bastine-i ma'mul: 1

Bastine-i hali: 1

f.51          Karye-i Doljna Pelesa

Radonja Tomas, Stjepan ( Istepan) Tomas, Tomas Rasko ( Rasko?), Vuceta Rasko ( Rasko?), Dabiziv Rasko, Dobrinjo Vujasin, Lazar Petro, Vukman Petro, Stjepan Jolica (?), Dabiziv Marko, Djuro Marko, Vukasin Milko, Vukosav Latko, Radosav Dabiziv, Djuras Ratko ( Radko), Vukosav Nikola, Vojko ( Vitko?) Vukman, Bastine-i

Oliver der yed-i Stanisa ( Istanisa) veled-i Tomas, Bastine-i Djurdje ( Djordje?) veled-i Bratomil der yed-i Radosav veled-i Marko, Bastine-i Oliver Ovic (?) der yed-i ehl-i karye.

                Zemin der yed-i Vukosav - haric ez defter - hasil 30.

                Zemljiste u posedu Vukoslava. Izvan deftera. Prihod 30 ( akci).

Hane: 17

Bastine-i ma'mul: 3

                Karye-i Gornja Pelesa

Radic Medko, Nikola Medko, Dabiziv Medko, Lazar Nikola, Latko Nikola, Stjepan ( Istepan) Nikola, Radosav Bogija, Radosav Ratko ( Radko), Nikola Zivko, Radic Milko, Nikola Rasko ( Rasko?), Dabiziv Djuro, Djurovic ... ( neprocitano), Nikola Milko, Bastine-i Obrad veled-i Vlatko ( Ivladko) der yed-i Radoslav veled-i Ratko ( Radko).

Hane: 14

Bastine-i ma'mul: 1

                Mezre'a-i Kracedol.

                Mezra Kracedol.

                Bastine-i Radesin der yed-i Nikola Djuro.

-----------------------

(84) Emlak mnoz. od mulk, dobra, bastine.

 

134

 

f.51v                NAHIYE-i CERNICA ( CRMNICA) Tabi-i KARA DAG

 

                Karye-i Karuci

Mihalj Vukic, Slavko ( Islavko) Boric, Nikola Ivan, Boza Novak ( Jovak?), Djuro Milic, Dano Boric, Djuro Vukic, Andrija Petro, Nikola Petro, Djuro Milos, Nikola Vukoje, Vulin Marko, Nikola Marko, Radic Marko, Radic Aleksije, Andrija Veljko,Petrija Nikola, Nikola Damjan, Aleksije Radislav, Marko Nikola, Petro Medo, Nikola Tomas, Nikola Djurko, Stanisa ( Istanisa) Dimitrije, Stjepan ( Istepan)Radic, Borko ( Bozko?) Nikola, ... ( ...?) Ivan, Aleksije Stjepan ( Istepan), Vuksan Petro, Bojko Dano, Novak ( Jovak?) Bozidar, Djuro Boric, Hali bastine-i Petro veled-i Bogdan, Hali bastine-i Hamza Marko, Hali bastine-i Nikola veled-i Djurajin, Hali bastine-i Vuk veled-i Bogdan, Hali bastine-i Nikola Djon, Hali bastine-i Vukic 'an yed-i Damjan, Hali bastine-i Andrija, Hali bastine-i Dabiza (?), Hali bastine-i Vuksan Damjan, Hali bastine-i Dabiziv Ratko ( Radko), Bastine-i Bojin der yed-i Pejan Nikola, Hali bastine-i Novak ( Jovak?) Kolasin, Hali bastine-i Martin.

Hane: 32

Bastine-i ma'mul: 1

Bastine-i hali: 12

                Cernica nahiyesinde gole yakin olan kura kafirleri iri balik avlamak icun sancakbeyine birer mikdar akca verirlermis - haric ez defter - hasil 2100.

                Nevernici iz sela u nahiji Crmnica koja su blizu jezera davali su sandzak-begu po jednu svotu novca za lov velike ribe. Izvan deftera. Prihod 2100 akci.

                Karye-i Dupilo

f.52 Radislav Vukasin, Danko Bozidar, Kaleta Kaleta, Vuksan Ilija, Danija Vuk, Vuksan Djuras, Vuceta Nikola, Dabiziv Nikola, Vuceta Nikola, Djuras Vucko, Slavko ( Islavko) Bogdan, Ivan Nikola, Bojko Nikola, Dabiziv Stoja ( Ostoja?), Bojko Nikola, Radic Mihac, Stjepan ( Istepan) Golub, Pejan Golub, Djurin Radic, Andrija Damjan, Nikola Milija, Nikola Damjan, Stoja ( Ostoja?) Damjan, Radislav Djuric, Ratko ( Radko) Medko, Dabiziv Andrija, Vucko Mirca, Vuksan Radic, Miljo Nikolic, Andrija Nikola, Djuro Mihac, Miljko Nikola, Radic Andrija, pop Sergije, Djuras Novak ( Jovak?) Djurin Radic, Bogdan Stoja ( Ostoja?), Nikola Kaleta ( Kalina?), Aleksije Kaleta ( Kalina?), Kaleta ( Kalina?) Lazar, Vucin Radic, Djurina Nikola, Danija Radosav, Borko ( Bozko?) Vojko ( Vitko?), Radic Radic, Nikola Vuksan, Nikola Rado, Djuro Dabiziv, Radislav Bogdan, Miocin Dabiziv, Stjepan Nikola, Vucic Nikola, Radislav Vuk, Djuras Stoja ( Ostoja?), Danko Vukas, Vuk Djuras, Bozidar Vuk, Dabiziv Nikola, Ilija Vuceta, Djurin Nikola, Nikola Vukasin, Vukmir Petros, Vucic Andrija, Radic Stjepan ( Istepan), Mihalj Vucin, Ivan Vucin, Ivan Vuksan, Vukas Djuro, Vukas Djuro diger, Bogdan Vuceta musellem.

Musellem: 1

Hane: 69

                                                                                                                                                                                135

f.52v       Mahalle-i Bukovik

Radiman Ivanis, Ivan Vuk musellem, Nikola Kaludjer, Stjepan ( Istepan) Miladin, Janko Radic, Dabiziv Janko, Bogica Dabiziv, Djurina Nikola, Vucko Nikola, Andrija Vuceta, Stjepan ( Istepan) Radic, Stjepan ( Istepan) Vucko, Novak Kalina ( Kaleta?), Bogdan Djurdje, Dabiziv Novak ( Jovak?), Bastine-i Petro Stjepan ( Istepan) der yed-i Radosav Ivan, Bastine-i Miloca der yed-i Vukoje ( Vukota?) Milija ( Mileta?), Hali bastine-i Novak ( Jovak?) Radelja, Hali bastine-i Stjepan Nikola, Bastine-i Bratan ( Brajan?) Novak ( Jovak?) der [yed-i] Stjepan ( Istepan) [ve] der yed-i Nika Todor, Hali bastine-i Oliver, Bastine-i Ilija ve Janko der yed-i Janko Radic, Hali bastine-i Visa, Hali bastine-i Vuk Stoja ( Ostoja?), Hali bastine-i Ilija 'an yed-i Ivan Videta (?), Bastine-i Dabiziv Andrija der yed-i Todora, Stjepan ( Istepan) Dabiziv, Ivan Vuk, Nikola Vuk, Djuro Vuk, Andrija Nikola, Kaleta ( Kalina?) Dabiziv, Dabiziv Djuras, Stjepan Stoja ( Ostoja?), Vucic Dabiziv, Andrija Dano, Nikola Radovan, Bojko Nikola, Radic Radovan, Bojko Nikola, Radosav Milos, Vucic Loncar.

                Hassa dalyan veled-i Cirne der ab-i ... ( ...) - hasil 150.

                Hasa riboloviste Crnojevica na reci ... ( Ponar?), Prihod 150 ( akci).

Musellem: 1

Hane: 30

Bastine-i ma'mul: 5

Bastine-i hali: 6

                Karye-i Hvalici

Radosav Dobrino, Ratko ( Radko) Radic, Vuksan Baro (?), Vucko Radovan, Nikola Stoja ( Ostoja?), Andrija Radic, Dabiziv Radovan, Vukasin Radosav, Bastine-i Rusko (?) der yed-i Tomas Nikola, Bastine-i Radislav der yed-i Radic Nikola, Bastine-i ... ( ...?) der yed-i Niko ( Petko?) Stoja ( Ostoja?).

Hane: 8

Bastine-i ma'mul: 3

                Mezre'a-i Gluhi Dol der yed-i ehal-i karye-i Dupilo - ber vech-i maktu' - sikke-i hasene 30.

                Njiva Gluhi Dol u posedu stanovnika sela Dupilo. Odsekom dukata 30.

f.53          Mezre'a-i Zivoder (?)

Bastine-i Ilija Ulic (?), Bastine-i Stjepan ( Istepan) Ulic, Bastine-i Radic Vulak (?), Bastine-i Radovan Ma[j]stor.

Bastine-i ma'mul: 4

                Karye-i Sotonici

Radosav Vuksan, Ljesko Gojcin, Vuksan ... ( neprocitano), Nikola Vukic, pop Stjepan ( Istepan), Vuksan Djuras, Radic Stjepan ( Istepan) , Gojcin Nikola, Dabiziv Bogdan, Dabiziv Kaleta ( Kalina?), Damjan Macka (?), Dabiziv Vujin ( Vojin?), ... ( ..?) Nikola, Kalina ( Kaleta?) Andrija, Gvozden Aleksije, Ivan Nikola, Radic Vojko ( Vitko?), Nikola Aleksije, Vuk Nikola, Bozidar pop, Dabiziv Andrija, Andrija Djuras, Bozidar Djuras, Vucic Nikola, Djurina Stjepan ( Istepan), Vuceta Stjepan ( Istepan), Nikola Vuksan, Andrija Ljes, pop Nikola, Djuro Ivan, Nikola Dabiziv, Dabiziv Djurdje ( Djordje?), Nikola Dabiziv diger ( drugi), Radosav Djuras, Djurdje ( Djordje?) Nikola, Andrija Vuk, Dabiziv Novak ( Jovak?), Vuk Danija, Radislav Dance, Stjepan ( Istepan) Gojcin, Stjepan ( Istepan) Nikola, Nikola Stoja ( Ostoja?), Nikola Stjepan ( Istepan), Ilija Letic (?), Bogdan Dobrinko, Stjepan ( Istepan) Vuceta, Stjepan ( Istepan) Djurko, Andrija Dabiziv, Dabiziv Djuras, Radonja Stjepan ( Istepan),

f.53b Bastine-i Vuceta Dabiziv der yed-i pop Radic, Hali bastine-i Radic 'an yed-i Bogdan ve Kaleta ( Kalina?) ve Leka, Hali bastine-i Vuceta 'an yed-i Kaleta ( Kalina?)

 

136

 

Andrija, Bastine-i ...( ostecen tekst) Kaludjer der yed-i Nikola, Hali bastine-i Vuceta Macuka (?) 'an yed-i Leka Nikola, Hali bastine-i Ilija Macuka (?), Hali bastine-i Vuceta Dabiziv, Hali bastine-i Stjepan ( Istepan) Djuo, Hali bastine-i Vuco 'an yed-i Nikola Aleksije, Hali bastine-i Milko 'an yed-i Nikola Aleksije, Hali bastine-i Djurdje ( Djordje) ve Miho ( Mico?), Hali bastine-i Medo 'an yed-i Vuk, Hali bastine-i Andrija 'an yed-i Vuk Nikola, Bastine-i Stoja ( Ostoja?) der yed-i Ljes Dabiziv, Hali bastine-i Dabiziv Oliverko, Hali bastine-i Aleksije Djurdje ( Djordje?), Hali bastine-i Andrija Stoja ( Ostoja?), Bastine-i Stoja ( Ostoja?) der yed-i Bozidar Djuras, Bastine-i Djurdje ( Djordje?) Ivas der yed-i Rajko ( Ranko?).

Hane: 50

Bastine-i ma'mul: 5

Bastine-i hali: 14.

                Karye-i Orahova

Kalina ( Kaleta?) Mihac, pop Radisav, Vuksan Ljes, Nikola Djuro, Pejal ( Petal?) Vukic, pop Radic, Nikolica Ratko ( Radko), Radic Milija ( Mileta?), Vuceta Nikola, Radisav Djuro, Vuksan Dabiziv, Radosav Vuksan, Nisf-i bastine-i ( pola bastine) Gvozden der yed-i Nikola Ljes, Bastine-i Olivera Ljes der yed-i Radic Vukasin, Bastine-i Radovan Bogdan der yed-i Dabiziv Stjepan ( Istepan), Bastine-i Bojic ve Radosav veledani Vukoje ( Vukota?) der yed-i Stjepan ( Istepan) Bojko, Hali bastine-i Vojko ( Vitko?) Dabiziv, Nisf-i bastine-i Gvozden der yed-i Jela bint-i (?) Gvozden. ( Pola bastine Gvozden u posedu Jele kceri Gvozdenove).

Hane: 12

Bastine-i ma'mul: 5 ( od toga dve poluvastine)

Bastine-i hali: 1.

                Mahalle-i Mikovici

Milos Vukic, Nikola Radovan, Bozidar Vukic, Bogdan Vukomir, Nikola Bozidar,

f.54 Hali bastine-i pop Stjepan ( Istepan), Hali bastine-i Stipanica ( Istipanica) 'an yed-i pop, Bastine-i ... ( ...?) ve ... ( ...?) diger der yed-i Dabiza (?) Novak ( Jovak?), Bastine-i ... ( neprocitano) der yed-i ba'z-i ehl-i karye. ( u posedu nekih stanovnika sela).

Hane: 5

Bastine-i ma'mul: 2

Bastine-i hali: 2

                Mahalle-i Bastaci

Vukmir Bojko, Dragisa Bogavica (?), Vucko Jovan, Bozidar Vucko, Bogdan Djurdje ( Djordje?), Stanisa ( Istanisa) Stjepan ( Istepan), Vucic Stoja ( Ostoja?), Hali bastine-i Jokic, Hali bastine-i Nikac 'an yed-i Gvozden.

Hane: 7

Bastine-i hali: 2

                Mahalle-i Bracene ( napisano Bratene)

Dabisa (?) Novak ( Jovak?), Vucko Novak ( Jovak?), Rado Bratan ( Brajan?), Vucko Radic, Nikola Danija, Petan Bojko, Nikola Danija, Dabiziv Vuksan, Vojko ( Vitko?) Novak ( Jovak?), Nikola Radonja, Andrija Stjepan ( Istepan), Petan Dabiza, Radic Vucko, Djuro Nikola, Hali bastine-i Radosav Novak ( Jovak?), Hali bastine-i Vucko Bogdan, Hali bastine-i Bratic ( Branic, Brajic?) Vukoje 'an yed-i Vucko Bogdan, Hali bastine-i Nikola 'an yed-i Radosav Bratan ( Brajan?).

Hane: 14

Bastine-i hali: 4

                Mahalle-i Seleve Kuce (?) ve Zlatar

Stjepan ( Istepan ) Radic, Djon Nikola, Vuksan ... (...?), Radic ... ( ...?),

                                                                                                                                                                                137

 

Zivko Djuro, Dabiziv ... ( ostecen tekst), Petro Vojko ( Vitko?) Marko Lazar, Radic Kaleta ( Kalina?), Vukomir Vuceta,

f.54v Radic Pavlo, Dabiziv Nikola.

Hane: 12

                Mahalle-i Krusevica

Nikola Pavlo, Dabiziv Radosav, Djuras Andrija, Dabiziv Djuro, Djuro Dabiziv, Stanisa ( Istanisa) Vojko ( Vitko?), Radic Nikola, Dabiziv Ratko ( Radko), Ivan Brajin ( Bratin?), Nikola Bozidar.

Hane: 11

                Mahalle-i Hucinici ( Hvocinici)

Vuk Marko, Nikola Andrija, Djuro Marko, Radic Djuras, Vuk Novak ( Jovak?), Vuksan Stjepan ( Istepan), Vuk Radosav, Nikola Marko, Radic Marko, Hali bastine-i Radic Marko.

Hane: 9

Bastine-i hali: 1

                Karye-i Brceli

Mihalj pop, Lazar Milivoj, Ivan Bratin ( Brajin?), Dabiziv Rado, Danko Radan, Danko Stjepan ( Istepan), pop Bozidar, Petal Novak ( Jovak?), Radic Vukoje ( Vukota?), Vuca Nikola, Vukasin Mihac, Vuceta Ilija, Nikola Ilija, Dabiziv Stoja ( Ostoja?), Dabiziv Nikola, Ilija Bojsa, Ivan Rado, Nikola Rado, Stjepan Ilija, Bojko ... ( ostecen tekst),

f.55 Nikola Ilija, pop Dabiziv, Vuksan Ivanis, Stjepan ( Istepan) Damjan, Radosav Ivanis, Vojko ( Vitko?) Radosav, Damjan Ilija, Radic Damjan, Paun Nikola, Dabiziv Radosav, Vucic Rado, Nikola Vukasin, Radic Ratko ( Radko), Andrija Ratko ( Radko), Ivan Dancul, Radic Danic, Dabiziv Vukasin, Ranko Ivan, Bastine-i pop der yed-i Stanislava, Hali bastine-i Nikola Ilija, Bastine-i Ivanis der yed-i Dabiziv Petan ( Pejan?), Hali bastine-i Radic Radosav,  Hali bastine-i Radin Dimitrije, Bastine-i Vukic Ilija der yed-i pop Nikola, Bastine-i Novak ( Jovak?) ve Bojko der yed-i Dabiziv Radosav, Bastine-i Zijas (?) ve Vukin veledani Bratoman ( Brajoman?) der yed-i Vucin Nikola, Bastine-i Stjepan ( Istepan) Vuceta ve Ratko ( Radko) der yed-i Dabiziv Rado, Bastine-i Jovacko ve Radovan ve Nikola der yed-i Dabiziv Nikola, Bastine-i Dano ve Pobrad der yed-i Vucic Vuk, Hali bastine-i Ratko ( Radko) 'an yed-i Pavlo Ilija.

Hane: 38

Bastine-i ma'mul: 8

Bastine-i hali: 4

                Karye-i Trnova

Nikola Miloja ( Mileta?), Bratosav ( Branosav?) Danivoj, Nikola Dabiziv, Pavlo Bozidar, Radosav Dabiziv, Branko ( Brajko, Bratko?) Novak ( Jovak?), Ivan Stjepan ( Istepan), Dabiziv Radinja, Vucko Djurdje ( Djordje?), Radic Niko ( Petko?), Stanisa ( Istanisa) Bratan ( Brajan?), Vuk Nikola, Radovan Vucko, Ivan Bozidar, Radosav Bozidar, Dabiziv Radovan, Vucko Djuro, Tomas Niko ( Petko?), Djuras Jovin, Vojko ( Vitko?) Damjan,

f.55v Djurina Radonja, Hali bastine-i Radic Nikola, Bastine-i Dobro ve Radosav veledani Djurdje ( Djordje?) der yed-i Nikola Vucko, Hali bastine-i Ljes 'an yed-i Radonja, Hali bastine-i Radicko 'an yed-i Brato ( Brano, Brajo?), Hali bastine-i Nikina 'an yed-i Stjepan ( Istepan) Bogdan, Bastine-i Srdan ( Isrdan) der yed-i Radonja Branko ( Brajko, Bratko?), Hali bastine-i Bozidar ... ( neprocitano), Hali bastine-i Mircin, Bastine-i Radelj der yed-i Nikola Vucko, pop Vuksan.

 

138

 

( Hane: 22)

( Bastine-i ma'mul: 3)

(Bastine-i hali: 6)(85)

                Mahalle-i Brljani(86)

Vuksan Drago, Stjepan Drago, Nikola Drago, Djuro Drago, Stjepan Novak ( Jovak), Vuceta Ivan, Vuksan Djuras, Rakica Dobric, Djurina Dabiziv, Vucic Djuras, Vuksan Stoja ( Ostoja), Gvozden Jovca ( ...?), Hali bastine-i Radic 'an yed-i Dabiziv, Hali bastine-i Nikola Petro, Hali bastine-i Radicko 'an yed-i Nikola Petro.

Hane: 12

Bastine-i hali: 3

                Mahalle-i Komarno ( pise Komarina)

Radic Dano, Vuksan Nikola, Jovan Nikola, Nikola Dabiziv, Oliver Bogdan, Nikola Bratan ( Brajan?), Vucko Novak ( Jovak?), Mihac Medoje, Nikola Stoja ( Ostoja?), Dabiziv Vucko, Radic Dabiziv, Radic Vucin, Dabiziv Vucin, Djura Bogdan, Dabiziv Bogdan, Stjepan Stoja ( Ostoja?), Djuras Bratan ( Brajan?), Stanisa ( Istanisa) Vukija, Hali bastine-i Radosav Petro 'an yed-i Mihac, Bastine-i Bojko ve Bogdan der yed-i Radic Dabiziv, Hali bastine-i Stjepan ( Istepan) Stoja ( Ostoja?).

Hane: 18

Bastine-i ma'mul: 1

Bastine-i hali: 2

f.56          Karye-i Optocici

Stjepan Nikola, Djuro Vuk, Todor Nikola, Stjepan ( Istepan) ... ( Brekocil?), Nikola Djuro, Danko Radic, Nikola Vucic, Dabiziv Djurko, Srdan ( Isrdan) Novak ( Jovak?), Vuk Majstor ( pise: Mastor), Dano Majstor ( pise: Mastor), Andrija Majstor ( pise: Mastor), Bojko Djuras, Danilo Djurasin, Radosav Radic, Radic Djurasin, Vukasin Djurasin, Stjepan Majstor ( pise: Mastor)(87), Danko Vuk, Stjepan ( Istepan) Nikola, Vucic Kalodjurdje, Nikola Radica, Dancil Radic, Nikola Djurko, Vucic Nikola, Danko Stjepan ( Istepan), Aleksije Andrija, Radic Mihac, Aleksije Vukasin, Bozidar Milija ( Mileta?), Ivan Danic, Vucic Nikola, Bozidar Radosav, Ivan Radosav, Jovak ( Novak?) Radislav, Nikola Ivan, Dabiziv Ivan, Bastine-i Djuras der yed-i Aleksije Vukasin, Bastine-i Stjepan ( Istepan) der yed-i Radosav Radic, Bastine-i Andrija ve Ratko ( Radko) der yed-i Vucic, Hali bastine-i Dabiziv Djura, Hali bastine-i Vuksan Dujko, Hali bastine-i Vuksan Stjepan ( Istepan), Hali bastine-i Braporica (?) Vasil ve diger Braporica (?), Bastine-i Nikoje (?) der yed-i Vujac.

Hane: 37

Bastine-i ma'mul: 4

Bsetine-i hali: 4

                Asyab-i Iskender-bey veled-i Cirne - bab- 1 - resim 15

                Mlin Iskender-bega Crnojevica. Staja 1. - Resim 15 ( akci).

                Karye-i Tomici

Bozidar Stjepan ( Istepan), Novak ( Jovak?) Djurdje ( Djordje?), Vuk Radonja, Dabiziv Nikola, Vukomir Djurdje ( Djordje?), diger Dabiziv Nikola, Vucic Bozidar, Tomic Bogdan, Danija Branko ( Brajko, Bratko?), Mihalj Marko,

f.56v Djuras Milivoj, Ivan Danko, Nikola Novak ( Jovak?), Djuras Novak ( Jovak?), Nikola Radic, Dabiziv Milivoj, Petro Djurdje ( Djordje?), Radonja Ivanis, Ljes Novak ( Jovak?)

------------------------

(85) Nije upisan zbir. Ovde je to pogreska pisara.

(86) Vidi prim. 133 kod prvog deftera.

(87) Verovatno zanimanje.

                                                                                                                                                                                139

 

Bastine-i Petrilja ve Vucic der yed-i Dabiziv Nikola, Bastine-i Tomija ve Poljar (?) nam-i diger Todor der yed-i Novak ( Jovak?) Djurdje ( Djordje?).

Hane: 19

Bastine-i ma'mul: 2

                Karye-i Limjani ( Limljani)

Novak ( Jovak?) Nikola, Vucic Bratic ( Branic, Brajic?), Radic Toma, Andrija Nikola, Vucic Stjepan ( Istepan), Andrija Ratko ( Radko), Dabiziv Stjepan ( Istepan), Dabiziv Vuksan, Vuksan Djuro, Stjepan ( Istepan) Damjan, Jovina (?) Nikola, Vucic Djuro, Nikola Radislav, Nikola Novak ( Jovak?), Dabiziv Djuro, Stjepan ( Istepan) Ivan, Nikola Bozidar, Djuro Nikola, Radic Bozidar, Dabiziv Novak ( Jovak?), Vukina Marko, Vuksan Pejo (?), Novak  ( Jovak?) Rado, Jovan Radovan, Vuksan Damjan, Vukina Petro, Jovanko Ratko ( Radko), Bogdan Ratko ( Radko), Novak ( Jovak?) Dimitrije, Nikola Petro, Radicko Borko ( Bozko?), Srdan Ratko ( Radko), Ratko ( Radko) Medo, Ivan Dabiziv, Zivko Ratko ( Radko), Ivan Dabiziv, pop Radin, Bastine-i Bojakovic der yed-i Pavle Dabiziv, Bastine-i Markovic der yed-i Novak ( Jovak?), Hali bastine-i pop Nikola, Hali bastine-i Borkovic ( Bozkovic?) 'an yed-i Andrija pop, Hali bastine-i Djura 'an yed-i Radovan Vukasin ve Dabisa (?), Hali bastine-i Marica (?) Radic 'an yed-i Radic veled-i Marko, Hali bastine-i Danic 'an yed-i Nikola,

f.57 Bastine-i Stjepan ( Istepan) Bozidar [der yed-i] Milica bint-i Stjepan ( Istepan), Hali bastine-i Vlasin ( Ivlasin) 'an yed-i Sred, Hali bastine-i Vucin Dabiziv girihte ( begunac), Hali bastine-i Dabiziv Ivan, Hali bastine-i Draksa 'an yed-i Rasko ( Rasko?), Bastine-i Novak ( Jovak?) Radovic der yed-i Vukin Miras, Hali bastine-i Rasko ( Rasko?) Dobro ve Draksa, Hali bastine-i Radic 'an yed-i Bozidar Petan ( Pejan?), Bastine-i Ivan Vukic ve Stjepan ( Istepan) Mitras der yed-i Stjepan ( Istepan) Vukija, Hali bastine-i Radovan Djuro, Bastine-i Novak ( Jovak?) Aleksa der yed-i Ivan veled-i Stjepan ( Istepan), Hali bastine-i Stoja ( Ostoja?), Hali bastine-i Nikac Maric 'an yed-i Dabiziv Djuro, Hali bastine-i Radonja Radosav, Bastine-i Novakovic ( Jovakovic, Bojakovic?), der yed-i Novak ( Jovak?), Bastine-i Markovic der yed-i Vukasin veled-i Novak ( Jovak?), Bastine-i Dabiziv veled-i Petan ( Pejan?) der yed-i ... ( ...?), Bastine-i Pavlo Herancic ( Cerancic?) ve Vukic veled-i Danic ve Novak ( Jovak?) veled-i Danic der yed-i Borko ( Bozko?) veled-i Novak ( Jovak?).

Hane: 37

Bastine-i ma'mul: 10

Bastine-i hali: 5

                Karye-i Boljevici

Bozidar Rasko ( Rasko?), Stjepan ( Istepan) Petrosal, Nikola Radic, Pejan ( Petran?) Radisav, Radosav Vucko, Leka Ratko ( Radko), Vuca Ivan, Luka Stjepan ( Istepan), Nikola Stjepan ( Istepan), Dabiziv Stjepan ( Istepan), Nikola Djurko, Vuksan Damjan, Nikola Milos, Damjan Milos, Radic Kalina, Ivan Vucko, Bozidar Pavlo, Vuksan Boro ( Bozo?), Andrija Novak ( Jovak?), Nikola Nikoje, Dabiziv Bojko, Vuksan Bogdan, Dabiziv Radic, Andrija Nikos, Rasko ( Rasko?) Andrija, Petan ( Pejan?) Bozo, pop Ivan, Andrija Bozidar, Nikola Ivan, Djurko Ratko ( Radko), Novak ( Jovak?) Ratko ( Radko), Radoslav Pejan ( Petan?), Damjan Bogdan, Hali bastine-i Boro ( Bozo?) Dabiziv, Hali bastine-i Ivan Petan ( Pejan?),

f.57v Bastine-i Nikola Rasko ( Rasko?) der yed-i Mihac veled-i Petro, Hali bastine-i Nikola 'an yed-i Stjepan Berosal (?), Bastine-i Bogdan Radoslav ve diger Bogdan der yed-i Dabiziv Radic, Bastine-i Milija ( Mileta?) der yed-i Jela Bozidar.

Hane: 33

Bastine-i ma'mul: 3

Bastine-i hali: 3

 

140

 

                Karye-i Zabes

Andrija Bozidar, Nikola Stjepan ( Istepan), Bosko Vukin, Bastine-i Andrija veled-i Dabiziv ve Nikola der yed-i Ivan veled-i Nikola.

Hane: 3

Bastine-i ma'mul: 1

                Karye-i Godinje

Vuksan Djuras, Nikola Vuksa, Bozidar Novak ( Jovak?), Vuksa ve Radonja, Jovas ... ( ...?), Vuksan Nikola, Nikola Petrija, pop Marko, Petrija Jovan, Djuric Vulica, Nikola Marko, Nikola Vuksan, Stjepan ( Istepan) Bozidar, Bozidar veled-i Rasko ( Rasko?), Borko ( Bozko?) Stoja ( Ostoja?), Dabiziv Stanisa ( Istanisa), Ivan Vukman, Stanisa ( Istanisa) Bozidar, Vuksan Ivan, Vucic Radic, Vuksan Ivan, Bozidar Dobro, Vukin Nikola, Aleksa Petro, Bozidar Dobro, Vucko Dobro, - iki ayaginin lenk. Kesbe kadir degildir ( Vucko Dobro - hrom u obe noge. Nije sposoban za rad), Niko ( Petko?) Oliver, Bastine-i Ignjat ve diger Ignjat der yed-i Nikola Marko ve Stjepan ( Istepan), Bastine-i Vukic Bud(o) der yed-i Stanisa ( Istanisa) Bozidar, Hali bastine-i Vojko ( Vitko?) Stanisa ( Istanisa).

Hane: 27

Bastine-i ma'mul: 2

Bastine-i hali: 1

                                                                                                                                                                                141

                Vakf-i zaviye-i Caus Iskender, der nefs-i Podgorica

f.58 Asyab der karye-i Steke ( Istek)

                Bab 2                                                                      Hisse-i dalyan der sinor-i asysb-i

                Alti ay yurur                                                      mezkur der ab-i Sitnica.

                                                                                                                Rub' hisse.

                                Vakuf tekije causa Skendera u Podgorici

                Mlin u selu Steke                                                              Deo ribolova u granicama spomenutog

                Objekta 2                                                              mlina na reci Sitnici.

                Sest meseci radi                                                                            Cetvrti deo

                                Manastir-i Preciste Kom

                Iguman

                Vasil                                       ...(1)

                rahib                                       rahib

                                                                                                'An karye-i Seljani                'An Karye-i Rijecani

                'An Karye-i ...(2)

                Bag                         Zemin                                     Asyab                    Bag                         zemin

                kit'a 1                      iki kartaluk(3)                             Bab 3                      kit'a 1                      kit'a 1

                                Dalyan-i Olac                                                        Dalyan-i Karuc(4) dalyan-i Djujica

                                                                                                (?)(5). Haric ez defter. Olac dalyani sino-

                Kladenac (?) nam orman.                                   rinda olup, evvelden manastir-i mez-

                Kadimden manastir-i                                           bur(6) ehalisi tasarruf edegeldiklerin

                mezbur ehalisi tasarrufinda                                           ellerinde hucce-i ser'ive olmagin def-

                olmagin defter-i cedid-i                                      ter-i cedid-i hakaniye dahi kayd olundu.

                hakaniye dahi kaydolundu.

                                Maktu'-i manastir-i mezbur fi sene 285

---------------

(1) Pise: ..... Mozda je prvo kir ( od krckog kyros).

(2) Najpre izgleda kao ... ( mozda Bjelice, ali su Bjelice zapisane u defteru).

(3) Kar(a)taluk ima valjda veze sa deljenjem zemljista u Grblju na karte ( Stjepcevic, Kotor i Grbalj, 25).

(4) Napisano tako da se moze citati i ... U prevodu jednog hudzeta iz druge polovine XVII veka koji se odnosi na ova ribolovista stoji Krefka ( Starine XIX, 260). Ocigledno je na slican nacin bilo napisano, pa je prevodilac procitao lose. U poznijim defterima stoji ... ...), Karuc. Karuc je inace dobro poznato riboloviste.

(5) Moglo bi biti i ...

(7) U rukopisu mezbure.

 

142

 

                Mezkur manastira mute'allik yerler ve baglar ve degirmenler ve gayri icun defter-i atikde maktu' akce kaydolunmagin defter-i cedide dahi maktu' kayd olundu.

                                                Manastir Preciste Kom(i)

Iguman Vasilj                                                                        ...

Kaludjer                                                                                 Kaludjer

                Od sela ...                                                             Od sela Seljani                    Od sela Rijecani

Vinograd                                Zemljiste                Mlinova                Vinograd              Zemljiste

Parcela 1                                                Dva kartaluka                Objekata 3              Parcela 1                Parcela 1

                Riboloviste Olac                                  Riboloviste Karuc i riboloviste Djujica (?). Izvan deftera.                                                                   Posto se nalazi u granicama ribolova Olac i posto odranije                 Posto se suma po                                 stanovnici spomenutog manastira imaju u rukama sudsku 

imenu kladenac nalazi u posedu                        odluku ( hudzet) da se nalaze u njihovom posedu, uvedeno

stanovnika spomenutog manastira,                  je takodje u novi carski defter.

upisano je isto u novi defter.

                Dazbina odsekom spomenutog manastira godisnje 285.

                Posto je za zemlje, vinograde, mlinove i ostalo sto pripada spomenutom manastiru u starom defteru upisano odsekom u novcu, u novi defter je takodje dazbina odsekom zavedena.

                                                Manastir-i karye-i Rijeka

Pop Djuro                              'An karye-i Rijeka                                        Dalyan be cay Losnja (?)(7)

                                                Bag                         Asyab                    Kit'a 1

                                                kit'a 1                      Bab 3     

                                                Hane-i rahib 1

Maktu'-i manastir-i mezbur fi sene [1] 74.(8)

Mezkur manastira mute'allik bag ve asyab ve delyan icun defter-i atikde maktu' akce kayd olmagin defter-i cedide dahi kayd olundu.

                                                Manastir sela Rijeka

Pop Djuro                              Od sela Rijeka                                     Riboloviste na mestu Jaz Losnje (?)

                                Vinograd                              Mlinova                                 Jedno

                                Parcela 1                                                Objekat 3

                                                Kuca kaludjera 1

                Dazbina odsekom pomenutog manastira 174.

                Posto je za vinograd, mlinove i ribolov sto pripadaju spomenutom manastiru u starom defteru upisano odsekom u novcu, u novi defter je takodje dazbina odsekom uvedena.

                                                Manastir Sveti ( Isveti) Nikola

                                                der Vranjina ( Ivranina)

                                'An karye-i Orahova                                    'An karye-i Godinje

Zemin                     Bag                         Asyab bab 4                      Bag                Asyab

15 kartaluk                kit'a 1                      ma'mur 2    harab 2   kit'a 1      Bab 2

                                                                                                                harab                 ma'mur 1

                                                                                                                                harab 1

----------------------

(7) Bez dijakritickih tacaka, pa se moze citati ... ( Losnja), ... ( Ljusta), ...( Losna) itd.

(8) U rukopisu stoji 74, ali treba da bude 174, jer tada je zbir 1294, koliko je upisano kao mukata u popisu sandzak- begovih hasova (f.5).

                                                                                                                                                                                143     

 

'An karye-i Limljani                  'An karye-i Brceli                                         'An karye-i Seljani

                Zemin                                     Zemin                     Bag                         Asyab

                16 kartaluk                  10 kartaluk kit'a 1                                       Bab 1

'An karye-i Brajici (?)(9)

Zemin ... ( Berovica?) nam-i diger

           ... ( Sujica?)

                3 kartaluk

                Haric ez defter

                Maktu'-i manastir-i mezbur 650.

                Mezkur manastira mute'allik yerler ve baglar ve gayri icun defter-i atikde maktu' akce kayd olunmagin defter-i cedide kayd olundu.

                                                Manastri Sv. Nikola na Vranjini

                                Od sela Orahova                                                 Od sela Godinje

Zemljiste                Vinograd              Mlinova                 Vinograd              Mlinova

15 kartaluka                Parcela 1                                objekata 4              Parcela 1                 Objekata 2

                                                      Sposobnih za rad 2                Zaparlozen                Sposobnih za rad 1

                                                                Porusena 2                                           Porusen 1

                Od sela Limljani                  Od sela Brceli                                      Od sela Seljani

                Zemljiste                                Zemljiste               Vinograd                                Mlin

                16 kartaluka                                10 kartaluka                 parcela 1                                Objekat 1

                Od sela Brajici

                Zemljiste ... (?) drugo ime ... (?)

                                3 kartaluka

                                Izvan deftera

                Dazbina odsekom spomenutog manastira godisnje 650.

                Posto je u starom defteru za zemlje, vinograde i ostalo sto pripada spomenutom manastiru zapisana dazbina odsekom u novcu, zavedeno je takodje u novi defter.

                                                Manastir-i Sveta ( Isveta) Gospodja(10)

                                                der karye-i Cetinje

'An karye-i Drusici                   'An karye-i Gornje Dobro                     'An karye-i Rijeka

                Bag                                                         Bag                                                         Asyab

                Harab                                                     kit'a 1                                                      Bab 1

'An karye-i Vrela Ugnje                                     Zemin-i                                   Bag der karye-i

                Asyab                                    manastir-i mezbur                                                Maine ( Mahine)

                Bab 1                                      2 kartaluk                                  Haric ze defter

                                                                                                                                Kit'a 1

---------------------------

(9) Zbog odsustva dijakritickih tacaka ne bi bilo jasno da li treba citati Brajic ili Piranic ili kako drukcije. Po TD 499 zna se da je Brajic.

(10) U kanun-nami (f.7v) stoji napisano ... ( sa dijakritickim tackama). Ovde bez dijakritickih tacaka pisanje odgovara imenu manastira. TD 499 i TKA 416 ...

 

144

 

                Maktu'-i manastir-i mezbur 187.

                Mezkur manastira mute'allik yerler ve bag ve gayri icun defter-i atikde maktu' akce kaydolunmagin defter-i cedide dahi maktu' kaydolundu.

                                                Manastir Sv. Gospodja u selu Cetinje

Od sela Drusici                                     Od sela Gornje Dobro                        Od sela Rijeka

Vinograd                                                Vinograd                                              Mlin

Zaparlozen                                            Parcela 1                                                                Objekat 1

                                                                Zemljiste spomenutog manastira                Vinograd u selu

Od sela Vrela Ugnje                     2 kartaluka                                                Maine

Mlin                                                                                                                        Izvan Deftera

Objekat 1                                                                                                               Parcela 1

Dazbina odsekom spomenutog manastira 187.

Posto je u starom defteru za zemljiste, vinograde i drugo sto pripada spomenutom manastiru zapisana dazbina u novcu, u novi defter je takodje odsekom upisano.

                                                                                                                                                                                145

 

f.59

                Cema'at-i kefera ki Kara Dag re'ayasindan olup Iskenderiyye sinorinda mutemekkin olup Kara Dag sancakbeyine yirmi bes akca ispenc verirler.

                Skupina nevernika koji daju dvadeset i pet akci ispendze crnogorskom sandzak-begu, jer pripadaju raji Crne Dore, a stanuju u granicama Iskenderije ( Skadarskog sandzaka).

                An karye-i Stanislava ( Istanislava) (11)

                ( od sela Stanislava)

Radonja Mrkalj, Vuksan Ratko ( Radko), Radonja Rasko ( Rasko?), Bosko Koman, Radic Ratko ( Radko), Vucin Oceta, Nikola Boro ( Bozo?), Vojko ( Vitko?) Vaso

(?) ... ( ...) Stjepan ( Istepan).

                An karye-i Kurilo

Radic Perina ( Berina?), Radic Gusa, Nikola Gusa, Bogisic (?) Stjepan ( Istepan), Bozidar Dodos.

                An Karye-i ... (...?) (12)

Pavlica Cuca, Nikola Dubova (?), Stjepan ( Istepan) Lesnjan, Nikola Jasa (?), Vuksan Smokvica, Nikola Bradin (?).

                An karye-i ... ( ...) (13)

Nikola Lesnjan, Ratko ( Radko) pop, Bosko pop, Jela Nikola, Laleta pop, Djurica pop, Radonja Djujko, Martin Bogomil Lesnjan.

                An Karye-i Gostic(14)

Vuceta Brljan (?), Radic Drusic (?), Djuro Drusic (?), Radic Todo Rjecan,

                An karye-i Dubrava

Niko ( Petko?) Koman, Stanisa ( Istanisa) Ivanis, Dabiziv Milojica.

Ispence-i mezkuran 875 ( Ispendze spomenutih 875).

-----------------

(11) Danas Stanislavci.

(12) U defteru za Skadarski sandzak iz 1570. godine ( TD 500) selo je zapisano ...

(13) U istom defteru ...

(14) Danas Gostilj.

 

146

 

f.60                NAHIYE-i GRBLJANI  Tabi'-i Kara Dag

                ( Nahija Grbljani, pripada Crnoj Gori)

                Karye-i Nalezic

                Cema'at-i Filuriciyan

Stjepan ( Istepan) Nikola, Radic Djuro, Radonja veled-i Branko ( Brajko, Bratko?), Ivan Andrija, Dabiziv veled-i o, Rasko ( Rasko?) ... ( Pretilj? ...?), Godinja (?) Dobric, Radonja Radosav, Bastine-i Dabo (?) Medonja (?) der yed-i Radovan, Bastine-i Dabo (?) Grubac der yed-i Radonja Branko ( Brajko, Bratko?), Bastine-i ... ( ...?) Radonjic der yed-i Zivan Andrija, Bastine-i Nikola Radic der yed-i Djuro ve Andrija, Bastine-i Danka der yed-i Andrija Bozidar, Bastine-i Vucko Nikola der yed-i Vuksan Djurko, Bastine-i Radovan Radosav der yed-i Dabiziv Niko ( Petko?), Bastine-i Stjepan ( Istepan) Radosav der yed-i Ljes Niko ( Petko?), Bastine-i Danic Drago der yed-i Vucic Radic, Bastine-i Milija ( Mileta?) Rado der yed-i Milanja ( ?) Bojko, Bastine-i Djuro ... (...?) der yed-i Djero (?) Radosav, Bastine-i Milos Marko der yed-i Radosav Radic, knez Djuras Bojko, Stjepan ( Istepan) veled-i o, Branko ( Brajko, Bratko?) Bojko, Djuro Ratko ( Radko) 20.

Hane: 12

Bastine: 12

                Cema'at-i Tuzcuyan

Radovan Miho ( Mico?), Branko ( Brajko, Bratko?) Gojina (?), Dabo ( Dano?) Bojko, Milija ( Mileta?) Bojko, Andrija Bozidar, Djuro Andrija, Niko ( Petko?) Bratic ( Branic, Brajic?), Jovan Dabo ( Dano?), Nika Branko ( Brajko, Bratko?), Vucic (?) Radic, Djuro Miho ( Mico?), Djuro Dobrinja, Radovan Radic, Nikola Ratko ( Radko) ... ( ..?) Ilija, Dabo (?) Radic, Bastine-i Bogoje Milan der yed-i Mara Bogoje, Branko ( Brajko, Bratko?) Miljo, Jovan Branko ( Brajko, Bratko?).

Hane: 18

Bastine: 1

f.60v       Karye-i Pelinova

                Cema'at-i Filuriciyan

Rado Jova, Radic Radivoj, Vucic Zivko, Bastine-i Djuro der yed-i Zivko Radisav, Bastine-i Brekoca ( ?) der yed-i Vukan Dimitrije, Bojko Radovan 12.

                Asyab-i hassa. Bab 1. Resim 100

                Mlin hasa. Objekat 1. Resim 100

Hane: 4

Bastine: 2

Asyab-i hassa: 1

                                                                                                                                                                                147

 

                Cemaat-i Tuzcuyan

Vucic Djuro, Stjepan ( Istepan) Djuro, Stjepan ( Istepan) Radosav, Radovan Zivko, Niko ( Petko?) Boro ( Bozo?), Vuk Boksa (?), Radic Nikola, Dabiziv Brano ( Brato, Brajo?), Vukoja Ljosic (?), Jovan Radosav, Jovan Bojko, Vucic Rado, Bastine-i Rado Marko der yed-i Miljo Boro ( Bozo?), Bastine-i Joko der yed-i Danko Bojko, Bastine-i Nikola Dabo ( Dado?) der yed-i Nikola Radun, Bastine-i Mile Braso (?) der yed-i Niko ( Petko?) Radovan, Bastine-i Radinja der yed-i Mile Boro ( Bozo?), Bastine-i Niko ( Petko?) Rado der yed-i Tomas Miljo, Bastine-i Vuk Rado der yed-i Dabo ( Dano?) Rado.

Hane: 12

Bastine: 7

                Karye-i Sisic

                Cema'at-i Filuriciyan

Petro Novak ( Jovak?), Krajo (?) Jova, Rado Novak ( Jovak?), Radoslav Novak ( Jovak?), Djuro Novak ( Jovak?), Vuk Novak ( Jovak?), Dabo ( Dano?) Djuro, Bastine-i Miladin der yed-i pop Dabiziv, Bastine-i Vuceta der yed-i Radic Miha ( Mica?) ve Boksa Jovin [ve] Dabo ( Dano?) Rado, Bastine-i Rades der yed-i Vuk Rado ve Djuro Vukas ve Radovan.

                Asyab-i hassa. Bab 1. Resim 100.

                Mlin hasa. Objekat 1. Resim 100.

Hane: 7

Bastine: 3

Asyab-i hassa: 1

                Cema'at-i Tuzcuyan

f.61 Vuk Radic, Djurdjo ( Djordjo?) Oliver, Vuk Rado, Nikola Novak ( Jovak?), Petro Vlatko ( Ivladko), Vukasin Vukasin, Zivko Vucko, Rade Djurko, Milivoj Bogdan, Petro Oliver, Stjepan ( Istepan) Nikola, Djuro Novak ( Jovak?), Dabo ( Dano?) Novak ( Jovak?), Novak ( Jovak?) Kalina ( Kaleta?), Rade Miljo, Radic Mihac, Djuro Vukasin, Bastine-i Dance Miladin der yed-i Nikola Djuro.

Hane: 17

Bastine: 1

                Karye-i Prijeradi ( napisano: ... Prirad)

                Cema'at-i Filuriciyan

Medoc ( ?) Dimitrije (?), Radic Dimitrije, Vucic Milko, Radolje Stoja ( Ostoja?), Bora ( Boza?) Radohna, Bastine-i Nikola veled-i Radic der yed-i Mustafa kethuda-i Nova (?) ( cehaja Novog?), Bastine-i Branko ( Brajko, Bratko?) der yed-i Dabac (?) ve Dancul, Bastine-i Dimitrije der yed-i Dancul ve Rado, Bastine-i Miha ( Mica?) Niko ( Petko?) der yed-i Lukac ve Dabiziv, Bastine-i Radosav der yed-i Radosav ve Nikola veledaniRadic, Bastine-i Nikola Ilic ve Rado Nikola der yed-i Radosav ve Nikola veledani Radic, Bastine-i Bojko ... (..?) der yed-i Dragic Vuk, Bastine-i Perica (?) der yed-i Bor (?) Radohna, Rasko ( Rasko?) Rakoje, Radosav Djureta.

                Asyab-i hassa. Bab 1. Resim 100.

                Mlin hasa. Objekat 1. Resim 100.

Hane: 7

Bastine: 8

Asyab-i hassa: 1

                Cema'at-i Tuzcuyan

Dimitrije Stjepan ( Istepan), Branko ( Brajko, Bratko?) Danco, Danco Dabiziv, Rado Hrelja, Radohna Radic,

 

148

 

f.61v Martin Rado, Lukac Dabiziv, Stoja ( Ostoja?) Stjepan ( Istepan), Nikola Dabo ( Dano?), Stjepan ( Istepan) Vucic, Radisa Radivoj, Pero Dabo ( Dano?), Vucic Stoja ( Ostoja?), Bastine-i Miha ( Mica?) Niko ( Petko?) der yed-i Lukac ve Dabiziv, Bastine-i Radic ve Stjepan ( Istepan) ve Djura der yed-i Dragisa,

Hane: 13

Bastine: 2

                Karye-i Bratesic

                Cema'at-i Filuriciyan

Vucic Dabiziv, Dano ( Dabo?) Djuro, Rado Novak ( Jovak?), Novak ( Jovak?) Marko, Radosajin (?) Dabo ( Dano), Milanko ( Milajko?) Jovan, Stjepan ( Istepan) Boro ( Bozo?), Rade Bojko, Dabiziv Jovca (?) ( ...?), Bastine-i Branko ( Brajko, Bratko?) der yed-i Rado Gojko, Bastine-i Jovance der yed-i Stanisa ( Istanisa) veled-i Danko, Bastine-i Rade der yed-i Marko Rado, Bastine-i Srdan der yed-i knez Vucic, Bastine-i Nikola Niko ( Petko?) der yed-i zenes ( u posedu njegove zene), Bojko Dabiziv.

Hane: 10.

Bastine: 5.

                Cema'at-i Tuzcuyan

Radislav Jovan, Nikola Bratan ( Brajan?), Bojko Aladin, Niko ( Petko?) ... ( ...?), Radoslav Dabiziv, Andrija Vuk, Stanisa ( Istanisa) Danko, Vukas Stjepan ( Istepan), Bastine-i Rades der yed-i Vucko Niko ( Petko?) ve Andrija Drago.

Hane: 8

Bastine: 1

                Karye-i Bogosav (1)

                Cama'at-i Filuriciyan

Vuk Lazar, Vasko Bratan ( Braja?), Radic Vukasin, Bastine-i Branico ( ...) der yed-i Djuro ve Marko, Bastine-i Dabo ( Dano?) der yed-i Rado Vasilj,

f.62 Bastine-i Stoja ( Ostoja?) Djuric der yed-i Vuja ( Voja?) Marko, Bastine-i Rado der yed-i Nikola Bratan ( Brajan?), Bastine-i Ilija der yed-i Radin Radic, Bastine-i Radic der yed-i Radovan Radic, Bastine-i Radic ve Djuric der yed-i Stjepan ( Istepan) Jovan, Bastine-i Mihac der yed-i Djuro ve Bozidar.

Hane: 3

Bastine: 8

                Cema'at-i Tuzcuyan

Marko Nikola, Nikola Vasilj, ... ( ...?) Dabo ( Dano?), Bogoje Ivkoje, Vuk Nikola, Radalj Radic, Bozidar Novak, Bozidar Bogosav, Radin Petro, Djuro Milan, Djuro Branko ( Brajko, Bratko?), Nikola Radovan, Vuja ( Voja?) Marko, Bastine-i Stjepan ( Istepan) der yed-i Bojko Dabo ( Dano?), Bastine-i Radic der yed-i Djuras Bozidar, Bastine-i Milic der yed-i Bratan ( Brajan?) Radin, Bastine-i Boro ( Bozo) der yed-i Radan Dano ( Dano?), Bastine-i Todor der yed-i Radalj Stjepan ( Istepan).

Hane: 13

Bastine: 5

                Karye-i Lastva

                Cema'at-i Filuriciyan

Stjepan ( Istepan) Pejo (?), Radic Radisav, Radic Vukac, Radonja Djuro, Marko Vukoje ( Vukota?), Janko Bogo, Radic Vlatko ( Ivladko), Bogota Radan, Dabo

-------------------

(1) Kod Bolice Bogoslalichi ( Starine XII, 191). Mozda sadasnji Bogetici.

                                                                                                                                                                                149

 

( Dano?) Radul, Niko ( Petko?) Jovan, Radic Dobrunko, Mahina (?) Radic, Nikola Ivkoje, Jaksa ( Yagsa) Branko ( Brajko, Bratko?), Pejal ( Petal?) Radonja, Radovan Dabo ( Dano?), Marko Martin, Jovan Radonja, Dimitrije Jovan, Jovan Radic, Bastine-i Medo der yed-i Hamid bin ( sin) Seydi (?), Bastine-i Aleksije der yed-i Damjan Radosav, Bastine-i Radic Vukota der yed-i Ahmed 50, Bastine-i Radovan der yed-i Radin Novak ( Jovak?),

f.62v Bastine-i Dabo ( Dano?) der yed-i Vuksa Novak ( Jovak?), Bastine-i Milin der yed-i Ratko ( Radko), Bastine-i Vuksa veled-i ... ( necitko, ostecen papir) der yed-i Jelek 40. Bastine-i Petro der yed-i Stjepan ( Istepan) Pejo, Bastine-i Jaksa ( Yagsa) Branko ( Brajko, Bratko?) der yed-i Ahmed ve Ali ve Mustafa evlad-i ( sinova) Mehmed, Bastine-i Jova der yed-i Ratko ( Radko) Jovan, Bastine-i Stoja ( Ostoja?) Vukic der yed-i Hamid bin Seydi (?), Bastine-i Radovan Radasin der yed-i Luka Novak ( Jovak?).

Hane: 20

Bastine: 12

                Cema'at-i Tuzcuyan

Novak ( Jovak?) Radosav, Novak ( Jovak?) Pavlo, Niko ( Petko?) Nikola, Djuro Dimitrije, Nikola Dabo ( Dano?), Bozidar Bozko ( Bojko), Nikola Bogdan, Novak ( Jovak?) Dabiziv, Bastine-i Radic ve Radasin der yed-i Zivko Radovan, Bastine-i Joksa der yed-i Vlatko.

Hane: 8

Bastine: 2

                Karye-i Sniniste ( napisano: ...) (2)

                Cema'at-i Filuriciyan

Mihac (?) Rado, Radonja Borko ( Bozko?), Radic Ratko ( Radko), Novak ( Jovak?) Bogdan, Borko ( Borgo) Medo, Jovanis Radic, Vucic Novak ( Jovak?), Bastine-i Sredoje der yed-i Mihac Radosav, Bastine-i Milinko der yed-i Rajko ( Ranko?) Radosav, Bastine-i Miladin der yed-i Borko ( Bozko?) Vucic.

Hane: 7

Bastine: 3

                Karye-i Prijevor ( napisano: ...) (3)

                Cema'at-i Filuriciyan

Stjepan ( Istepan) Marko, Radic Ilija, Bastine-i Bogija der yed-i Borko ( Bozko?) Petrija, Bastine-i Stipanja (?) der yed-i Ratko ( Radko) Branoslav.

Hane: 2

Bastine: 2

f.63          Cema'at-i Tuzcuyan

Nikola Dimitrije, Bastine-i Radohna der yed-i Radic Branislav, Bastine-i Stjepan ( Istepan) der yed-i Niko ( Petko?) Stjepan ( Istepan).

Hane: 1

Bastine: 2

 

                NAHIYE-i ASAGA GRBLJAN ( Nahija Donji Grbalj)

                Karye-i Bjelos ( napisano: ...) (4)

-------------------------

(2) Sada Svinjiste, kod Bolice: Svignista. U popisu iz 1683 ( spomenik CV, 84) Isvinjiste.

(3) Citalo bi se Prevor.

(4) U poznijim defterima takodje ..., a citalo bi se Belas. Stijepcevic medju starijim bratstvima Grblja spominje Bjelase ( Kotor i Grbalj, 18).

 

150

 

                Cema'at-i Filuriciyan

Bastine-i Slavo ( Islavo) der yed-i Nikola Djuro, Bastine-i Radonja der yed-i Dabiziv Aleksije, Bastine-i Joko ( Boko?) der yed-i Rado Dragosin, Bastine-i Mihojlo der yed-i Hamza bin Dizdar, Bastine-i Joksa der yed-i Hamza bin Dizdar, Bastine-i Vojko ( Vitko?) der yed-i Vucko Boro ( Bozo?), Bastine-i Oliver der yed-i Niko ( Petko?) Stjepan ( Istepan).

                Zemin der kurb-i bagat-i karye-i Ljesevic - kit'a 2 der tesarruf Mehmed ber vech-i maktu'fi sene 10.

                Zemlja u blizini vinograda sela Ljesevic - parcela 2. Poseduje Mehmed. Odsekom godisnje 10 ( akci).

                Bastine: 7

                Cema'at-i Tuzcuyan

Stjepan ( Istepan) Radovan, Niko ( Petko?) Borko ( Bozko?).

Hane: 2

                Karye-i Vranovic ( Ivranovic)

                Cema'at-i Filuriciyan

Vucko Dabo ( Dano?), Bastine-i Miladin der yed-i Joko nisf ve nisf-i ahar der yed-i Vucko Radislav ve Radic ( Bastina Miladin, polovina u posedu Jokovom, a druga polovina u posedu Vucka i Radislava i Radica), Bastine-i Grujac ( Grubac?) der yed-i Andrija

f.63v Dabo ( Dano?), Bastine-i Nikola der yed-i Dabisa Vucko, Bastine-i Stjepan ( Istepan) der yed-i Vucko Dabo ( Dano?), Bastine-i Andrija der yed-i Rado Djuro, Bastine-i Marislav ( Darislav?) der yed-i Radosav ve Nikola,

                Asyab hassa der yed-i ehl-i karye ber [vech-i] maktu' fi sene 100.

                Hasa Mlin u posedu stanovnistva sela. Odsekom godisnje 100 ( akci).

Hane: 1

Bastine: 6

Asyab-i hassa: 1

                Cema'at-i Tuzcuyan

Radic Dobrinja, Ilija Nikola, Zivko Radovan, Dane Radovan, Djuro Srdan, Bastine-i Zivko der yed-i Vucko Danil, Bastine-i Radosav der yed-i Vucko Dabo ( Dano?).

Hane: 5

Bastine: 2

                Karye-i Miokovic (5)

                Cema'at-i Filuriciyan

Dabo ( Dano?) Petro 30, Vucic Danko, Bastine-i Joko der yed-i Jovan Boro ( Bozo?), Bastine-i Boricko (?) der yed-i Vucic Dano, Bastine-i Radasin der yed-i Vuk Miko, Bastine-i Milivoj der yed-i Vukic Vuksa, Stanisa ( Istanisa) Nikola.

Hane: 3

Bastine: 4

                Cema'at-i Tuzcuyan

Jovan Boro ( Bozo?), Petrija Djurisa, Dabo ( Dano?) Radonja, Vukoslav Milko, Aleksije Rado, Pavlo Dabo ( Dano?), Petrija Radosav, Bastine-i Dabo ( Dano?) der yed-i Djurasin Pavlija, Bastine-i Dobran der yed-i Tomas Vuksa, Bastine-i Ratko ( Radko) pop der yed-i Vukic Vuksa, Bastine-i Boro ( Bozo?) der yed-i Vukman Stjepko ( Istyepko), Bastine-i Niksa der yed-i Radin Dabo ( Dano?).

Hane: 7

Bastine: 5

------------------

(5) Severozapadno od pobrdja ima lokalitet Miokovici ( Katastar u Kotoru - Pobrdje, sekcija 1 i 3). Miokovici su medju obradivim zemljama Vranovica ( BK, 557).

                                                                                                                                                                                151

 

f.64          Karye-i Grbilj (?)(6)

                Cema'at-i Filuriciyan

Bastine-i Djuras Radovan der yed-i Djura Aleksije, Bastine-i ... ( ...?) ve Djuras ve Ivko ve Stjepan ( Istepan) Mihorad nam otlak der yed-i ... ( ...?) disf ve nisf-i ahar der yed-i Hamin bin Abdullah, Rseim 240 ( Batina ... i Djuras i Ivka i Stjepana i Mihorada zvana i pasnjak u posedu ... polovina, a druga polovina u posedu Hamida, sina Abdulahova. Resim 240.

Bastine: 2

                Cema'at-i Tuzcuyan

Radic Medo, Nikola Radic, Mile Radisav, Aleksije Radisav, Nikola Milko, Bastine-i Radohna Dabiziv der yed-i Radin Dabo ( Dano?), Bastine-i Radic Radic der yed-i Stjepan ( Istepan) Radisav, Bastine-i Boric ve Tale (?) der yed-i Radovan Vlatko ( Ivladko), Bastine-i Petrija Tale (?) der yed-i Stanisa ( Istanisa) Radic, Bastine-i Nikola Bogo der [yed-i] Stanisa ( Istanisa) Nikola.

Hane: 5

Bastine: 5

                Karye-i Ukropce nam-i diger ( drugo ime) Cresnja(7)

                Cema'at-i Filuriciyan

Bojan Radic 40, Rado Djuro, Radalj ... ( ...?), Bastine-i Todor Radan der yed-i Dabo (?) Bozidar, Bastine-i Boric Ratko ( Radko) der yed-i Bojko Rado.

Hane: 3

Bastine: 2

                Cema'at-i Tuzcuyan

Djuro Radeljko, Vucko Radic, Bastine-i Radosav ve Radic der yed-i Radosav Boro ( Bozo?), Bastine-i Andrija Vuk der yed-i Pavlo Djuro, Bastine-i Vukoje ( Vukota?) der yed-i Dano Djuro, Bastine-i Rado Radovan der yed-i Dobrisa Radalj, Bastine-i Bozic Radic der yed-i Aleksije Radic, Bastine-i Medo Radic der yed-i Niko ( Petko?) Nikola, Bastine-i Radoslav ve Pavlo der yed-i Bojko Radivoj, Bastine-i Dimitrije Nikola der yed-i Stjepan ( Istepan) Ivkoje, Bastine-i Radiman Vuksic der yed-i Radovan Radenko.

Hane: 2

Bastine: 9

f.64v       Karye-i Glavaticici

                Cema'at-i Filuriciyan

Radic Grujinko, Rado Djuro, Lukija Dabo ( Dano?), Djuro Milko, Vuk Dimitrije, Nikola Vuk, Bastine-i Novak ( Jovak?) Nikola der yed-i Vukac Dabiziv, Bastine-i Andrija Dance der yed-i Dabo ( Dano?) Branko ( Brajko, Bratko?), Bastine-i Nikola ... ( ...) der yed-i Vuk Borko ( Bozko?), Bastine-i Radonja Medo der yed-i Stjepan ( Istepan) Dabiziv, Bastine-i Boro ( Bozo?) Dabo ( Dano?) der yed-i Boro ( Bozo?)  Miloko, Bastine-i Nikola Vuk der yed-i Milija ( Mileta?) Milko damades ( njegov zet),Bastine-i Radic Radonja der yed-i Dabo ( Dano?) Lukic.

Hane: 6

Bastine: 7

----------------------

(6) Na ovom mestu je ime naselja pisano bez dijakritickih tacaka ( ...), ali u TD 499 i TKA 417 jasno je napisano ..... TD 367: ...

(7) Danas Tresnjica.

 

152

 

                Cema'at-i Tuzcuyan

Dabo ( Dano?) Branko ( Brajko, Bratko?), Nikola Miho ( Mico?), Ivkoje Dabo ( Dano?), Radosav Radic, Dabo ( Dano?) Radosav, Stjepan ( Istepan) Dabiziv , Dabo ( Dano?) Branko ( Brajko, Bratko?), Borko ( Bozko?) Djurdje ( Djordje?), Vucko Dabiziv, Marko Stoja ( Ostoja?), Bastine-i Radic Petrija der yed-i Nikola Radohna, Bastine-i Dabiziv Tale (?) der yed-i Andrija Mitic, Bastine-i Rado Tale (?) der yed-i Dabo ( Dano?) Radosav, Bastine-i Dano ( Dabo) Radovan der yed-i Nikola Stoja ( Ostoja?), Bastine-i Radic ... ( neprocitano) der yed-i Radelj Radin.

Hane: 10

Bastine: 5

                Karye-i Kosorani (8)

                Cema'at-i Filuriciyan

Milko ... ( Prekocil?) 50, Bastine-i Dimitrije Zivko der yed-i Marko Rasko ( Rasko?), Bastine-i Dabisa ... ( ...?) der yed-i Rasko ( Rasko?) Dimitrije, Bastine-i Radic Ratko ( Radko) der yed-i Nikola Bogdan, Bastine-i Radosav ve Stoja ( Ostoja?) der yed-i Nikola Radic, Bastine-i Mile biraderzade ( bratic) der yed-i ehl-i karye-i.

Hane: 1

Bastine: 5

                Cema'at-i Tuzcuyan

Vucko Zivko, Rasko ( Rasko?) Dimitrije, Strahinja Dabo ( Dano?), Dimitrije Dabo ( Dano?),

f.65 Mihac Bogdan, Radic Radosav, Stjepan ( Istepan) Rado, Radivoj Jolis, Mile Radun, Radic Dabo ( Dano?), Petro Bojeta (?), ... ( Prekocil?) Radic, Vucic Radelj, Dabo ( Dano?) Mile, Bastine-i Dabo ( Dano?) Zivko der yed-i Dabo ( Dano?) Radosav, Bastine-i Rado Branko ( Brajko, Bratko?) der yed-i Pavle Radelj, Bastine-i ... ( ...?) Jaros ( Baros?) der yed-i Niko ( Petko?) Vucic, Bastine-i Nikola Oliver der yed-i Nikola Dabiziv.

Hane: 14

Bastine: 4

                Karye-i Kovac

                Cema'at-i Filuriciyan

Stjepan ( Istepan) Nikola, Vukasin Brajin ( Bratin?), Mihna Novak ( Jovak?), Bastine-i Djuras der yed-i Luka Djuro.

Hane: 3

Bastine: 1

                Cema'at-i Tuzcuyan

Dabo ( Dano?) Novak ( Jovak?), Andrija Petro, Vucko Radic, Bojin Vuksa, Nikola Radosav, Vucic Dabo ( Dano?), Perinko (?) Vucin, Nikola Bora ( Boza?), Damjan Nikola, Milo Radas, Nikola Novak ( Jovak?), Rado Dabo ( Dano?), Radonja Radic, Radic Dabo ( Dano?), Bastine-i Andrija Bratic ( Brajic, Branic?), der yed-i ...(...?) bin (sin) Novak ( Jovak?), Bastine-i Sin (?) Ratko ( Radko) der yed-i Djuro Vuksa, Bastine-i Medo Breko (?) der yed-i Radic Dabo ( Dano?).

Hane: 14

Bastine: 3

                Karye-i Glavat (i)

------------------

(8) TD 499 i TKA 416: ...., TD 367:

                                                                                                                                                                                153

                Cema'at-i Tuzcuyan

Janko Radic, Stjepan ( Istepan) Djuras, Radic Ratko ( Radko), Lukac Miladin, Vukasin Brana ( Braja?), Nikola Radalj.

Hane: 6

                Cema'at-i Filuriciyan

f.65v Bastine-i Nikola pop der yed-i Radosav Jelak, Bastine-i Bogic Radic der yed-i Dabo ( Dano?) Janko, Bastine-i Niko ( Petko?) Stoja ( Ostoja?) der yed-i Ali Blagay (?), Bastine-i Aleksije Vukic der yed-i Todor Djuras, Bastine-i Dabo ( Dano?) Dancul der yed-i Huseyn ve Radic.

Bastine: 5

                Karye-i Stuci (?) ( napisano: ...) (9)

                Cema'at-i Filuriciyan

Radic Vuceta, Radelj Stanko ( Istanko), Radic, pop, Novak ( Jovak?) Radic, Petro Ratko ( Radko), Bastine-i Stanislav Radoje der yed-i Radic Vuceta, Bastine-i Lazar Ratko ( Radko) der yed-i Radic Vuceta.

Hane: 5

Bastine: 2

                Cema'at-i Tuzcuyan

Nikola Miho ( Mico?), Vucin Vukija, Radoje Joko, Radalj Dance, Radic Radosav, Aleksije Danic, Bastine-i Pavle Vucetin der yed-i Dabo ( Dano?) Joko, Bastine-i Marko Radonja der yed-i Luka Radic.

Hane: 6

Bastine: 2

                Karye-i Visnjevo

                Cema'at-i Filuriciyan

Petro Milinko, Dabo ( Dano?) Todor, Radosav Brano, Nikola Branko ( Brajko, Bratko?), Bastine-i Radosav ve Gojin (?) der yed-i Nikola Stanisa ( Istanisa), Bastine-i Radonja Ilija der yed-i Novak ( Jovak?) Radovan.

Hane: 4

Bastine: 2

                Cema'at-i Tuzcuyan

Nikola Stjepan ( Istepan), Dance Radonja, Stjepan ( Istepan) Radovan, Nikola  ... ( ...?), Bozidar Vuceta, Nikola Bozidar, Bastine-i Vukac Radiv der yed-i Iskender Miladin.

Hane: 6

Bastine: 1

                Karye-i Krimovica

f.66          Cema'at-i Filuriciyan

Djuras Dabo ( Dano?), Radic Marko, Nikola Vulic (?), Bastine-i Batros (?) Andrija der yed-i Nikola Bozidar, Bastine-i Nikola Bojmir der yed-i Radosav Bozidar.

                Karye-i mezkure sinorinda haric ez defter kirec firini varimis ki isleyup deryaya ve gayre satarlarmis ahl-i vukuf ma'rifeti kendulerun rizasivle islendugi vakit her firindan yilda elli akca resim kayd olundu.

                                fi sene 150

----------------------

(9) Kod Bolice: Succi.

 

154

 

                Na granici spomenutog sela bile su izvan deftera krecane koje su radile i prodavale na morskoj obali i drugde. Znanjem obavestenih ljudi i pristankom vlasnika (10) zapisan je resim od svake peci 50 akci godisnje, kad se proizvodi. Godisnje 150 .(11)

Hane: 3

Bastine: 2

                Cema'at-i Tuzcuyan

Nikola Dabo ( Dano?), Radonja Dragos, Vucic Niko ( Petko?), Zivko Novak ( Jovak?), Boro ( Bozo?) Bojan, Brana ( Braja, Brata?) Radic, Jovan Radisav, Bogdan Dabo ( Dano?), Bastine-i Stojko Bojsa (?) der yed-i Vuceta Radosav.

Hane: 8

Bastine: 1

                Karye-i ... ( ...?) (12) ma'a karye-i Turija (13)

                Cema'at-i Filuriciyan

Radic Dabo ( Dano?), Radovan Bojko 50, Dabo ( Dano?) Vukic 40, Stjepan Nikola 30, Bastine-i Vucic Radinka der yed-i Rado Todor, Bastine-i Nikola Radosav der yed-i Radic Milajko ( Milanko?), Bastine-i Dancul ve Radosav der yed-i Jaksa ( Yagsa) Marko, Bastine-i Bogisa Brajan ( Bratan?) der yed-i Nikola Ratko ( Radko), Bastine-i Miko Radeljic der yed-i Vucic Nikola, Bastine-i Drago Radosav der yed-i Radovan Bojko.

Hane: 4

Bastine: 6

                Cema'at-i Tuzcuyan

Djuro Ilija, Miladin Radojin, Ilija Dabiziv, Andrija Djerko (?), Nikola Marko, Vuceta Jovko (?), Radovan ... ( ...?), Djura Andrija, Vukic Bratic, Vucic Dabo ( Dano?), Dabo ( Dano?) Bojko, Bozidar Danoje, Nikola Berisav ( Perisav?), Petrija Niko ( Petko?), Bastine-i Petro (?) Jelak der yed-i Branko ( Brajko, Bratko?) Bozidar, Bastine-i Radic Djuro der yed-i Nikola Dabo ( Dano?).

Hane: 14

Bastine: 2

f.66v       Karye-i Puhovic (?)(14)

                Cema'at-i Filuriciyan

Radojica Luka 30, Bastine-i Ratko ( Radko) Dimitrije der yed-i Radin Jelosava ( Bjelosava?).

Hane: 1

Bastine: 1

                Cema'at-i Tuzcuyan

Radosav Novak ( Jovak?) , Pejal (?) Ratko ( Radko) , Stjepan ( Istepan) Vuksa, Novak ( Jovak?) Nikola, Nikola Mrdja (?), Radic Novak ( Jovak?), Jovan Ljes, Dabo ( Dano?) Ratko ( Radko), Bastine-i Obrad Ratko ma'a zemin-i ( ostecen papir)

--------------------

(10) Bukvalno prevedeno: i pristankom njih samih.

(11) Bile su, znaci, tri peci.

(12) To je sasvim nesigurno citanje. Kasnije defteri ne daju elemente za tacno citanje.

(13) Kod Krimovice postoji lokalitet Turija ( Katastar u Kotoru - Krimovica, sekc. 1); BK, 554.

(14) TD 499 i TKA: 416 ... U popisu iz 1683. Peklovic ( Spomenik CV, 85). Kod Bolice: Puxovich. U Kotorskom sudskom arhivu: Puchoevich ( Stjepcevic, Kotor i Grbalj, 89).

                                                                                                                                                                                155

 

ve Banos ( Janos?) der yed-i Marin ( Bastina Obrad sa zemljom ... i Banosa ( Janosa?) u posedu Martinovom), Bastine-i Radojica Radosav ve Lujo der yed-i Nikola.

Hane: 8

Bastine: 2

                Mahalle-i Sinodar ( ...) (15)

                Cema'at-i Filuriciyan

Radic Djuras, Bastine-i Nikola der yed-i Srdan, Bastine-i Nikola Radtko ( Radko) der yed-i Mustafa, Bastine-i Radivoj Vukosan der yed-i Mustafa, Bastine-i Radinja Dragoje (?) der yed-i Tomas Radman.

Hane: 1

Bastine: 4

                Cema'at-i Tuzcuyan

Nile Nedo, Radonja Nikola, Vukoje ( Vukota?) Rajica, Janko Sanko (?), Andrija Radosav, Bastine-i Novak ( Jovak?) Vukosav der yed-i Ilija Grubac ( Grujica?).

Hane: 5

Bastine: 1

                Mahale-i Gostovici

                Cema'at-i Filuriciyan

Radonja Ilija, Stanisa ( Istanisa) Dragisa 40, Radic Danko.

Hane: 3

                Cema'at-i Tuzcuyan

Jovas Bojko, Vukac Dabo ( Dano?), Djuro Bojko, Ratko ( Radko) Mihina ( Mihija?), Novak ( Jovak?) Ratko ( Radko), Stanko Radonja, Nikola Danko.

                Hasil-i ma'den-i senk-i asyab der enderun-i derya.

                Fuci 9                                                                     Beher fuci fi sene 40

                                                                Hasil fi sene 360

                Prihod od kamenoloma mlinskog kamena na obali morskoj.

                Otvora 9(16)                       Od svakog otvora po 40.

                Godisnji prihod 360.

Hane: 7

f.67          Karye-i Dub

                Cemat-i Filuriciyan

Miho Petrija, Andrija Dano ( Dabo?), Borko ( Bozko?) Joksa, Nikola Vukosav, Radiman Radic, Nikola Ratko ( Radko), Pavlo Borko ( Bozko?), Radic Bozidar, Nikola [Rad]ivoj (ostecen tekst), Stoko ( Istyko) Nikola, Rado Djuro, Bastine-i Milivoj Dabiziv der yed-i Radiman Radic, Bastine-i Dimitrije Branko ( Brajko, Bratko?) der yed-i Borko ( Bozko?) Luksa, Bastine-i Brajinko ( Bratinko?) der yed-i Lukac Andrija 20, Bastine-i Radonja Radosav der yed-i Hasan bin Huseyn ber vech-i maktu' 4 fi sene 30. [ Bastina Radonje Radosava u posedu Hasana, sina Husejinovog, - odsekom 4 - godisnje 30(akci)], Bastine-i Djuro ve Jovan der yed-i Ramadan bin ( sin) Husyn 50.

Hane: 11

Bastine: 5

                Cema'at-i Tuzcuyan

Vuksa Radosav, Petrija Vuk, Djuro Petro, Stjepan ( Istepan) Borko ( Bozko?), Djuro Radosav, Novak ( Jovak?) Radohna, Borko ( Bozko?) Milorad, Mihina ...( ...?), Radic Djuras, Nikola Radic, Bogojin Bratan ( Brajan?), Stjepan Joksa,

-------------------------

(15) Hadzibegovic je citao u popisu iz 1683. godine Sinodar ( Spomenik CV, 85).

(16) Bukvalno: bureta, kaca.

 

156

 

Rado Joksa, Rado Bojko, Lukac Andrija, Stjepan ( Istepan) Niko ( Petko?), Radosav Bozidar, Bozidar Zivko, Djuro ... ( ...?), Novak ( Jovak?) Djuro, Pavlo Andric, Bastine-i Mile ... ( ...?) der yed-i Vukosav Rasko ( Rasko?), Bastine-i Mile Joksa der yed-i Borko ( Bozko?) Milirad, Bastine-i Radonja Radosav der yed-i Radosav Bor (?), Bastine-i Vukodrag der yed-i Borko Milirad, Bastine-i Radovan Milic der yed-i Martin Nikola, Bastine-i bive ... ( ...?) der yed-i Djuro Dobrica.

Hane: 21

Bastine: 6

                Karye-i Sutvara

                Cema'ati-i Filuriciyan

Djuras Rado, Vuk birader-i o ( njegov brat), Srdan Zivko, Ilija Boric, Stjepan Lalija, Bastine-i Radija Dragojin der yed-i Tomas Radiman, Bastine-i Nikola der yed-i Srdan, damades ( njegov zet).

Hane: 5

Bastine: 2

f.67v        Cemat-i Tuzcuyan

Rado Dabiziv, Djuro Nikola, Dano ( Dabo?) Krstac (?), Nikola Radiman, Djuro Zivko, Stojko ( Istoyko) Danic, Radohna Bojko, Marko Miljo, Nikola Dabo ( Dano?), Vulisa Srdan, Niko ( Petko?) Stojo ( Istyo), Bretilj (?) Ratko ( Radko), Bastine-i Jovan Vukota ( Vukoje?) der yed-i Ilija Grubac ( Grujac?), Bastine-i Nikola Ratko ( Radko) ve Radojin Zagorovic (?) der yed-i Mustafa kethuda-i Nova ( cehaja Novog).

Hane: 12

Bastine: 2

Mahsul-i memleha-i Kara Dag                                         Bac-i kal'a-i Kotor

milh-i muzbur 16.239                                                     fi sene 5000

beher muzbur fi 12                                                            Mezkur Kotor kal'asinim

194868                                                                                    Hersek tarafinda ve Kara

                                                                                                Dag canibinde vaki olan

Bac-i kal'a-i Starigrad                                                                kapularindan alinir

( Istarigrad)

                fi sene 500                                                          Bac-i karve-i Karuci der

Mezkur bac-i kal-a-i mezburenin                                      nahiye-i Cernica

Kara Dag canibinde vaki olan                                        fi sene 400

pusundan alinir.

                Rusum-i asyab-i hassa                                        Hasil-i ma'den-i senk-i

                Asyab bab 4                                                      asyab ve kirechane

                400                                                                          510

Hane-i filuriciyan-i nahiye-i                                                Hane-i tuzcuyan

Grbljani                                                                                 300

260                                                                                          Resun vermeyup tuzlaya

Hasil filuriciyan                                                                    kurekculuk hizmeti ederler

 

Prihod od solane Crne Gore                                              Badz ( carina) tvrdjave Kotor

sonih merica 16.239                                                     godisnje 5000

svaka merica po 12                                                            Uzima se od kapije navedene tvrdjave Kotor

194.868                                                                                   koja se nalazi na hercegovackoj i od kapije                                                                                                                na crnogorskoj strani.

 

                                                                                                                                                                                157

 

Badz ( carina) tvrdjave Starigrad ( Budva)

                godisnje 500                                                          Badz ( carina) sela Karuci u nahiji

Spomenuti badz se uzima od kapije navedene                               Crnica ( Crmnica)

tvrdjave koja se nalazi na crnogorskoj                           godisnje 400

strani

                Porez od hasa mlinova                                         Prihod od kamenoloma mlinskog

                Mlinova: 4                                                              kamena i krecane

                Kuce filurdzija nahije                                     510

                Grbalj                                                                      Kuce tuzdzija ( solara)

                260(17)                                                                   300

                Prihod od filurdzija                                           Oni ne daju dazbine nego vrse

                20.123                                                                     sluzbu zgrtanja soli.(18)

-----------------------

(17) Ovde navedeni broj kuca filurdzija i tuzdzija ne sadrzi samo broj njihovih kuca nego i bastina. Ovi brojevi se ne slazu u dlaku sa popisom Grblja. Pisari su ocigledno zaokruzili brojeve ( filurdzija je manje u popisu, a tuzdzija vise).

(18) Tacno: lopatanje soli.

 

158

 

                                PREVOD

                Objasnjava granicu tvrdjave Kotor sa hasovima Grbljani

                Od davnina je granica odredjena, u vreme despota i Crnojevica, a i pre toga. Zatim su za vreme pokojnog sultana Bajezida Skender-pasa, Mihal-oglu Skender-beg(25) i rumelijski cehaja Sinan-beg dolazili nekoliko puta, pa su odredili granicu, a zadrzani su ( Grbljani) kao has za velicanstvenog cara.

                Istocna strana

                Od strane ostrva Stradiotad na morskoj obali gde se uzima voda za Despotovu solanu ima nevernicka zidana kaca, pa od tog mesta poznatog pod imenom Bacva,(26) koje se nalazi u granicama carskog sela Brda, odatle ide putem, izlazi na brezuljak po imenu Kovine, ide pored vinograda putem iznad donje ivice vinograda sela zvanog Bogdansic(27) od strane prema mlinovima, od crkve poznate po imenu Sveta Trojica, putem od mesta po imenu Mokra Ploca pravo iznad tvrdjave Kotor, a odatle pokraj vinograda na hercegovackoj strani tvrdjave se spusta moru i zavrsava.

                Zapadna strana

                Od pomenute despotove solane, od strane gde se uzima voda za Crnojevica solanu, od podnozja brda Lustice gde se ovo brdo spaja i morem cerimitlukom dolazi gore ravno prema bunaru po imenu Toplis(28) na podnozju spomenutog brda, ispod sela po imenu Ljesevic - a spomenuto selo spada u carske granice - pravo se spusta u zaliv poznat pod nazivom Traste i zavrsava.

                Kako je posle Venecija postala neprijatelj, nahija Grbljani je potpala pod Veneciju. Buduci da je granica povredjena, posto je sa Venecijom sklopljen mirovni ugovor, po zapovesti cara tamo je dosao pokojni Firuz-beg. On je, medjutim, bio bolestan, pa je njegov covek po imenu Frenk Kasim pokazao naklonost prema neprijatelju i odsekao granicu s ove strane.(29) Dva sela i Grbaljsko polje i dve solane dosli su u nevernicke granice. Sada osim Crnojevica solane za cara nema nista. Kada je stvar ispitana, posvedocili su to verodostojni svedoci iz onog vremena tvrdjavski vojnici skadarski cehaja Sinan i Balikci Hamza iz tvrdjave Zabljaka kao i od crnogorskih hriscana "dobri ljudi".(30)

                Granica koja sada vazi jest ova koja se navodi:

                Granica koju je odsekao Firuz-beg, a sto je zadrzano za carske hasove ide ispred tvrdjave Kotor od crkve po imenu Sveta Trojica na mestu poznatom kao Mokra Ploca od grbaljskih mlinova - a ti grbaljski mlinovi spadaju u grbaljsku granicu - odatle dolazi do hridine zvane Karajica (?),(31) odatle dolazi na brezuljak Strgana glavica, odatle iznad vinograda  Ljesevica dolazi do crkve zvane Sveta Varina, odatle dolazi do hrasta poznatog po nazivu Dragonja dub na brezuljku, odatle sredinom ... (32) dolazi do mesta zvanog Bigova i zavrsava na moru.

                                Objasnjava granice tvrdjave Starigrad

                Nema druge granice osim vinograda koji se nalaze u okolini spomenute tvrdjave. Izvan toga je sve u granicama velicanstvenog cara. I vinogradi koji se nalaze iznad glavnog puta, koji ide od Kotora prema Baru, u granici su carskoj.

                                Objasnjava granice tvrdjave Bar

                Od mesta na morskoj obali po imenu Volovica ide na brezuljak ... ,(33) odatle na brezuljak Catal (?),(34) odatle od sredine polja Gorka (35) od humke u nabacenom kamenu ide na brezuljak po imenu Mala Volovica, odatle ide na bunar po imenu Veliki Zaliv, (36) odatle ide na njivu zvanu Lastva (?) - a njena polovina pripada Markovu (?),(37) a druga polovina spomenutoj tvrdjavi - i dolazi do mjesta po imenu Mogila Sijasta, odatle dospeva na brdo zvano Krbal (?),(38) odatle ide na mezru po imenu Menkula, odatle ulazi na javni put zvani Bijela Skala i na to mestu zavrsava.

------------------------------

(25) O tim licnostima vidi Hadzibegic, Spomenik CV, 88-90, prim. 110.

(26) Vidi prim. 4 kod turskog teksta.

(27) Bogdasic.

(28) Vidi prim. 8 kod turskog teksta.

(29) O delovanju Firuz-bega pri odredjivanju granica vidi: J. Tomic, Crnojevici i Crna Gora, Glas LX, 96-165, 137-144.

(30) Bukvalno: od crnogorskih hriscana verodostojni starci. Medjutim, izraz dobri ljudi je termin same Crne Gore.

(31) Vidi prim. 10 kod turskog teksta.

(32) Vidi prim. 14 kod turskog teksta.

(33) Vidi prim. 9 kod turskog teksta.

(34) To znaci: Racve.

(35) Vidi prim. 19 kod turskog teksta.

(36) Nije sigurno citanje.

(37) Vidi prim. 22 kod turskog teksta.

(38) Moglo bi biti Grbalj, a i jos ponesto slicno.

 

164